Skip to main content
  • Anne Skevik Grødem, Roy A. Nielsen og Anne Hege Strand

Unge mottakere av helserelaterte ytelser

Fordelingen mellom offentlig og familiebasert forsørgelse av unge NEET

  • Fafo-rapport 2014:37
  • Fafo-rapport 2014:37

I denne rapporten undersøker vi utviklingen i bruken av helserelaterte ytelser blant unge voksne gjennom en tjueårsperiode. Videre ser vi på gruppen av unge NEET – unge utenfor arbeid, utdanning og opplæringstiltak. Hvor stor andel av disse mottar en form for offentlig
forsørgelse, og hvor stor andel forsørges av familien? I siste del av rapporten gjennomgår vi forskningslitteraturen om unge utenfor, og vi presenterer forklaringer og hypoteser om unges utenforskap som har vært lansert de siste åra.

  • Published: 5. January 2015
  • Ordering ID: 20384