Skip to main content

Nyhet

Flere bytter jobb innen helse og omsorg

Antall ansatte i helse- og omsorgstjenestene øker. De største yrkesgruppene har lav turnover, ifølge Fafo-gjennomgang. Selv om antallet ledere i sektoren også har vokst, har de fremdeles ansvaret for et svært høyt antall ansatte, sammenliknet med ledere i arbeidslivet for øvrig.

En ny Fafo-rapport har sett på endringer i hvor mange som jobber innen helse- og omsorgstjenester, og hvor ofte ansatte i sektoren bytter jobb.

Perioden som forskerne har sett på spenner fra 2015 til 2022.

– Det har vært en betydelig sysselsettingsvekst både blant ledere og mange av yrkesgruppene i helse- og omsorgssektoren. Sammenliknet med arbeidslivet ellers, har sektoren likevel ganske stabil bemanning – særlig sykehusene, forteller Fafo-forsker Leif E. Moland, som sammen med kollega Roy A. Nielsen har skrevet rapporten.

Mobile deltidsansatte og unge, stabile sykehusansatte

Den såkalte mobilitetsraten er noe høyere i 2021 enn i 2015. Det betyr at ledere og ansatte skifter jobb oftere enn før.

  • Deltidsansatte har dobbelt så høy mobilitetsrate som heltidsansatte. Det samme gjelder unge sammenliknet med eldre arbeidstakere.
  • Selv om mange eldre går ut av arbeidslivet til pensjon, er mobilitetsraten deres under halvparten så høy som hos yngre sysselsatte.
  • Allmennpraktiserende leger fulgt av hjemmehjelpere, pleiemedhjelpere og psykologer skiftet hyppigst arbeidsplass i 2021.
  • Ledere og sykepleiere var mest stabile. Ansatte i sykehusene har lavest turnover. 2 av 10 sykehusansatte skifter jobb eller går over i trygd i løpet av et år. 3 av 10 kommunalt ansatte gjør det samme. Arbeidslivet for øvrig ligger midt i mellom. 
  • Det er gjennomgående små kjønnsforskjeller. I arbeidslivet samlet sett er kvinner mest mobile. I Helse- og omsorgssektoren er det omvendt, der er menn mest mobile.

Har minst dobbelt så mange å lede 

Selv om antallet ledere i sektoren har økt, har de fremdeles langt flere ansatte under seg enn ledere i arbeidslivet for øvrig.

Mens lederspennet i arbeidslivet totalt ligger på 10 ansatte per leder, ligger det på 20 i sykehusene og 40 i kommunenes helse- og omsorgstjenester. Mange steder er dessuten lederspennet betydelig høyere.

I tillegg til å ha en stor personalgruppe med faste ansatte, skal lederne håndtere ganske mange vikarer og ekstravakter.

– Dette gir dem et svært dårlig utgangspunkt for å få tid til tjenesteutvikling og til å utføre godt lederskap, påpeker Fafo-forsker Leif Moland.

Del av Kompetanseløft 2025

Rapporten er resultat av et pågående prosjekt for Helsedirektoratets arbeid med Kompetanseløft 2025. Den inngår som en del av et statistisk underlagsmateriale til Helsedirektoratets årlige rapport om personell og kompetanse i kommunale helse og omsorgstjenester.

  • Publisert: 20. desember 2023