Skip to main content

Ulikhet og bærekraft i det norske pensjonssystemet etter reformen


Prosjektet vil se både på erfaringene som er gjort, og trender som kan observeres etter pensjonsreformen så langt.

Vi vil starte med å sammenligne opptjening og pensjonsutbetalinger i alderen 62-69, med fokus på årskull før og etter reformen. Forskjellene vil bli brutt ned i rene effekter av regler og atferdsreaksjoner, og vi vil studere variasjon mellom grupper etter utdanning, bransje og andre egenskaper.

Pensjonskrav og -sparing vil bli analysert for å se etter potensielle forbrukssjokk. For å få en bedre forståelse av preferanser og finansiell forståelse, vil vi prøve strukturell modellering med individuell variasjon i diskonteringsrenter. Fokus vil være på reformens innvirkning på fordeling og ulikhet. Den langsiktige effekten vil bli vurdert av de oppdagede trendene.

Vi vil gjennomføre dybdeintervjuer blant en gruppe pensjonister om motiver og alternativer. Basert på erfaringer fra intervjuene vil vi lage en spørreundersøkelse blant et representativt utvalg av ferske pensjonister og ansatte i alderen 62 år og eldre. En del av utvalget og spørreskjemaet vil være strukturert for å være sammenlignbart med en tidligere undersøkelse, for å analysere effekten av preferanser og barrierer på svarene vi har observert.

Resultatene fra de registerbaserte analysene og undersøkelsen vil sees i kombinasjon, for å få en dypere forståelse av de observerte responsene og effekten av reformen. Til slutt vil resultatene summeres for å vurdere om det kan ses å være i samsvar med de uttalte målene for reformen.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    november 2017
  • Avsluttes:
    desember 2023

Oppdragsgiver

  • Norges forskningsråd (EVAPEN)

Partnere

  • Frischsenteret

Bærekraftsmål