Skip to main content
  • Inger Lise Skog Hansen, Maja Tofteng og Linn Sørensen Holst

Et tjenesteområde i utvikling

Evaluering av opptrappingsplanen for rusfeltet. Resultatrapport

  • Fafo-rapport 2021:17
  • Fafo-rapport 2021:17

Dette er resultatrapporten fra evalueringen av opptrappingsplanen for rusfeltet (Prop. 15 S (2015–2016)). Evalueringen er utført av Fafo i samarbeid med Samfunnsøkonomisk analyse og Ipsos.

Opptrappingsplanen for rusfeltet ble vedtatt i Stortinget i april 2016 og var virksom fram til og med 2020. Et omfattende indikatorsett er etablert for å kunne følge utviklingen på planens ulike mål. I denne rapporten presenterer vi et «statusbilde 2020» på målområdene i planen, og analyse av utviklingen i perioden i lys av andre foreliggende data innsamlet i perioden, rapporter og dokumenter, samt en overordnet analyse av den samlede måloppnåelse for opptrappingsplanen og vurderinger av behov for videre innsats.

Nettutgaven har rettelser utført 21. oktober 2021

Dette er resultatrapporten fra evalueringen av opptrappingsplanen for rusfeltet (Prop. 15 S (2015–2016)). Opptrappingsplanen for rusfeltet ble vedtatt i Stortinget i april 2016 og var virksom fram til og med 2020. I rapporten viser vi måloppnåelsen for den definerte ressursinnsatsen i planen, for kapasitet og kompetanseutvikling, og for hvert av planens fem hovedmål. I tillegg presenteres en vurdering av samfunnseffekter av planen, og avslutningsvis en oppsummering av ulike anbefalinger som følge av vurderingene i evalueringen. Det foreligger en egen kortversjon av sluttrapporten, med hovedfunn og anbefalinger.

Siden evalueringen startet opp i 2017, er det presentert til sammen fire statusrapporter. Alle finnes på prosjektets hjemmeside på www.fafo.no.

Resultatrapporten presenteres etter mer enn ett år med covid-19-pandemi, strenge smittevernregler og flere perioder med sosial nedstenging av samfunnet. Pandemien har hatt konsekvenser for kommunenes arbeid, inkludert tjenestene på rusfeltet, og selvsagt for personer med rusmiddelproblemer.

Hovedfunn

Regjeringens mål om å styrke innsatsen på rusfeltet med 2,4 milliarder kroner, vurderes som å være innfridd. Det har vært en økning i både kapasitet og kompetanse i kommunene, og mange steder har det vært mye utviklingsarbeid. Måloppnåelsen varierer for de fem definerte hovedmålene i opptrappingsplanen. I hovedsak har utviklingen gått i riktig retning, men vi kan ikke konkludere med at noen av målene er fullt ut innfridd. Bildet er sammensatt, med store kommunale variasjoner. Generelt er det behov for fortsatt innsats dersom alle målene i planen skal kunne innfris. Resultatrapporten har derfor fått tittelen «Et tjenesteområde i utvikling». Aktiviteten må videreføres dersom alle med rusmiddelproblemer og deres pårørende skal motta et godt tilbud.

En kvalitativ vurdering

Det er vanskelig å isolere effekter av innsats som følge av opptrappingsplanen fra andre satsinger og strategier. Planen inkluderer flere tiltak som ble initiert før den ble vedtatt, og en rekke tiltak er forankret i andre statlige strategier og planer. Det mest spesifikke er målet om 2,4 milliarder kroner i ekstra bevilgninger. Evalueringen er en vurdering av i hvilken grad målene for den statlige ressursinnsatsen og de fem hovedmålene er innfridd, og om opptrappingsplanen har bidratt til dette.

  • Publisert: 23. juni 2021
  • Ordrenr. 20784

Fafo-forskere

Prosjekt

Oppdragsgiver

  • Helsedirektoratet