Skip to main content

Kristin Dalen

Forsker
To english version

  Kristin Dalen er forsker ved Fafos forskningsgruppe for globale studier. Hun har en mastergrad i komparativ politikk og bred erfaring i studier av levekår, politiske preferanser og politikkutvikling, særlig i situasjoner preget av kriser og raske omveltninger.

  I løpet av de siste årene har hun hovedsakelig jobbet med Kina-spørsmål, nærmere bestemt utviklingen av sosialpolitikk og en ny velferdsstat, offentlige oppfatninger av fordeling og myndighetsutøvelse, samt sosial og økonomisk utvikling. Hun har også vært en del av et stort prosjekt om gjenoppbyggingen etter – og utviklingen i – Sichuan etter Wenchuan-jordskjelvet i 2008.

  Utover dette har hun jobbet mye med myndighetsutøvelse, sosial utvikling og opinionsundersøkelser i Myanmar, Palestina, Jordan og Irak. Hun har vært prosjektleder for flere store forskningsprosjekter i Kina og Midtøsten. Dette inkluderer utforming og implementering av store levekårsundersøkelser og nasjonale undersøkelser av befolkningers meninger og oppfatninger innen tema som rettferdig fordeling og sosialpolitikk.

  Hun er for tiden ph.d.-kandidat ved Universitetet i Bergens institutt for sammenliknende politikk.

  Dalen er medlem i styret til Nordic Association of China Studies (NACS) og i styringsgruppa til Asianet. Hun er også styremedlem i Forskningsstiftelsen Fafo.

  Utdanning

  Cand. Mag. i statsvitenskap

  Arbeidsområder

  Irak, Kina

  Aktive prosjekter

  Fullførte prosjekter

  Irakere i Jordan

  Since the start of the Iraqi crisis a large number of Iraqis have left Iraq for other countries. Various estimates of the numbers of Iraqis in Jordan have been put forward, with some as high as one million, or 18 percent of the population of Jordan. However, such estimates were often not based on credible evidence.

  Kineseres oppfatninger om fordelingsrettferdighet

  Prosjektet om den kinesiske velferdsstaten og kinesernes holdninger til rettferdig fordeling konsentrerer seg om hvordan kinesernes erfaringer, oppfatninger, normer og verdier forholder seg til utviklingen av et eget kinesisk system for sosial sikkerhet.

  Sustainable Development Indicators

  The purpose of the project "Sustainable development indicators in China" was to strengthen policy formulation and governance through developing indicators of social and environmental sustainability in China.

  Results paper


  Full report

  Chinese Perceptions of Distributive Justice

  Forskningsprosjektet “Towards a Chinese Welfare State: Chinese Perceptions of Distributive Justice” studerer den kinesiske befolkningens erfaringer med, opplevelse av og oppfatninger om utviklingen av Kinas sosiale sikkerhetsnett.

  Methodology training and technical support for CASTED, phase I

  The project aims to explore new survey methods and provide training and technical support to CASTED (Chinese Academy of Science and Technology for Development).

  Long-term impact of Wenchuan Earthquake and natural disaster in China
  CASTED and Fafo jointly conduct a survey to study living conditions, perceptions and socio-economic development in the affected areas ten years after the Wenchuan earthquake.
  Midtveisevaluering av Områdesatsingene i Oslo

  Midtveisevalueringen skal gi en vurdering av resultater og virkninger så langt og anbefale hva som skal til for å nå målene innen 2027. Evalueringen skal både omfatte begge de to sporene i Områdesatsingen; forbedringer av det fysiske og sosiale tilbudet (områdeutvikling) og forbedringer av tjenestene rettet mot innbyggerne i området (tjenesteutvikling)

  Levekårsutvikling etter jordskjelvet i Sichuan

  Et jordskjelv på 8,0 på Richter-skalaen rammet Wenchuan County i Sichuan-provinsen 12. mai 2008. Styrken på skjelvet og de store konsekvensene gjorde dette til et av de største jordskjelvene som er registrert i Kinas, og i verden for øvrig. For å ha et kunnskapsgrunnlag for planlegging av gjenoppbygging etter jordskjelvet, ble Fafo og Chinese Academy of Science and Technology for Development (CASTED) bedt om å foreta en rask vurdering av den behovene til den rammede befolkningen umiddelbart etter jordskjelvet, og å gjøre tre oppfølgingsstudier av levekår i katastrofeområder i 2009, 2011 og 2017.

  Hverdagsintegrering: En pilotundersøkelse om tillit, tilhørighet, deltakelse og opplevd diskriminering i innvandrerbefolkningen
  Hverdagsintegrering utgjør det tredje innsatsområdet i regjeringens integreringsstrategi, og reflekterer en forståelse om at viktige integreringsprosesser finner sted i mellommenneskelige relasjoner i hverdagen. Det er derfor stort behov for pålitelig kilde til kunnskap om innvandreres holdninger og oppfatninger om tillit, tilhørighet, deltakelse og diskriminering i Norge.
  Effekten av EØS-midlene

  Gjennomgang og sammenstilling av eksisterende kunnskap om den norske støtten til EØS-midlene i perioden 2004-2021 for å vurdere i hvilken grad støtten har ført til sosial og økonomisk utjevning i EØS og styrket relasjonene mellom Norge og mottakerlandene. Norge finansierer over 95% av EØS-midlene mens Island og Liectenstein finansierer resten.