Skip to main content


Research area:

Pensions

At Fafo a group of researchers are working on pensions and benefits, including retirement and disability pension from the National Insurance, occupational pensions and contractual early retirement pension (AFP).

We are interested in both prevalence and use of different retirement schemes (retirement behaviour) and the schemes’ distributional impact. In addition, we focus on the formulation and organization of the different parts of the pension system and the interplay between them. We are especially interested in the different retirement and occupational pensions, and also the roles of the social partners.

The main goals of our research are:

  • To describe and analyze changes in the Norwegian pension system and furthermore to explain what happens and why?
  • To survey the use of different early retirement pensions and to explain variation over time and between groups
  • To estimate costs and distributional consequences of different pension models and their components
  • To compare and explain differences in retirement systems between different countries, including the causes behind changes and reforms

Our research is very empirical. Our conclusions are derived from data from interviews and surveys targeting employees, employers and actors within politics, administration and labor. In addition, we use data from public registries to map and explain differences in benefit and retirement behaviour, and as a means to measure the impact of policy changes and concrete measures.

We try to conduct comparative research, thus knowledge on retirement systems and reforms in other countries is important.


Ongoing projects

National Correspondent EUROFOUND

Eurofound er et treparts EU-organ som har som formål å produsere kunnskap som kan bidra til utvikling av arbeidslivs- og velferdspolitikk i EU-landene (i tillegg til Norge). Fafo er, i samarbeid med Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI), nasjonal korrespondent for Norge. Arbeidet finansieres av Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

Work and Health in Old Age

Økt levealder og reduserte fødselsrate øker presset på velferdsfinansieringen i de fleste land. Over hele Europa fokuseres det derfor på å få flere eldre til å stå lenger i arbeid. Selv om befolkningen i gjennomsnitt er friskere, bedre utdannet og har lengre karriere enn tidligere, er det fortsatt begrenset kunnskap om helsekonsekvensene av lengre yrkeskarrierer.

Living conditions among retirees and elderly

Økt levealder og endringer i pensjonssystemet medfører behov for oppdatert og mer kunnskap om eldre og pensjonisters levekår. Formålet med dette prosjektet er todelt. På den ene siden ønsker vi å levere oppdatert, relevant og kvalitetssikret statistikk om eldres inntekt, helse og levekår. På den andre siden vil vi levere detaljerte analyser der vi forsøker å avdekke mulige årsaker til eventuelle forskjeller.

Effects of companies' senior measures
Prosjektet skal analysere sysselsettingseffekter av virksomhetenes ulike seniortiltak og tilretteleggingstiltak i privat sektor ved hjelp av koblede virksomhetsdata fra 2016 og registerdata for perioden 2000–2017.
Inequality and social sustainability of the Norwegian pension system after the reform

Prosjektet vil se både på erfaringene som er gjort, og trender som kan observeres etter pensjonsreformen så langt.

Pension forum

Pensjonsforumet ble stiftet 26. april 2007, og drives av Fafo og Frischsenteret.

Fafo publications

Articles and book chapters

Other publications

Completed projects

The use of internal age limits for employment protection in private sector
Hovedformålet med oppdraget er å få oppdatert, deskriptiv informasjon om bruken av bedriftsinterne aldersgrenser i privat sektor etter 2016.
Workplace qualifications for older employees

Selv om økt utdanning viser seg å ha en positiv sysselsettingseffekt vet vi at mange seniorer i Norge ikke deltar i videreutdanning. Det er derfor viktig å få mer kunnskap om hva som skal til for at flere voksne deltar. Forprosjektet skal kartlegge mulighetene for å gjennomføre et hovedprosjekt som ser på kompetansebestemmelsene i tariffavtalene og deres betydning for seniorers delakelse i livslang læring

Delprosjekt under tema 3a, PensjonsLAB

Seniors in the health sector

Formålet med prosjektet er å kartlegge seniorenes situasjon i pleie og omsorg.

Exhausted workers and late careers

Delprosjekt 2a, PensjonsLAB.

Employment effects of the upper age limit in the Working Environment Act

Gjennom analyse av nyere registerdatasett og koblede virksomhetssurvey- og registerbaserte individdata vil Fafo undersøke om og hvordan virksomhetenes rekrutteringspraksis i privat sektor så vel som ansattes avgangsmønster påvirkes av aldersgrensene. 

Elderly's participation in work and working life

Forskningsrådet deltar sammen med Arbeids- og sosialdepartementet i Joint Programme Initiatives (JPI) innenfor området «More Years, Better Lives».

Pension for all

I dette prosjektet skal vi kartlegge folks kunnskap om innskuddspensjon og AFP i privat sektor.

Elderly employees in manufacturing

Formålet med prosjektet er å kartlegge seniorenes situasjon i industrien, herunder deres tilpasning til pensjonsreformen.

A simplified private pensions regulation

I prosjektet analyseres behovet for å gjøre tilpasninger i lov- og regelverket for tjenestepensjon i privat sektor.

Pensjonering og bruk av AFP innen KS' tariffområde - oppdatering med tall for 68-70 åringer

Analysene i Fafo-rapport 2017:03 «Pensjonsuttak før fylte 67 år» skal oppdateres med tall som inkluderer personer i alderen 68–70 år. Analysene skal dekke årene 2010–2015.

Interactions between national and labour market based pensions in Norway: pension outcomes and policy processes

Prosjektet skal studere det samlede pensjonssystemet og hvordan virkningen av det bidrar til å realisere sentrale mål med pensjonsreformen.

The complicated change - what are the effects of a new occupational pension scheme in public sector?

En analyse av hvordan en ny offentlig tjenestepensjon vil slå ut for ulike medlemsgrupper i NTL.

The municipal sector: Gender and equality perspective in a new occupational pension schedule in public sector

Hva er de avgjørende kjennetegn ved en ny påslagsmodell sammenliknet med dagens bruttoordning i et kjønns- og likestillingsperspektiv?

Lav mobilitet på arbeidsmarkedet blant seniorer (50+) i Norge – hva innebærer det?

Prosjektet tar sikte på å gi relevant kunnskap om og innsikt i mobilitet blant seniorer i Norge.

Kartlegging av pensjoneringsmønsteret i KS tariffområde i 2005 og 2006

beskrivelse av pensjoneringsmønsteret og beregning av forventet pensjoneringsalder for ansatte 50+ innen KS tariffområde 2005-2006.

Spør forskerne?

Vi ønsker gjennom prosjektet å invitere til en mer aktiv dialog med arbeidslivet og dets aktører, særlig ledere og tillitsvalgte på virksomhetsnivå. I dag er det som regel vi fors-kere, sammen med sentrale aktører i SSP og arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjone-ne som definerer hva som er aktuelle seniorpolitiske spørsmålene det er verdt å bry seg om, forske på og kjempe for. Som regel peker vi på relevante problemstillinger, men det er ikke alltid vi vet hvor skoen trykker ”der ute”.
Vår idé er å invitere virksomhetene til å komme med spørsmål, ideer og innspill di-rekte til forskerne. Gjennom en ”Spør forskerne” blogg vil arbeidslivet få forskerne i tale i et mer direkte og uformelt format enn forskningsformidling vanligvis skjer. Gjen-nom korte artikler på denne bloggen vil vi presenterer seks brede temaer, og inviterer personalledere, tillitsvalgte og enkeltvirksomheter til å komme med spørsmål, innspill og idéer – eventuelt problemer/dilemmaer de strir med, knyttet til disse områdene. Vi gjennomgår og oppsummerer så disse, og besvarer eventuelle spørsmål og kommentarer løpende.

Pensjoneringsmønstre innen KS tariffområde 2007-2009

Fafo skal utarbeide en rapport som beskriver tidligpensjoneringsmønsteret i kommunesektoren ved hjelp av tidligtrlensjonsrater, pensjoneringskurver og tall som viser forventet (reell) pensjoneringsaldernevnt, beskrive varíasjonen i tidligpensjoneringsmønsteret og bruk av ulike ordninger over tid og mellom grupper, og g¡øre analyser av årsqkene til tidligavgangen, basert på data fra Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og Statens pensjonskasse (SPK), tilsvarende det som er gjort i Fafo-rapport 509 og2007:39.

Effekter av IA-avtalen og ulike tiltak i kommunesektoren

Fafo skal utarbeide en spesialanalyse om effekter av IA-avtalen og tiltak på virksomhetsnivå basert på en foreliggende surveyundersøkelse og registerdata.

Hva påvirker kommunalt ansattes pensjoneringsbeslutning?

Fafo har på oppdrag for Pensjonskontoret undersøkt tidligpensjoneringsbeslutning i kommunal og fylkeskommunal sektor.

Work Life Challenges. Workforce management and worker involment solutions.

Prosjektets hovedmål er å bidra til en forståelse av hvilken rolle foretak, bedrifter og arbeidsplasser har for ekskludering og inkludering av arbeidstakere.

Pensjonsreformen og utfordringene på arbeidsmarkedet

Prosjektet skal belyse virkninger for kommunesektoren av pensjonsreformen, og da særlig om og hvordan den påvirker pensjoneringsatferden og arbeidstilbudet. Det gjøres gjennom analyse av surveydata og registerdata.

Tjenestepensjonsmarkedet i endring

Strategisk instituttprogram inkludert PhD-stipend for Geir Veland

Felles kollektive tjenestepensjonsordning i Norge

Det gjennomføres en kartlegging av hvordan kollektive tjenestepensjonsordninger er organisert i noen utvalgte europeiske land, med særlig vekt på hvordan Nederland og Sveits har løst problemstillinger knyttet til bl.a. fordelings- og forvaltningsmess ige aspekter ved de avtalebaserte pensjonsordningene.