Staff
Roy A. Nielsen
Researcher

    Academic background:

    Cand. polit., Sociology, University of Oslo


Research areas:

Poverty and social security | Labour market integration | Pensions | Active ageing policy at the workplace | Forum for innovation in welfare services | Forum for innovation in welfare services

+47 93214580
Tove Midtsundstad og Roy A. Nielsen
Seniorer i sykehussektoren
Hvordan beholde seniorene og deres kompetanse
Fafo-rapport 2022:18
Tove Midtsundstad, Anne Inga Hilsen og Roy A. Nielsen
Fafo-rapport 2022:05
Tove Midtsundstad og Roy A. Nielsen
Det erfarne blikket
Seniorer i pleie- og omsorgssektoren
Fafo-rapport 2021:20
Roy A. Nielsen
Pensjonering i kommunal sektor
Tidligpensjonering og bruk av AFP innen KS’ tariffområde 2002-2019
Fafo-rapport 2020:31
Tove Midtsundstad og Roy A. Nielsen
Seniorer i barnehagesektoren
Fastholdelse, frafall og frafallsårsaker
Fafo-rapport 2020:18
Anne Hege Strand, Arne Backer Grønningsæter, Roy A. Nielsen og Jon Helgheim Holte
Tid for aktivering
Evaluering av forsterket ungdomsinnsats i NAV
Fafo-rapport 2020:19
Ståle Østhus og Roy A. Nielsen
Barn som lever i fattigdom
Geografisk variasjon og grad av risiko
Fafo-notat 2020:05
Anne Inga Hilsen og Roy A. Nielsen
Faktaflak august 2019
Tove Midtsundstad og Roy A. Nielsen
Heving av aldersgrensen for stillingsvern
Hvordan har virksomhetene og de ansatte tilpasset seg?
Fafo-rapport 2019:27
Anne Inga Hilsen og Roy A. Nielsen
Fafo-rapport 2019:19
Roy A. Nielsen
Forventet pensjonsalder innen KS’ tariffområde
Oppdatering 2010–2015 inkludert 68–70-åringer
Fafo-notat 2017:05
Tove Midtsundstad, Roy A. Nielsen og Åsmund Hermansen
Fafo-rapport 2017:18
Roy A. Nielsen
Pensjonsuttak før fylte 67 år
Tidligpensjonering og bruk av AFP innen KS’ tariffområde 2002–2015
Fafo-rapport 2017:03
Magne Bråthen og Roy A. Nielsen
Uførereformen
Konsekvenser for yrkesaktiviteten
Fafo-rapport 2016:27
Roy A. Nielsen og Tove Midtsundstad
Virker tiltakene?
Effektanalyser av virksomhetsinitierte tiltak på ansattes sykefravær og uførepensjonering
Fafo-notat 2016:12
Magne Bråthen, Christer Hyggen, Lise Lien og Roy A. Nielsen
Fafo-rapport 2016:13
Anne Hege Strand og Roy A. Nielsen
Veier inn i, gjennom og ut av arbeidsavklaringspenger
Hvor langt unna arbeidslivet står mottakerne?
Fafo-rapport 2015:29
Anne Skevik Grødem, Roy A. Nielsen og Anne Hege Strand
Unge mottakere av helserelaterte ytelser
Fordelingen mellom offentlig og familiebasert forsørgelse av unge NEET
Fafo-rapport 2014:37
Tove Midtsundstad og Roy A. Nielsen
Arbeid og pensjon i kommunal sektor
Analyse av survey- og registerdata fra før og etter pensjonsreformen
Fafo-rapport 2014:45
Roy A. Nielsen
Tidligpensjonering i kommunal sektor
Tidligpensjonering innen KS’ tariffområde 2002–2012
Fafo-rapport 2014:35
Tove Midtsundstad og Roy A. Nielsen
Arbeid, pensjon eller begge deler?
En analyse av kommunalt ansattes pensjoneringsadferd
Fafo-rapport 2013:12
Fafo-notat 2013:18
Anne Britt Djuve, Roy A. Nielsen og Anne Hege Strand
Fafo-rapport 2012:63
Roy A. Nielsen og Roland Mandal
Yrkesskade – mest for menn?
Om kjønnsforskjeller i tildeling av uførepensjon med yrkesskadefordel
Fafo-rapport 2012:45
Tone Fløtten, Inger Lise Skog Hansen, Anne Skevik Grødem, Arne Backer Grønningsæter og Roy A. Nielsen
Fafo-rapport 2011:21
Hanne C. Kavli, Roy A. Nielsen og Miriam Latif Sandbæk
Stønadsordningen for enslige forsørgere
Hvordan fungerer den for mottakere med innvandringsbakgrunn?
Fafo-rapport 2010:32
Marjan Nadim og Roy A. Nielsen
Fafo-rapport 2009:45
Tone Fløtten, Arne Backer Grønningsæter, Karin Gustavsen, Hanne C. Kavli, Roy Nielsen, Jonn Syse, Steffen Torp
Cancer and living conditions
Summary of findings from a study among people with cancer in Norway
Fafo-report 2009:42
Marjan Nadim og Roy A. Nielsen
Barnefattigdom i Norge
Omfang, utvikling og geografisk variasjon
Fafo-rapport 2009:38
Tone Fløtten, Arne Backer Grønningsæter, Karin Gustavsen, Hanne C. Kavli, Roy Nielsen, Jonn Syse, Steffen Torp
Kreft og levekår
Et sammendrag
Fafo-rapport 2009:06
Tone Fløtten, Steffen Torp, Hanne Kavli, Roy Nielsen, Jonn Syse, Arne Backer Grønningsæter og Karin Gustavsen
Kreftrammedes levekår
Om arbeid, økonomi, rehabilitering og sosial støtte
Fafo-rapport 2008:47
Karin Gustavsen, Arne Backer Grønningsæter, Tone Fløtten, Roy Nielsen, Jonn Syse, og Steffen Torp
Fafo-rapport 2008:38
Thomas Lorentzen og Roy A. Nielsen
Går fattigdom i arv?
Langtidseffekter av å vokse opp i familier som mottar sosialhjelp
Fafo-rapport 2008:14
Tor Dølvik, Marjan Nadim og Roy A. Nielsen
Levekår og sosialhjelp
Hopning av levekårsproblemer blant individer og kommuner – effekt på sosialhjelpsutgifter
Fafo-rapport 2008:02
Arne Backer Grønningsæter, Karin Gustavsen Tvetene, Roy Nielsen, Jonn Syse, Tone Fløtten og Steffen Torp
Vanvittig mye å finne ut av
Kreftrammedes opplevelse av støtte fra det offentlige, nærmiljøet og arbeidsplassen
Fafo-rapport 2007:31
Magne Bråthen, Anne Britt Djuve, Tor Dølvik, Kåre Hagen, Gudmund Hernes, Roy A. Nielsen
Levekår på vandring
Velstand og marginalisering i Oslo
Fafo-rapport 2007:05

Engan, H., Oldervoll, L. M., Bertheussen, G. F., Gaarder, M. H., Nielsen, R. A., Paraponaris, A., . . . Torp, S.

Long-term work outcomes and the efficacy of multidisciplinary rehabilitation programs on labor force participation in cancer patients - a protocol for a longitudinal prospective cohort study
Harald Engan, m.fl.
Journal of Public Health Research | 2020 | Open access

Birgit Brusletto, Roy A. Nielsen, Harald Engan, Line Oldervoll, Camilla M. Ihlebæk, Nina Helen Mjøsund & Steffen Torp

Labor-force participation and working patterns among women and men who have survived cancer: A descriptive 9-year longitudinal cohort study
Scandinavian Journal of Public Health | 2020 | Open access

Tove Midtsundstad & Roy A. Nielsen

Lifelong learning and the continued participation of older Norwegian adults in employment
European Journal of Education | 2019

T. Midtsundstad and Roy A. Nielsen

Do workplace intervensions reduce disability rates?
Occupational Medicin | 2016 | Last ned/download

T. Midtsundstad, Å. Hermansen and R. A. Nielsen

Effects of companies’ initiatives to reduce early retirement among older workers.
Nordic Journal of Working Life Studies | 2012 | Last ned/Download

Torp, Steffen, Roy A. Nielsen, Sophie D. Fosså, Sævar B. Gudbergsson, & Alv A. Dahl

Change in employment status of 5-year cancer survivors
European Journal of Public Health | 2012 Download 116

Torp, Steffen, Roy A. Nielsen, Sævar B. Gudbergsson, Sophie D. Fosså & Alv A. Dahl

Sick leave patterns among five-year cancer survivors: a registry-based retrospective cohort study
Journal of Cancer Survivorship: Research | 2012 | Les mer / Read more

T. Midtsundstad, R. A. Nielsen and Å. Hermansen

Tilrettelegging og seniortiltak – påvirker det kommuneansattes sykefravær og tidligpensjonering?
Søkelys på arbeidslivet | 2012 | Les mer/Read more

Sæver Berg Gudbergsson, Steffen Torp, Tone Fløtten, Sophie D. Fosså, Roy Nielsen, Alv A. Dahl

A comparative study of cancer patients with short and long term sick-leave after primary treatment
Acta Oncologica | 2010 | Les mer / Read more

Other publications

  • Project management: Tove Midtsundstad
  • Project management: Tove Midtsundstad
  • current.projects