Skip to main content


Forskningstema

Pensjon

Vi forsker på pensjon og trygdeytelser. Dette inkluderer forskning på folketrygdens alderspensjon og uføretrygd, tjenestepensjoner i privat og offentlig sektor og den avtalefestede pensjonsordningen. Forskningen er rettet mot utbredelsen og bruken av ulike pensjonsordninger (pensjoneringsadferd) og deres fordelingsvirkninger. Vi er opptatt av utforming og organisering av de ulike delene av pensjonssystemet og samspillet mellom de ulike pensjonsordningene. Et særlig søkelys er rettet mot de arbeidsmarkedsbaserte pensjonene, AFP og tjenestepensjonsordningene, samt partenes rolle.

Målet med Fafos forskning på pensjonsområdet er å:

  • fange opp og analysere endringer i det norske pensjonssystemet med sikte på å forklare hva som skjer og hvorfor,
  • kartlegge bruken av de ulike tidligpensjonsordningene og forklare variasjonen i uttak over tid og mellom grupper,
  • beregne kostnader og fordelingsvirkninger av ulike pensjonsmodeller og enkeltelementer i disse,
  • sammenligne og forklare forskjeller i ulike lands pensjonssystemer, herunder drivkreftene bak endringer og reformer.

Vår forskning på dette området er det som kalles empirinær. Konklusjonene er først og fremst basert på data innhentet gjennom informantintervjuer og surveyundersøkelser rettet mot arbeidstakere og arbeidsgivere så vel som sentrale aktører innen politikk, forvaltning og arbeidsliv. Videre gjennomfører vi analyser basert på registerdata for å kartlegge og forklare variasjoner i trygde- og pensjoneringsatferd, samt måle effekter av regelendringer og/eller særskilte tiltak. I forskningen har vi også et komparativt perspektiv. Kunnskap om pensjonssystemer og reformer i andre land er derfor vesentlig i vår tilnærming.


Aktive prosjekter

Nasjonal korrespondent for EUROFOUND

Eurofound er et treparts EU-organ som har som formål å produsere kunnskap som kan bidra til utvikling av arbeidslivs- og velferdspolitikk i EU-landene (i tillegg til Norge). Fafo er, i samarbeid med Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI), nasjonal korrespondent for Norge. Arbeidet finansieres av Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

Arbeid og helse i eldre år

Økt levealder og reduserte fødselsrate øker presset på velferdsfinansieringen i de fleste land. Over hele Europa fokuseres det derfor på å få flere eldre til å stå lenger i arbeid. Selv om befolkningen i gjennomsnitt er friskere, bedre utdannet og har lengre karriere enn tidligere, er det fortsatt begrenset kunnskap om helsekonsekvensene av lengre yrkeskarrierer.

Levekår blant pensjonister og eldre

Økt levealder og endringer i pensjonssystemet medfører behov for oppdatert og mer kunnskap om eldre og pensjonisters levekår. Formålet med dette prosjektet er todelt. På den ene siden ønsker vi å levere oppdatert, relevant og kvalitetssikret statistikk om eldres inntekt, helse og levekår. På den andre siden vil vi levere detaljerte analyser der vi forsøker å avdekke mulige årsaker til eventuelle forskjeller.

Effekter av virksomhetenes seniortiltak
Prosjektet skal analysere sysselsettingseffekter av virksomhetenes ulike seniortiltak og tilretteleggingstiltak i privat sektor ved hjelp av koblede virksomhetsdata fra 2016 og registerdata for perioden 2000–2017.
Ulikhet og bærekraft i det norske pensjonssystemet etter reformen

Prosjektet vil se både på erfaringene som er gjort, og trender som kan observeres etter pensjonsreformen så langt.

Pensjonsforum

Pensjonsforumet ble stiftet 26. april 2007, og drives av Fafo og Frischsenteret.

Fafo-publikasjoner

Artikler og bokkapitler

Annen publisering

Fullførte prosjekter

Kartlegging av bruken av bedriftsinterne aldersgrenser i privat sektor
Hovedformålet med oppdraget er å få oppdatert, deskriptiv informasjon om bruken av bedriftsinterne aldersgrenser i privat sektor etter 2016.
Kompetansetiltak for seniorer i arbeidslivet - forundersøkelse

Selv om økt utdanning viser seg å ha en positiv sysselsettingseffekt vet vi at mange seniorer i Norge ikke deltar i videreutdanning. Det er derfor viktig å få mer kunnskap om hva som skal til for at flere voksne deltar. Forprosjektet skal kartlegge mulighetene for å gjennomføre et hovedprosjekt som ser på kompetansebestemmelsene i tariffavtalene og deres betydning for seniorers delakelse i livslang læring

Delprosjekt under tema 3a, PensjonsLAB

Seniorer i pleie og omsorg

Formålet med prosjektet er å kartlegge seniorenes situasjon i pleie og omsorg.

Sliterproblematikk og seinkarrierer

Delprosjekt 2a, PensjonsLAB.

Sysselsettingseffekter av den øvre aldersgrensen i arbeidsmiljøloven

Gjennom analyse av nyere registerdatasett og koblede virksomhetssurvey- og registerbaserte individdata vil Fafo undersøke om og hvordan virksomhetenes rekrutteringspraksis i privat sektor så vel som ansattes avgangsmønster påvirkes av aldersgrensene. 

Eldres deltakelse i arbeid og arbeidsliv

Forskningsrådet deltar sammen med Arbeids- og sosialdepartementet i Joint Programme Initiatives (JPI) innenfor området «More Years, Better Lives».

Pensjon for alle

I dette prosjektet skal vi kartlegge folks kunnskap om innskuddspensjon og AFP i privat sektor.

Seniorer i industrien

Formålet med prosjektet er å kartlegge seniorenes situasjon i industrien, herunder deres tilpasning til pensjonsreformen.

Enklere og bedre tjenestepensjoner

I prosjektet analyseres behovet for å gjøre tilpasninger i lov- og regelverket for tjenestepensjon i privat sektor.

Pensjonering og bruk av AFP innen KS' tariffområde - oppdatering med tall for 68-70 åringer

Analysene i Fafo-rapport 2017:03 «Pensjonsuttak før fylte 67 år» skal oppdateres med tall som inkluderer personer i alderen 68–70 år. Analysene skal dekke årene 2010–2015.

Samspill mellom folketrygden og bediftsbasert pensjon, og pensjonsreformen

Prosjektet skal studere det samlede pensjonssystemet og hvordan virkningen av det bidrar til å realisere sentrale mål med pensjonsreformen.

Den kompliserte omleggingen – hva blir virkningene av en ny offentlig tjenestepensjon?

En analyse av hvordan en ny offentlig tjenestepensjon vil slå ut for ulike medlemsgrupper i NTL.

Kommunesektoren: Kvinners yrkesdeltakelse og kjønns- og likestillingsperspektivet i en påslagsmodell

Hva er de avgjørende kjennetegn ved en ny påslagsmodell sammenliknet med dagens bruttoordning i et kjønns- og likestillingsperspektiv?

Lav mobilitet på arbeidsmarkedet blant seniorer (50+) i Norge – hva innebærer det?

Prosjektet tar sikte på å gi relevant kunnskap om og innsikt i mobilitet blant seniorer i Norge.

Kartlegging av pensjoneringsmønsteret i KS tariffområde i 2005 og 2006

beskrivelse av pensjoneringsmønsteret og beregning av forventet pensjoneringsalder for ansatte 50+ innen KS tariffområde 2005-2006.

Spør forskerne?

Vi ønsker gjennom prosjektet å invitere til en mer aktiv dialog med arbeidslivet og dets aktører, særlig ledere og tillitsvalgte på virksomhetsnivå. I dag er det som regel vi fors-kere, sammen med sentrale aktører i SSP og arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjone-ne som definerer hva som er aktuelle seniorpolitiske spørsmålene det er verdt å bry seg om, forske på og kjempe for. Som regel peker vi på relevante problemstillinger, men det er ikke alltid vi vet hvor skoen trykker ”der ute”.
Vår idé er å invitere virksomhetene til å komme med spørsmål, ideer og innspill di-rekte til forskerne. Gjennom en ”Spør forskerne” blogg vil arbeidslivet få forskerne i tale i et mer direkte og uformelt format enn forskningsformidling vanligvis skjer. Gjen-nom korte artikler på denne bloggen vil vi presenterer seks brede temaer, og inviterer personalledere, tillitsvalgte og enkeltvirksomheter til å komme med spørsmål, innspill og idéer – eventuelt problemer/dilemmaer de strir med, knyttet til disse områdene. Vi gjennomgår og oppsummerer så disse, og besvarer eventuelle spørsmål og kommentarer løpende.

Pensjoneringsmønstre innen KS tariffområde 2007-2009

Fafo skal utarbeide en rapport som beskriver tidligpensjoneringsmønsteret i kommunesektoren ved hjelp av tidligtrlensjonsrater, pensjoneringskurver og tall som viser forventet (reell) pensjoneringsaldernevnt, beskrive varíasjonen i tidligpensjoneringsmønsteret og bruk av ulike ordninger over tid og mellom grupper, og g¡øre analyser av årsqkene til tidligavgangen, basert på data fra Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og Statens pensjonskasse (SPK), tilsvarende det som er gjort i Fafo-rapport 509 og2007:39.

Effekter av IA-avtalen og ulike tiltak i kommunesektoren

Fafo skal utarbeide en spesialanalyse om effekter av IA-avtalen og tiltak på virksomhetsnivå basert på en foreliggende surveyundersøkelse og registerdata.

Hva påvirker kommunalt ansattes pensjoneringsbeslutning?

Fafo har på oppdrag for Pensjonskontoret undersøkt tidligpensjoneringsbeslutning i kommunal og fylkeskommunal sektor.

Work Life Challenges. Workforce management and worker involment solutions.

Prosjektets hovedmål er å bidra til en forståelse av hvilken rolle foretak, bedrifter og arbeidsplasser har for ekskludering og inkludering av arbeidstakere.

Pensjonsreformen og utfordringene på arbeidsmarkedet

Prosjektet skal belyse virkninger for kommunesektoren av pensjonsreformen, og da særlig om og hvordan den påvirker pensjoneringsatferden og arbeidstilbudet. Det gjøres gjennom analyse av surveydata og registerdata.

Tjenestepensjonsmarkedet i endring

Strategisk instituttprogram inkludert PhD-stipend for Geir Veland

Felles kollektive tjenestepensjonsordning i Norge

Det gjennomføres en kartlegging av hvordan kollektive tjenestepensjonsordninger er organisert i noen utvalgte europeiske land, med særlig vekt på hvordan Nederland og Sveits har løst problemstillinger knyttet til bl.a. fordelings- og forvaltningsmess ige aspekter ved de avtalebaserte pensjonsordningene.