Skip to main content
  • Roy A. Nielsen og Tove Midtsundstad

Virker tiltakene?

Effektanalyser av virksomhetsinitierte tiltak på ansattes sykefravær og uførepensjonering

  • Fafo-notat 2016:12
  • Fafo-notat 2016:12

Notatet oppsummerer hovedresultatene fra et FARVE-prosjekt som undersøker om de helseforebyggende tiltakene og ordningene norske virksomheter faktisk anvender, har en målbar effekt på arbeidstakernes sykefraværs- og/eller uførepensjonssannsynlighet. Sagt på en annen måte, gjør norske virksomheter de riktige tingene for å redusere fravær og frafall, eller synes tiltakene å ha hatt begrenset effekt?

  • Published: 2. June 2016
  • Ordering ID: 10236