Skip to main content

Anne Kielland

Forsker
To english version

  Anne Kielland er primært barneforsker, og tilknyttet gruppa Globale Studier. Hun samarbeider med Velferdsgruppa om prosjekter for utsatte grupper i Norge, som ME-syke og nevrodiverse ungdom og unge voksne. Kielland begynte på Fafo i 2006, etter å jobbet i 10 år for Verdensbanken, hovedsakelig med barnesårbarhet i Afrika, og noe i Latin- og Mellom Amerika. De senere årene har hun jobbet mye med sårbare gruppers inkludering i utdanning i Vest Afrika og på Haiti. Hun har utarbeidet 4 forskningsrådsfinansierte programmer med denne tematikken i Vest-Afrika, og senere ledet arbeidet med disse.

  Kielland forsker også på utsatte gruppers levekår og møter med offentlige tjenester i Norge.  For tiden gjelder dette særlig to prosjekter; det første et Forskningsrådsfinansiert prosjekt om mennesker med Myalgisk Encefalopati (ME), og det andre om barn og unge med nevrobiologiske diagnoser, finansiert av Extrastiftelsen-Dam. Kielland arbeider i hovedsak kvantitativt, men leder også kvalitative arbeider under noen av prosjektene sine.

  Utdanning

  Hovedfag i Statsvitenskap, UiO
  Doktorgrad i Sosiologi, UiO

  Arbeidsområder

  Internasjonal utdanning og barn som ikke går på skolen, barns beskyttelse, barn som lever med funksjonshemninger, barnesårbarhet, barnearbeid, barnemobilitet, barnemigrasjon og barn i menneskehandel, barn i sårbare familiers sosiale tilpasningsstrategier.

  Aktive prosjekter

  Inkluderende utdanning for barn med funksjonshemning i Sahel

  Prosjektet er finansiert under Forskningsrådets NORGLOBAL2-program, og tar for seg utfordringer forbundet med inkluderende utdanning i Sahelområdet, en region preget av sårbarhet og konflikt

  Europa, flyktninger og migrasjon

  I dette prosjektet, MARE, ser vi på Europas rolle i håndteringen av flyktninger i fire områder, Amman i Jordan, Bequaa-dalen i Libanon, Agades i Niger og Nakivale i Uganda.

  Variasjon i utdanningserfaringer hos barn med funksjonshemninger: struktur, institusjon eller agens

  Prosjektet forkortet til EVID ser på variabilitet i utdanningsresultat hos barn med funksjonshemninger. Prosjektet omfatter barn med funksjonshemninger på barneskolen i Ghana og Niger. Den overordnede målsetningen er å bidra til et kunnskapsgrunnlag for et mer rettferdig utdanningstilbud.

  Unge med nevroutviklingsdiagnoser: levekår, offentlige tjenester og prognoser

  Prosjektet NEUROLIFE kartlegger erfaringer med og perspektiver på levekår, deltakelse og offentlige tjenester hos ungdom og unge voksne med nevroutviklingsdiagnoser. De mest sentrale nevroutviklingsdiagnosene er ADHD, Autisme og Tourette Syndrom. Uforholdsmessig mange unge voksne med disse diagnosene strever psykisk, fysisk, sosialt og økonomisk, og de offentlige tjenestene evner i dag bare i begrenset grad å bidra til å redusere disse belastningene.

  Annen publisering

  Fullførte prosjekter

  Evolution in approaches to education in slums

  Background paper for Unesco's Global Monitoring Report 2015, Case studies from Haiti, DRC, Brazil and Bangladesh.

  Education in Haiti
  Report on the education sector in Haiti with a particular emphasis on the situation in the Sud Department.
  Haiti out-of-school children

  The Haitian partner, IHE, is contracted by Unicef Haiti to collect quantitative and qualitative data on the profile of out-of-school children and the processes they are part of.

  Education sector consultancy, Niger

  Sektorrapport om utdanningssektoren i Niger, samt et appraisaldokument om fellesfondet for utdanning i Niger, administrert av Verdensbanken.

  Barrierer for jenters utdanning i Vest-Afrika

  I denne studien gir vi en kort oversikt over noen av de områdene det fortsatt mangler kunnskap om når det gjelder jenters utdanning i Vest-Afrika.

  Hvordan øke barns, spesielt jenters, overgang fra barne- til ungdomsskolen

  Prosjektet fokuserer på en sentral utfordring for utdanningssektoren i Sahel-regionen, nemlig overgangen fra barne- til ungdomsskolenivå, og spesielt for jenter.

  Tjenesten og MEg

  Om møtet mellom de ME-syke og deres pårørende og offentlige institusjoner. Registerdata, kvalitative intervjuer og en egen survey vil bli tatt i bruk for å lære mer om denne pasientgruppen. Prosjektet er et samarbeid mellom SINTEF or Fafo. 

  Levekårsundersøkelse: levekår og nevromangfold (Nevroliv)

  Vi trenger bedre kunnskap om levekår til unge med nevrodiagnoser i Norge.