Tjenester og tjenesteutvikling

Velferdsordningene er komplekse og sammensatte, og er organisert i ulike sektorer, forvaltningsnivåer, etater og tjenester. Dette sikrer høyt spesialiserte velferdsordninger og gode tjenestetilbud til mange. En sektoriserte velferdsstaten møter imidlertid utfordringer når oppgavene som skal løses er komplekse og krever innsats fra flere velferdsområder samtidig, eller når brukerne har sammensatte behov og trenger flere tjenester samtidig.

Fafo har bygd opp sterk forskningskompetanse om samarbeid og samhandling, både på overordnet nivå for å løse ulike samfunnsoppgaver, men særlig på tjenestenivå for å sikre brukere med sammensatte behov en mer helhetlig oppfølging. Dette dreier seg om for eksempel rus- og psykiske helseproblemer, lavinntektsfamilier med dårlige boforhold, unge utenfor arbeid og utdanning. Vi forsker på tverrsektorielt og tverrfaglig samarbeid, bistår i utviklingsprosesser og foreslår løsninger som bidrar til helhetlige innsatser. Dette er kunnskap som er av stor betydning for å heve kvaliteten på tjenester og forhindre at oppfølging av personer i sårbare posisjoner glipper.

Den norske velferdssystemet bygger på rettigheter og sosiale ordninger og skal ivareta særlige utsatte grupper, slik som personer utenfor yrkeslivet, personer med helseplager, personer med nedsatt funksjonsevne, personer med store livsutfordringer eller personer som på andre måter befinner seg i sårbare posisjoner. Fafos forskning på dette området handler i stor grad om virkninger av velferdspolitiske løsninger, organisering og utøvelse av velferdstjenester. Det gjelder eksempelvis studier av boligsosiale tiltak, bostedsløshet, barneverns­tjenester, trygdeytelser, ruspolitiske innsatser, tjenester til personer med nedsatt funksjonsevne og oppfølging av unge utenfor arbeid og utdanning.

Kvalifiserte profesjonsutøvere og kompetente fagmiljøer er en forutsetning for å opprettholde differensierte velferdstilbud av høy kvalitet. Fafo gjennomfører forskning om hvordan velferdstilbudene kan organiseres slik at de blir gode og attraktive arbeidsplasser, og effektive tjenesteleverandører som yter god kvalitet overfor brukerne. Et sentralt tema for Fafo er forskning om hvordan man kan nå målet om heltids- og kompetanse­kultur og mer bærekraftige arbeidsmiljø innen de kommunale helse-, pleie- og omsorgstjenestene. Fafo har en betydelig rolle i kunnskapsutviklingen om heltid- og deltidsarbeid, samt betydningene av arbeidstid innenfor fag- og tjenesteutvikling, tjenestekvalitet, rekruttering og fastholdelse av arbeidskraft.

Tjenester og tjenesteutvikling

Kontakt

Forskere

Forsker (permisjon)
Forsker/Pensjonist
Seniorforsker
Forsker
Forsker
Daglig leder
Forsker
Birgit Abelsen, Margrete Gaski, Anette Fosse, Maria Fredriksen Kvamme og Eilin Ekeland
Fafo-notat 2020:09
Inger Lise Skog Hansen, Maja Tofteng, Linn Sørensen Holst, Vegard Salte Flatval og Ketil Bråthen
Fafo-rapport 2019:33
Inger Lise Skog Hansen, Ragnhild Steen Jensen and Helle Cathrine Hansen
Fafo-report 2019:23
Inger Lise Skog Hansen, Ketil Bråthen, Aage Aagesen og Lise Lien
Fafo-rapport 2019:10
Emil C. Bjøru, Jon M. Hippe, Jon Helgheim Holte, Rolf Røtnes, Sissel C. Trygstad og Ann Cecilie Bergene
Fafo-rapport 2019:11
Inger Lise Skog Hansen, Maja Tofteng, Linn Sørensen Holst, Vegard Salte Flatval og Ketil Bråthen
Fafo-rapport 2018:44
Inger Lise Skog Hansen, Ragnhild Steen Jensen, Anne Hege Strand, Elisabeth Brodtkorb and Sidsel Sverdrup
Fafo-report 2018:22
Inger Lise Skog Hansen, Maja Tofteng, Vegard Salte Flatval, Sara Andersson, Linn Sørensen Holst og Ketil Bråthen
Fafo-rapport 2018:08
Ståle Østhus, Maja Tofteng, Rolf Røtnes og Jon Hippe
Fafo-notat 2017:11
Inger Lise Skog Hansen
Fafo-rapport 2017:37
Hanne Bogen og Arne Grønningsæter
Fafo-rapport 2016:30
Ivar Brevik, Anne Britt Djuve, Inger Marie Hagen, Åsmund Hermansen, Lise Lien og Leif E. Moland
Fafo-rapport 2016:06
Hanne Bogen og Hedda Flatø
Fafo-notat 2015:06
Anne Inga Hilsen og Sol Skinnarland
Fafo-rapport 2015:33
Fafo-rapport 2015:25
Hilde Haualand og Anne Inga Hilsen
Fafo-notat 2014:05
Inger Lise Skog Hansen, Viggo Nordvik og Arne Backer Grønningsæter
Fafo-rapport 2014:06
Mette Irmgard Snertingdal og Vidar Bakkeli
Fafo-rapport 2013:53
Inger Lise Skog Hansen, Anne Skevik Grødem og Vidar Bakkeli
Fafo-rapport 2013:49
Anne Skevik Grødem, Inger Lise Skog Hansen og Miriam Latif Sandbæk
Fafo-notat 2013:20
Inger Lise Skog Hansen og Anne Skevik Grødem
Fafo-rapport 2012:48
Heidi Gautun og Arne Backer Grønningsæter
Fafo-rapport 2012:03
Anne Hege Strand
Fafo-notat 2012:11
Fafo-rapport 2010:27
Fafo-rapport 2009:41
Hanne Bogen og Åsmund Arup Seip
Fafo-rapport 2009:09
Hanne Bogen og Marjan Nadim
Fafo-rapport 2009:05
Hanne Bogen og Christine Friestad
Fafo-notat 2005:10
Andre Fafo-utgivelser
Fafo-notat 2002:19
Jon Anders Drøpping og Anders B. Fyhn
Fafo-notat 2002:06
Fafo-notat 2001:02
Siv Øverås, Christine Friestad og Espen Dahl
Fafo-notat 1999:20
Siv Øverås og Åsmund Arup Seip
Fafo-rapport 250
Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Pettersen
Fafo-notat 1998:12
Fafo-rapport 224
Leif E. Moland
Fafo-rapport 221
Anne Britt Djuve, Torkel Bjørnskau og Kåre Hagen
Fafo-rapport 210
Tonje Houg
Fafo-rapport 200
Hanne Bogen, Espen Dahl og Thore K. Karlsen
Fafo-rapport 196
Eli Feiring
Fafo-notat 1996:05
Per Egil Hødnebø og Jørgen Lund
Fafo-rapport 175
Svein Ole Borgen, Tori Grytli og Dag Stokland
Fafo-rapport 147
Fafo-rapport 082
Hilde Lorentzen
Fafo-notat 801
Jon M. Hippe og Axel W. Pedersen
Fafo-rapport 065
Jon M. Hippe (red)
Fafo-rapport 048

Vidar Bakkeli & Arne Backer Grønningsæter

Brukerstemmen i tjenesteutvikling -noen dilemmaer

Ellen Katrine Kallander et al.

Factors associated with children’s quality of life
Children affected by parental illness and substance abuse

Kristine Amlund Hagen, Marit Hilsen, Ellen K. Kallander & Torleif Ruud

Health-related quality of life (HRQoL) in children of parents with somatic- or mental illness or substance dependence
Examining factor structure and sub-group comparisons

Åsmund Hermansen

Redusert liggetid blant de eldste

Sykepleien Forskning

Åsmund Hermansen og Anne Skevik Grødem

Organisert for samhandling?

Sykepleien Forskning

Arne B. Grønningsæter

Tid og makt – om etiske utfordringer i sosialtjenesten.

Fontene Forskning

Lene Thorsen, Gunhild M. Gjerset, Jon Håvard Loge, Cecilie E. Kiserud, Eva Skovlund, Tone Fløtten og Sophie S. Fosså

Cancer patients’ needs for rehabilitation services

Acta Oncologica

Svalund, J.

Velferdsstatens siste hull?

Samfunnsspeilet

Hanne Bogen

Konkurranseutsetting av omsorg: Reduseres kvaliteten?

Tidsskrift for samfunnsforskning

Hanne Bogen

Hvilke konsekvenser har konkurranseutsetting for ansatte?

Tidsskrift for velferdsforskning

J.B. Grøgaard og T. Midtsundstad

Oppfølgingstjenesten - Quo Vadis?

J.A. Drøpping & T. Midtsundstad

Inkluderende arbeidsliv på norsk

Tidsskriftet Velferd

Jon M. Hippe og Axel W. Pedersen

Tre framtidsbilder for norsk eldrepolitikk

Hanne Bogen, Torunn Kvinge, Karin Høyland og Bjørg Østnor

Egen bolig – også når helsa svikter?
Evaluering av nye omsorgsboliger for hjelpetrengende eldre

Ingrid Agathe Bay-Larsen og Lise Lien

Tilsynsoppgaver i kommunesektoren

J. B. Grøgaard, T. Midtsundstad & M. Egge

Følge opp - eller forfølge?

Rolf K. Andersen og Martha Østbye

Krisesentre og kommuner – Samarbeid og konflikt

Rolf K. Andersen

Integrasjon eller autonomi?
En studie av krise- og incestsentre og deres forhold til kommunene

G. Helmers, E. Kvamme, S. Langholm, L. Lien, L. og Ø. Sand

Vi er en herlig gjeng!

Hanne Bogen og Gerd Engelsrud

Ansatte på anbud

Kåre Hagen og Jon M. Hippe

Prissetting på kommunale tjenester

Prosjektleder: Leif E. Moland
Prosjektslutt: 2023
Aktive prosjekter

Prosjektleder: Inger Lise Skog Hansen
Prosjektslutt: 2020
Aktive prosjekter

Prosjektleder: Inger Lise Skog Hansen
Prosjektslutt: 2021
Aktive prosjekter

Prosjektleder: Anne Kielland
Prosjektslutt: 2021
Aktive prosjekter

Prosjektleder: Sissel C. Trygstad
Prosjektslutt: 2018
Fullførte prosjekter

Prosjektleder: Niri Talberg
Prosjektslutt: 2019
Fullførte prosjekter

Prosjektleder: Ståle Østhus
Prosjektslutt: 2017
Fullførte prosjekter

Prosjektleder: Inger Lise Skog Hansen
Prosjektslutt: 2017
Fullførte prosjekter

Prosjektleder: Leif E. Moland
Prosjektslutt: 2014
Fullførte prosjekter