Skip to main content
  • Roy A. Nielsen og Leif E. Moland

Mobilitet i helse- og omsorgstjenestene

  • Fafo-rapport 2023:30
  • Fafo-rapport 2023:30

Det har vært en betydelig sysselsettingsvekst både blant ledere og mange av yrkesgruppene i helse- og omsorgstjenestene fra 2015 til 2022. Sammenliknet med arbeidslivet ellers, har sektoren en stabil bemanning, særlig sykehusene.

Mobilitetsraten er noe høyere i 2021 enn i 2015. Det betyr at ledere og ansatte skifter jobb oftere enn før.

Deltidsansatte har dobbelt så høy mobilitetsrate som heltidsansatte. Det samme gjelder unge sammenliknet med eldre. Selv om mange eldre går ut av arbeidslivet til pensjon, er mobilitetsraten deres under halvparten så høy som hos yngre sysselsatte.

Allmennpraktiserende leger, fulgt av hjemmehjelpere, pleiemedhjelpere og psykologer, skiftet hyppigst arbeidsplass i 2021. Ledere og sykepleiere var mest stabile. Det er gjennomgående små kjønnsforskjeller.

Mens lederspennet i arbeidslivet totalt ligger på 10 ansatte per leder, ligger det på 20 i sykehusene og 40 i kommunenes helse- og omsorgstjenester. mange steder er det betydelig høyere. I tillegg skal lederne håndtere ganske mange vikarer og ekstravakter. Dette gir dem et svært dårlig utgangspunkt for å få tid til tjenesteutvikling og til å utføre godt lederskap.

Rapporten er resultat av et pågående prosjekt for Helsedirektoratets arbeid med Kompetanseløft 2025. Den inngår som en del av et statistisk underlagsmateriale til Helsedirektoratets årlige rapport om personell og kompetanse i kommunale helse- og omsorgstjenester. Data benyttet i denne analysen er tilgjengeliggjort av Statistisk sentralbyrå, men SSB er ikke ansvarlig for analyser og tolkninger basert på tilgjengeliggjorte data.

  • Publisert: 18. desember 2023
  • Ordrenr. 20866

Fafo-forskere

Prosjekt

Oppdragsgiver

  • Helsedirektoratet