Pensjon

Vi forsker på pensjon og trygdeytelser. Dette inkluderer forskning på folketrygdens alderspensjon og uføretrygd, tjenestepensjoner i privat og offentlig sektor og den avtalefestede pensjonsordningen. Forskningen er rettet mot utbredelsen og bruken av ulike pensjonsordninger (pensjoneringsadferd) og deres fordelingsvirkninger. Vi er opptatt av utforming og organisering av de ulike delene av pensjonssystemet og samspillet mellom de ulike pensjonsordningene. Et særlig søkelys er rettet mot de arbeidsmarkedsbaserte pensjonene, AFP og tjenestepensjonsordningene, samt partenes rolle.

Målet med Fafos forskning på pensjonsområdet er å:

  • fange opp og analysere endringer i det norske pensjonssystemet med sikte på å forklare hva som skjer og hvorfor,
  • kartlegge bruken av de ulike tidligpensjonsordningene og forklare variasjonen i uttak over tid og mellom grupper,
  • beregne kostnader og fordelingsvirkninger av ulike pensjonsmodeller og enkeltelementer i disse,
  • sammenligne og forklare forskjeller i ulike lands pensjonssystemer, herunder drivkreftene bak endringer og reformer.

Vår forskning på dette området er empirinær. Våre analyser er basert på data innhentet gjennom informantintervjuer, dokumentstudier og surveyundersøkelser rettet mot arbeidstakere og arbeidsgivere så vel som sentrale aktører innen politikk, forvaltning og arbeidsliv. Videre gjennomfører vi analyser basert på registerdata for å kartlegge og forklare variasjoner i trygde- og pensjoneringsatferd, samt måle effekter av regelendringer og/eller særskilte tiltak. I forskningen har vi også et komparativt perspektiv. Kunnskap om pensjonssystemer og reformer i andre land er derfor vesentlig i vår tilnærming. Vi gjennomfører jevnlig litteratursammendrag og kunnskapsoppsummeringer innenfor ulike emner.

Forskere

Forsker I
Forsker
Forsker
Tove Midtsundstad og Roy A. Nielsen
Fafo-rapport 2020:18
Jon M. Hippe og Axel West Pedersen
Fafo-notat 2019:07
Ståle Østhus
Fafo-rapport 2019:02
Jon M. Hippe, Henrik Hammer og Hans Gunnar Vøien
Fafo-rapport 2018:17
Jon M. Hippe og Pål Lillevold
Fafo-rapport 2018:13
Geir Veland og Pål Lillevold
Fafo-rapport 2017:34
Jon M. Hippe og Sven Iver Steen
Fafo-rapport 2017:21
Fafo-rapport 2017:20
Geir Veland, Jon M. Hippe, Pål Lillevold, Dag Svege og Hans Gunnar Vøien
Fafo-rapport 2017:10
Fafo-rapport 2017:03
Jon M. Hippe, Johann Despriée, Pål Lillevold, Dag Svege og Geir Veland
Fafo-rapport 2016:44
Åsmund Hermansen
Fafo-report 2016:45
Kristin Alsos, Magne Bråthen, Inger Lise Skog Hansen, Jon M. Hippe og Geir Veland
Fafo-rapport 2016:42
Magne Bråthen og Roy A. Nielsen
Fafo-rapport 2016:27
Jon M. Hippe og Tove Midtsundstad
Fafo-notat 2016:08
Fafo-paper 2016:03
Fafo-rapport 2016:03
Fafo-rapport 2015:49
Geir Veland og Rolf K. Andersen
Fafo-notat 2014:23
Tove Midtsundstad og Roy A. Nielsen
Fafo-rapport 2014:45
Geir Veland og Jon M. Hippe
Fafo-notat 2014:08
Fafo-notat 2014:11
Fafo-report 2014:21
Fafo-rapport 2014:35
Tove Midtsundstad og Roy A. Nielsen
Fafo-rapport 2013:12
Fafo-rapport 2013:38
Tove Midtsundstad og Hanne Bogen
Fafo-rapport 2013:04
Fafo-notat 2013:21
Fafo-notat 2013:19
Fafo-notat 2013:05
Roy A. Nielsen og Roland Mandal
Fafo-rapport 2012:45
Fafo-notat 2012:20
Fafo-notat 2012:07
Åsmund Hermansen
Fafo-rapport 2011:23
Jon M. Hippe og Pål Lillevold
Fafo-rapport 2010:36
Fafo-rapport 2009:16
Christer Hyggen og Geir Veland
Fafo-rapport 2008:46
Fafo-rapport 2008:23
Fafo-rapport 2008:16
Fafo-rapport 2008:05
Geir Veland
Fafo-notat 2008:16
Tove Midtsundstad, Axel West Pedersen og Jon M. Hippe
Fafo-notat 2008:12
Christer Hyggen
Fafo-rapport 2007:39
Geir Veland, Jon M. Hippe og Rolf K. Andersen
Fafo-rapport 529
Geir Veland og Tove Midtsundstad
Fafo-rapport 526
Fafo-rapport 2006
Jon M. Hippe, Torgeir Aarvaag Stokke og Geir Veland
Fafo-notat 2006:26
Fafo-notat 2006:20
Geir Veland, Tove Midtsundstad, Jon M. Hippe
Fafo-rapport 492
Tove Midtsundstad
Fafo-rapport 482
Geir Veland og Tove Midtsundstad
Fafo-rapport 475
Jon M. Hippe, Roar Bergan, Geir Veland og Tove Midtsundstad
Fafo-rapport 470
Axel W. Pedersen, Jon M. Hippe og Tove Midtsundstad
Fafo-notat 2005:18
Fafo-notat 2005:12
Fafo-rapport 457
Tove Midtsundstad
Fafo-notat 2004:04
Tove Midtsundstad
Fafo-rapport 401
Fafo-notat 2002:13
Fafo-notat 2002:12
Fafo-notat 2001:01
Fafo-rapport 338
Fafo-paper 2000:23
Tove Midtsundstad og Espen Dahl
Fafo-notat 2000:20
Fafo-report 317
Fafo-rapport 231
Axel West Pedersen
Fafo-rapport 223
Fafo-notat 1997:20
Tone Fløtten og Axel West Pedersen
Fafo-rapport 207
Tone Fløtten, Heidi Gautun og Jon M. Hippe
Fafo-rapport 192
Jon M. Hippe og Kristine Nergaard
Fafo-notat 1994:11
Fafo-notat 1994:02
Fafo-notat 1994:01
Mary Visher og Tove Midtsundstad
Fafo-rapport 154
Fafo-rapport 153
Espen Dahl
Fafo-rapport 150
Jon M. Hippe og Axel West Pedersen
Fafo-rapport 136
Jon M. Hippe
Fafo-notat 818
Tone Fløtten
Fafo-rapport 116
Axel West Pedersen
Fafo-rapport 110
Jon M. Hippe og Axel West Pedersen
Fafo-notat 814
Jon M. Hippe og Axel West Pedersen
Fafo-notat 813
Fafo-notat 805
Jon M. Hippe og Axel W. Pedersen
Fafo-rapport 084

Tove Midtsundstad og Åsmund Hermansen

The Effects of Retention Measures on Retirement Timing—Do Financial Crises Matter?

Frontiers in Sociology

Tove Midtsundstad

Which Norwegian enterprises offer the poorest and the best pension entitlements?

Nordic Journal of Working Life Studies

Å. Hermansen og T. Midtsundstad

The effect of retaining bonuses on delaying early retirement – financial incentives revisited

Nordic Journal of Working Life Studies

Jon M. Hippe, Pål Lillevold og Hans Gunnar Vøien

Alle skal med? En analyse av frafall i AFP-ordningen

T. Midtsundstad and Roy A. Nielsen

Do workplace intervensions reduce disability rates?

Occupational Medicin

Å. Hermansen & T. Midtsundstad

På nett - hvor lett?

Søkelys på arbeidslivet

Åsmund Hermansen og Tove Midtsundstad

Kjennskap til arbeidsmarkedsbaserte pensjoner i privat sektor

Søkelys på arbeidslivet

T. Midtsundstad, R. A. Nielsen and Å. Hermansen

Tilrettelegging og seniortiltak – påvirker det kommuneansattes sykefravær og tidligpensjonering?

Søkelys på arbeidslivet

T. Midtsundstad, Å. Hermansen and R. A. Nielsen

Effects of companies’ initiatives to reduce early retirement among older workers.

Nordic Journal of Working Life Studies

T. Midtsundstad

Går vi av tidlig for å pleie mor?

Søkelys på arbeidslivet

J. M. Hippe, T. Midstundstad og G. Veland

Dit ingen trodde man skulle

T. Midtsundstad & J. M. Hippe

Pensjoner i arbeidsmarkedet

Tove Midtsundstad

Alder ingen hindring?

Poulson, O.M., Fridriksson, J.F., Tomasson, K., Midtsundstad, T.I., Mehlum, I.S., Hilsen, A.I., Nilsson, K., Albin, M..

Working environment and work retention

TemaNord

M. Tofteng, T.Midtsundstad og Roger Bjørnstad

Sammendragsnotat

Emil Cappelen Bjøru, Johann Despriee, Jon M. Hippe, Thore Johnsen, Pål Lillevold og Rolf Røtnes

Økonomiske effekter av strengere kapitalkrav til pensjonskasser

T. Midtsundstad and A. I. Hilsen

National Report Norway

Magne Bråthen og Frøydis Bakken

Arbeid eller pensjon?
En studie av hvilke faktorer som påvirker seniorers beslutning om å fortsette i jobb

Nav-rapport

A.I.Hilsen, T. Midtsundstad og T. Å. Langvik

Utredning om seniorer og omstilling

K. Francke, H. Nordvik, J.M. Hippe, A. Gleinsvik og T. Midtsundstad

En fakta- og kunnskapsplattform for KLPs valg av egenkapitalmodell

T. Midtsundstad

AFP - syndebukk og redningsplanke

Magasinet for fagorganiserte

T. Midtsundstad

Hva skjer med uførepensjonen?

Magasinet for fagorganiserte

T. Midtsundstad og H.Jacobsen

AFP fra A til Å...

T. Midtsundstad

Flere syke og ledige

J.M. Hippe, T. Midtsundstad & G. Veland

Etter pensjonsforliket

LO Aktuelt

T. Midtsundstad

Flere valgmuligheter for AFP og fleksibel folketrygd

Tidsskriftet Velferd

J. M. Hippe & T. Midtsundstad

Hvem lurer hvem?

T. Midtsundstad

AFP hjelper de svakeste

T. Midtsundstad

En betydelig seniorutfordring i staten

SSPs nyhetsbrev

T. Midtsundstad

Hvor mange har rett til å gå av med AFP?

Trygd & Pensjon (tidl. Skattebetaleren)

T. Midtsundstad

Sammensatte årsaker til tidligpensjonering

SSPs Nyhetsbrev 45+

Jon M. Hippe og Axel W. Pedersen

Beregninger av ulike trygdesystem

Jon M. Hippe

Eksperimentet som feilet?
Velferdsstaten bedriftene og førtidspensjoneringen

Jon M. Hippe og Axel W. Pedersen

Tilleggspensjoner – offentlig eller privat ansvar

Prosjektleder: Tove Midtsundstad
Prosjektslutt: 2021
Aktive prosjekter

Prosjektleder: Tove Midtsundstad
Prosjektslutt: 2021
Aktive prosjekter

Prosjektleder: Tove Midtsundstad
Prosjektslutt: 2018
Fullførte prosjekter

Prosjektleder: Tove Midtsundstad
Aktive prosjekter

Prosjektleder: Ståle Østhus
Prosjektslutt: 2018
Fullførte prosjekter

Prosjektleder: Tove Midtsundstad
Prosjektslutt: 2018
Fullførte prosjekter

Prosjektleder: Jon M. Hippe
Prosjektslutt: 2016
Fullførte prosjekter

Prosjektleder: Tove Midtsundstad
Prosjektslutt: 2014
Fullførte prosjekter

Prosjektleder: Tove Midtsundstad
Prosjektslutt: 2013
Fullførte prosjekter

Prosjektleder: Tove Midtsundstad
Prosjektslutt: 2014
Fullførte prosjekter

Prosjektleder: Tove Midtsundstad
Prosjektslutt: 2011
Fullførte prosjekter

Prosjektleder: Tove Midtsundstad
Prosjektslutt: 2011
Fullførte prosjekter

Prosjektleder: Tove Midtsundstad
Prosjektslutt: 2015
Fullførte prosjekter

Prosjektleder: Tove Midtsundstad
Prosjektslutt: 2013
Fullførte prosjekter

Prosjektleder: Tove Midtsundstad
Prosjektslutt: 2011
Fullførte prosjekter

Prosjektleder: Tove Midtsundstad
Prosjektslutt: 2008
Fullførte prosjekter

Prosjektleder: Tove Midtsundstad
Prosjektslutt: 2007
Fullførte prosjekter

Prosjektleder: Tove Midtsundstad
Prosjektslutt: 2007
Fullførte prosjekter

Prosjektleder: Tove Midtsundstad
Prosjektslutt: 2008
Fullførte prosjekter

Prosjektleder: Tove Midtsundstad
Prosjektslutt: 2015
Fullførte prosjekter

Prosjektleder: Tove Midtsundstad

Prosjektleder: Geir Veland
Prosjektslutt: 2006
Fullførte prosjekter

Prosjektleder: Tove Midtsundstad
Prosjektslutt: 2006
Fullførte prosjekter

Prosjektleder: Tove Midtsundstad

Prosjektleder: Geir Veland
Prosjektslutt: 2005
Fullførte prosjekter

Prosjektleder: Tove Midtsundstad
Prosjektslutt: 2007
Fullførte prosjekter

Prosjektleder: Tove Midtsundstad

Prosjektleder: Geir Veland
Prosjektslutt: 2005
Fullførte prosjekter

Prosjektleder: Tove Midtsundstad
Prosjektslutt: 2005
Fullførte prosjekter

Prosjektleder: Tove Midtsundstad
Prosjektslutt: 2004
Fullførte prosjekter

Prosjektleder: Tove Midtsundstad
Prosjektslutt: 2004
Prosjekter