Synnøve Ø. Jahnsen
Synnøve Økland Jahnsen
Forsker

    Utdanning: Ph.d. i sosiologi, Universitetet i Bergen

Arbeidsområder: Arbeidsinnvandring, kjønn, vold i nære relasjoner, bostedsløshet, prostitusjon, menneskehandel, tvangsarbeid, arbeidslivskriminalitet, samarbeid og koordinering, offentlig forvaltning, politireform, politiets metoder og organisert kriminalitet.

Forskningstema:

Anstendige arbeidsforhold | Ansvarlig næringsliv | Arbeidsinnvandring | Den nordiske modellen | Levekår og fattigdom | Lønns- og arbeidsvilkår | Tjenester og tjenesteutvikling | Vold og konflikter | Forum for innovasjon i velferd | Forum for innovasjon i velferd (test)


Synnøve Ø. Jahnsen er både lokalt og internasjonalt orientert, og hennes interesser spenner på tvers av fagfelt som helse- og sosialfaglig arbeid, kriminalitetsforebygging, beredskap og samfunnssikkerhet.

Jahnsen, avla ph.d.-grad i sosiologi ved Universitetet i Bergen i 2014. Temaet for hennes avhandling var samhandling på prostitusjon- og menneskehandelsfeltet.

Utover dette har Jahnsen erfaring fra forskning på politiets metoder, etterretning, politireformen, kommunenes implementering av krisesenterloven, bostedsløshet og beskyttelse av arbeidsmigranters rettigheter.

Jahnsen har bakgrunn som stipendiat og underviser på Senter for kvinne- og kjønnsforskning i Bergen, men har også undervist ved andre institutt på UiB, i tillegg til forelesning og veiledning ved Politihøgskolen, UiO og OsloMet.

Hun har også jobbet som fagkonsulent ved Personvernombudet for forskning, NSD og på Prosenteret i Oslo kommune. De siste årene har hun vært ansatt på Norce, tidligere Rokkansenteret i Bergen.

Jahnsen har hatt flere redaktør og lederverv, og har blant annet redigert to bøker utgitt på Routledge. Jahnsen er medlem av forskergruppen Velferd og levekår ved Fafo, samt forskningsgrupper ved politihøgskolen og UiO.

Last ned CV

(+47) 922 09 256

Isabel Schoultz, Marlene Spanger, Anniina Jokinen, Synnøve Økland Jahnsen, Heraclitos Muhire & Anna-Greta Pekkarinen

Constructions of migrant victims of labor exploitation in Nordic court cases
International Review of Victimology | 2023 | Open access

Synnøve Økland Jahnsen, Anje Müller Gjesdal og Gisle Andersen

Om fremveksten av en ny forståelsesramme for arbeidslivet og kampen mot arbeidslivskriminalitet
Norsk sosiologisk tidsskrift | 2022 | Fri tilgang

Synnøve Jahnsen

Understanding Scandinavian approaches to Outlaw Motorcycle Gangs | 2021

I: A. Bain & M. Lauchs (Red.) Understanding The Outlaw Motorcycle Gangs

Synnøve Jahnsen

In search of bad characters: Banning and banishing outlaw motorcycle gangs | 2018

I: H. O. Gundhus, K. V. Rønn & N. Fyfe (Red.) Moral issues in Intelligence-led policing.

Synnøve Jahnsen

The condom as evidence and the condom as a crowbar | 2018

I: T. Sanders & M. Laing (Red.) Policing the Sex Industry: Protection, Paternalism and Politics

Synnøve Jahnsen & Kristin Slettevåg

Crimmigration statistics: numbers as evidence and problem | 2018

I: Fili, A., Jahnsen, S. & Powel, R. (Red.) Crimmigration statistics: numbers as evidence and problem

Synnøve Jahnsen

På nett med menn som kjøper sex
Analyse av diskusjonsforumet på www.sexhandel.no | 2008

I: M-L. Skilbrei & C. Holmstrøm, C. (Red.) Prostitusjon i Norden.

Synnøve Jahnsen

«Norge er ikke en øy»: Mediedekningen av kriminaliseringsdebatten i Norge | 2008

I: M-L. Skilbrei & C. Holmstrom (Red.) Prostitusjon i Norden

Synnøve Jahnsen

Kvinner som krysser grensen - sort magi? | 2007

I: Jessen, L. (Red.) Det ideelle offer. Andre tekster om prostitusjon

Synnøve Økland Jahnsen

Assessing Prostitution Policies in Europe | 2018

Synnøve Jahnsen

Women who cross borders - Black Magic
A Critical Discourse Analysis of the Norwegian newspaper coverage of Nigerian women in prostitution in Norway | 2009

Synnøve Økland Jahnsen

Menneskehandel med tvangsarbeid
En forstudie om gråsoneproblematikk innenfor tiltaksfeltet arbeidsmarkedskriminalitet | 2014