Skip to main content


Forskningstema

Utdanning, og barn som ikke går på skolen

Unesco’s Global Monitoring Report for 2014 viser at mer enn 50 millioner barn i verden fortsatt ikke går på skolen. Om lag en tredjedel av de barna som ikke går på skolen bor i konflikt- eller sårbare land. Ifølge ILO er 168 millioner involvert i barnearbeid.

Fafo samler utdanningsdata og skriver egne utdanningskapitler i levekårsrapportene. I tillegg har vi jobbet mye med marginaliserte barn, som barnearbeidere, barn utsatt for menneskehandel og gatebarn. Dette er barn som ikke uten videre kan nås med vanlige utdanningspolitiske tiltak.

Fafo vil gjennom forskningen bidra til å fremme kunnskapsbaserte løsninger på verdens utdanningsutfordringer.

Den nye norske regjeringen har gjort kampen for utdanning til sitt bistandspolitiske flaggskip. I Stortingsmelding 25 understreker regjeringen at alle barn har rett til å gå på skolen, og at det nå gjelder å få i stand ordninger som sikrer at også de mest sårbare og marginaliserte barna blir inkludert.

I et felles møte med Gordon Brown, FN’s Spesialutsending for Utdanning, ble det understreket at det særlig må satses på å få bukt med barnearbeid og menneskehandel som involverer barn, og å hindre jenter fra å droppe ut.

Barn i sårbare stater

Fafo har i en årrekke samplet utdanningsstatistikk i sårbare land. Fafos data bidrar til å gjøre anslag over hvor mange barn som ikke går på skolen, hvor og hvem disse barna er og hva slags husholdninger de kommer fra.

Fafos data skaper slik grunnlag for riktig dimensjonering, målretting og design av politikk og programmer som skal bidra til å inkludere disse barna i skolesystemene.

Barnearbeid

Fafo har en lang tradisjon for forskning på barns arbeid, og har omfattende internasjonale nettverk på nettopp dette området. Fafos forskning på barnearbeid består av både kvalitative og kvantitative metoder, og tar ofte for seg konflikten mellom skole og valget om barnearbeid som mange barn og familier i fattige land må forholde seg til.

Dette er et valg som påvirkes av mange forhold:

  • insentivene for skolegang og arbeid
  • fattigdom og kredittforhold
  • foreldres varierende støtte
  • barns egne preferanser. 

Menneskehandel

Fafo har utført en rekke prosjekter i Afrika og på Haiti der barns mobilitet står i sentrum. Dette er et fagområde som spenner fra barnefostring, strategisk forflytning av barn mellom bekjente hushold og barnevandringer med arbeidsformål.

Mange av disse praksisene grenser over i menneskehandel når barnet utsettes for overlagt utnyttelse av arbeidsgivere og mellommenn.

Gatebarn

Fafo har utviklet en banebrytende metode for folketelling av gatebarnbefolkninger. Ved hjelp av såkalt RDS og capture-recapture-metode har Fafo bidratt til å kartlegge gatebarnbefolkningene i flere afrikanske land.

På alle disse områdene arbeider Fafo på oppdrag for de store internasjonale organisasjonene som Verdensbanken og Unicef, og med støtte fra forskningsstiftelser som the Hewlett Foundation.

Etikk

Fafo er opptatt av etikk i barneforskningen. Etisk forskning er viktig, især i arbeidet med sårbare grupper og i land der slike etiske hensyn ikke er etablert praksis.

Barn har tre grunnleggende rettigheter i forskningen. De skal for det første ikke overrepresenteres: Der man like gjerne kan hente kunnskap andre steder skal man ikke bry barn. For det andre skal de ikke underrepresenteres: Barn besitter unik kunnskap som god forskning skal ta i betraktning. For det tredje skal ikke barn feilrepresenteres: Det oppnår man best når barn selv fritt får bestemme hvordan de vil formidle sine historier og perspektiver.


Aktive prosjekter

Variasjon i utdanningserfaringer hos barn med funksjonshemninger: struktur, institusjon eller agens

Prosjektet forkortet til EVID ser på variabilitet i utdanningsresultat hos barn med funksjonshemninger. Prosjektet omfatter barn med funksjonshemninger på barneskolen i Ghana og Niger. Den overordnede målsetningen er å bidra til et kunnskapsgrunnlag for et mer rettferdig utdanningstilbud.

Inkluderende utdanning for barn med funksjonshemning i Sahel

Prosjektet er finansiert under Forskningsrådets NORGLOBAL2-program, og tar for seg utfordringer forbundet med inkluderende utdanning i Sahelområdet, en region preget av sårbarhet og konflikt

Fafo-publikasjoner

Fullførte prosjekter

Evaluering av Speed ​​School-programmet i Vest-Afrika

Speed ​​School-programmet er et ni måneders akselerert læringsprogram implementert av Strømmestiftelsen.

Innsats for jenters rettigheter og likestilling i norsk utviklingspolitikk
Basert på analyse av relevante offentlige dokumenter, gjennomgang av bistandsoverføringer samt kvalitative intervjuer i embetsverket, tar prosjektet sikte på å kartlegge framdriften i innsatsen for å ivareta jenters rettigheter og likestilling i norsk utviklingspolitikk.
Street connected children in Georgia and Azerbaijan

Fafo will conduct a qualitative study and a desk review of issues related to street connected children in Georgia and Azerbaijan.

Hvordan øke barns, spesielt jenters, overgang fra barne- til ungdomsskolen

Prosjektet fokuserer på en sentral utfordring for utdanningssektoren i Sahel-regionen, nemlig overgangen fra barne- til ungdomsskolenivå, og spesielt for jenter.

Barrierer for jenters utdanning i Vest-Afrika

I denne studien gir vi en kort oversikt over noen av de områdene det fortsatt mangler kunnskap om når det gjelder jenters utdanning i Vest-Afrika.

NORHED Annual Programme Report 2015

The Norwegian Programme for Capacity Development in Higher Education and Research for Development (NORHED) aims strengthening higher education and research in low and middle income countries.

Haiti out-of-school children

The Haitian partner, IHE, is contracted by Unicef Haiti to collect quantitative and qualitative data on the profile of out-of-school children and the processes they are part of.