Skip to main content

Utfordringer med sikkerhetspsykiatri og samfunnsvern i et kommuneperspektiv


Fafo skal i samarbeid med Agenda Kaupang gjøre en undersøkelse av kommunenes utfordringer og behov når det gjelder ivaretakelse av personer med alvorlig psykisk lidelse, rus og hvor det er en vurdert sikkerhetsrisiko.

Prosjektet Samfunnsvern og sikkerhetspykiatri i et kommunalt perspektiv gjennomføres på oppdrag for KS og målet er å få en oversikt over det kommunale utfordringsbildet når det gjelder brukere (tjenestemottakere) med psykiske helseproblemer, rus og en vurdert sikkerhetsrisiko. Det skal gjennomføres en casestudie i seks kommuner og en spørreundersøkelse til 60 kommuner. Hensikten er få oversikt over antallet personer i den skisserte målgruppen, personer med alvorlig psykisk lidelse og eller rusproblemer, og hvor det er en vurdert sikkerhetsrisiko (foreliggende voldsrisikovurdering), de kommunale bo- og tjenestetilbudene til målgruppa, ressursbruk, og kommunens samarbeid med spesialisthelsetjenesten. Prosjektet skal gi en vurdering av ansvarsplassering i tjenesteapparatet, det juridiske institusjonelle rommet for ivaretakelse av målgruppas behov sett fra et kommunalt perspektiv, og en kostnadsanalyse av kommunenes ressursbruk på området.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    september 2022
  • Avsluttes:
    desember 2022

Oppdragsgiver

  • KS

Bærekraftsmål