Labour market integration

Project details in Norwegian only, please contact the research coordinator for more information.

Labour market integration

Contact

Researchers

Researcher (on leave)
Researcher
Managing Director
Research professor
Senior Researcher
Researcher
Researcher (Retired)
Rolf K. Andersen og Erika Braanen Sterri
Fafo-rapport 2022:27
Jon Helgheim Holte og Anne Hege Strand
Digital omlegging under koronapandemien
Oppfølging av unge i AFT-tiltak
Fafo.notat 2021:03
Mathilde Bjørnset, Marianne Takvam Kindt og Jon Rogstad
Hva arbeidsgivere snakker om når de snakker om språk
Om forståelse av språkkrav og språkprøver
Fafo-rapport 2021:03
Olav Elgvin, Arne Backer Grønningsæter og Edvard Nergård Larsen
Å være en sak
LHBT+: holdninger og arbeidsmiljø i Kirken
Fafo-rapport 2020:20
Faktaflak - Konsekvenser av Covid-19
Inger Lise Skog Hansen, Ragnhild Steen Jensen og Tone Fløtten
Trøbbel i grenseflatene
Samordnet innsats for utsatte barn og unge
Fafo-rapport 2020:02
Anne Hege Strand og Marianne Takvam Kindt
Fafo-notat 2019:24
Inger Lise Skog Hansen, Ragnhild Steen Jensen og Tone Fløtten
Fafo-notat 2019:21
Lise Lien, Jørgen Svalund og Leif E. Moland
Sysselsetting av unge med nedsatt funksjonsevne
En kartlegging av et utvalg NAV-prosjekter
Fafo-rapport 2018:46
Therese Saltkjel og Johan Røed Steen
Arbeidsrettede tiltak
Oversikt og erfaringer fra varehandelen
Fafo-rapport 2017:28
Beret Bråten og Ragnhild Steen Jensen
Fafo-rapport 2016:25
Ragnhild Steen Jensen og Kristine Nergaard
Varehandelen som inkluderingsarena
Rekruttering, opplæring og arbeidstrening
Fafo-rapport 2017:25
Roy A. Nielsen
Pensjonsuttak før fylte 67 år
Tidligpensjonering og bruk av AFP innen KS’ tariffområde 2002–2015
Fafo-rapport 2017:03
Lise Lien
«IA-ledelse 2.0 – NED med sykefraværet!»
Oppstartanalyse av satsingen
Fafo-rapport 2016:46
Åsmund Hermansen
Fafo-report 2016:45
Fafo-rapport 2016:36
Tove Midtsundstad, Hanne Bogen og Åsmund Hermansen
Fafo-rapport 2016:41
Inger Lise Skog Hansen, Mark B. Taylor and Arne Backer Grønningsæter
Fafo-paper 2016:24
Magne Bråthen og Roy A. Nielsen
Uførereformen
Konsekvenser for yrkesaktiviteten
Fafo-rapport 2016:27
Fafo-rapport 2016:22
Roy A. Nielsen og Tove Midtsundstad
Virker tiltakene?
Effektanalyser av virksomhetsinitierte tiltak på ansattes sykefravær og uførepensjonering
Fafo-notat 2016:12
Anne Inga Hilsen
Fafo-rapport 2016:21
Anne Inga Hilsen og Lise Lien
Fafo-notat 2015:09
Magne Bråthen og Jørgen Svalund
Fafo-rapport 2015:57
Tove Midtsundstad
IA som strategi for lengre yrkeskarrierer
En analyse av virksomhetenes seniorpolitikk og dens effekt på tidligpensjoneringen. Doktoravhandling
Fafo-rapport 2015:49
Anne Hege Strand, Magne Bråthen og Arne Backer Grønningsæter
Fafo-rapport 2015:41
Anne Inga Hilsen og Sol Skinnarland
Et bedre NAV for brukerne
Modell for brukermedvirkning i NAV
Fafo-rapport 2015:33
Anne Hege Strand og Roy A. Nielsen
Veier inn i, gjennom og ut av arbeidsavklaringspenger
Hvor langt unna arbeidslivet står mottakerne?
Fafo-rapport 2015:29
Hanne Bogen og Lise Lien
Fra fravær til nærvær
Handlingsrommet for vellykket sykefraværsarbeid i sykehjem
Fafo-rapport 2015:12
Anne Inga Hilsen
"Jeg er glad i jobben min"
Sluttsamtaler med seniorer i tre helseforetak
Fafo-rapport 2015:03
Hanne Bogen, Lise Lien og Anne Inga Hilsen
Fafo-notat 2014:24
Anne Skevik Grødem, Roy A. Nielsen og Anne Hege Strand
Unge mottakere av helserelaterte ytelser
Fordelingen mellom offentlig og familiebasert forsørgelse av unge NEET
Fafo-rapport 2014:37
Tove Midtsundstad og Roy A. Nielsen
Arbeid og pensjon i kommunal sektor
Analyse av survey- og registerdata fra før og etter pensjonsreformen
Fafo-rapport 2014:45
Tove Midtsundstad
Voksende seniorengasjement i norsk arbeidsliv
En virksomhetsundersøkelse fra 2013
Fafo-rapport 2014:30
Tove Midtsundstad og Roy A. Nielsen
Arbeid, pensjon eller begge deler?
En analyse av kommunalt ansattes pensjoneringsadferd
Fafo-rapport 2013:12
Jørgen Svalund og Inger Lise Skog Hansen
Fafo-rapport 2013:54
Vidar Bakkeli og Geir Veland
Fafo-rapport 2013:18
Hanne Bogen og Anne Inga Hilsen
Seniorpolitikk under skiftende forhold
Gjenbesøk i seks kommuner
Fafo-rapport 2013:07
Tove Midtsundstad og Hanne Bogen
Hvordan øke eldres yrkesdeltakelse?
Tiltak for å redusere tidligpensjonering i Sverige, Danmark og Finland
Fafo-rapport 2013:04
Tove Midtsundstad
Kunnskap om og holdninger til pensjonsreformen
Resultater fra en surveyundersøkelse blant tre kohorter kommunalt ansatte
Fafo-notat 2013:05
Tove Midtsundstad, Roy A. Nielsen og Åsmund Hermansen
Virksomhetenes seniortiltak
Har de effekt på seniorenes sykefravær og tidligpensjonering?
Fafo-notat 2013:01
Inger Lise Skog Hansen og Hilde Haualand
Diskriminerende barrierer i arbeidslivet
Aktivitets- og rapporteringsplikt som virkemiddel for området nedsatt funksjonsevne
Fafo-rapport 2012:25
Jon M. Hippe, Tove Midtsundstad, Åsmund Arup Seip, Hanne Bogen og Gudmund Hernes
Fafo-rapport 2012:02
Kaja Reegård, Hanne Bogen og Inger Lise Skog Hansen
Fafo-rapport 2011:24
Sissel C. Trygstad og Mona Bråten
Tove Midtsundstad og Hanne Bogen
Ulikt arbeid – ulike behov
Seniorpolitisk praksis i norsk arbeidsliv
Fafo-rapport 2011:10
Tove Midtsundstad og Hanne Bogen
Flere hender i pleie og omsorg
Hvordan kan seniorpolitikken bidra?
Fafo-rapport 2011:08
Inger Lise Skog Hansen, Christer Hyggen og Bjørn Richard Nuland
Fafo-rapport 2009:40
Kaja Reegård, Inger Lise Skog Hansen og Roland Mandal
Sentralforvaltningens trainee-program for personer med redusert funksjonsevne
Et virkemiddel for økt bevissthet om funksjonshemmede som arbeidskraftressurs?
Fafo-rapport 2009:37
Tove Midtsundstad
Bedre helse, mindre slit og mer familie
Delrapport 6 Liv og arbeid – mulighetenes arbeidsliv for alle? Et prosjekt om forutsetningene for et bedre og lengre yrkesliv
Fafo-rapport 2009:16
Mona Bråten, Rolf K. Andersen og Jørgen Svalund
Fafo-rapport 2008:20
Christer Hyggen
Slitne kvinner og farlige menn
Om grunnlaget for særaldersgrenser i Norge
Fafo-rapport 2008:16
Inger Lise Skog Hansen
IKT og funksjonshemmede
Et potensial for arbeids- og samfunnsliv?. Delstudie i prosjektet IKT og samfunnsutvikling
Fafo-notat 2008:21
Knut Fossestøl, red.
Stairway to heaven?
ICT-policy, disability and employment in Denmark, the Netherlands, United Kingdom and Norway
Fafo-report 2007:42
Christer Hyggen
Tidligpensjonering og AFP
Pensjonering før fylte 67 år innen KS’ tariffområde 2002–2006
Fafo-rapport 2007:39
Tove Midtsundstad
Fra utstøting til inkludering?
En kartlegging av norske virksomheters arbeidskraftstrategier overfor eldre arbeidstakere
Fafo-rapport 2007:37
Hanne Bogen og Tove Midtsundstad
Noen år til?
Erfaringer med seniorpolitikk i seks kommuner
Fafo-rapport 2007:28
Rolf K. Andersen
Reaktivisering av uførepensjonister
Potensial og hindringer
Fafo-rapport 2007:10
Dagfinn Hertzberg og Sol Skinnarland
Too old to rock’n roll?
Seniorpolitisk praksis i norske industribedrifter
Fafo-rapport 2007:06
Inger Lise Skog Hansen og Jørgen Svalund
Fafo-notat 2007:04
Pensjonering før fylte 67 år
Tidligpensjonering og bruk av AFP innen KS’ tariffområde 2002–2004
Fafo-rapport 509
Tove Midtsundstad
Hvordan bidra til lengre yrkeskarrierer?
Erfaringer fra norsk og internasjonal forskning om tidligpensjonering og seniortiltak
Fafo-rapport 2006
Tove Midtsundstad
Ikke nødvendigvis sliten…
En analyse av tidligpensjonering og seniorpolitikk i staten
Fafo-rapport 482
Jon Anders Drøpping og Inger Lise Skog Hansen
Fafo-notat 2005:30
Leif E. Moland og Sol Skinnarland
To skritt fram, og ett til .. ?
Evaluering av Trygdeetaten i Sør-Trøndelags tverrfaglige innsats for et mer inkluderende arbeidsliv
Fafo-notat 2005:24
Hanne Bogen
Vi kan alltids rope på han Per
Erfaringer med Samhandlingsmodellen i arbeidet med et mer inkluderende arbeidsliv. Arbeidsnotat 7 i Følgeforskning Inkluderende arbeidsliv
Fafo-notat 2005:11
Leif E. Moland
Med legene på laget
Et fagutviklingsprogram for å utvikle legenes rolle i et inkluderende arbeidsliv. Arbeidsnotat 6 i Følgeforskning Inkluderende arbeidsliv
Fafo-notat 2005:06
Jon Anders Drøpping, Tove Midtsundstad og Tina Østberg
Seminar om evaluering av intensjonsavtalen for et mer inkluderende arbeidsliv
6. og 7. desember 2004, Soria Moria Hotell og Konferansesenter
Fafo-notat 2005:05
Eivind Falkum
På vei mot fellesskap?
Endringer i oppfatninger om Inkluderende arbeidsliv i deler av Trygdeetaten fra 2002 til 2003. Arbeidsnotat 5 i Følgeforskning Inkluderende arbeidsliv
Fafo-notat 2004:35
Hanne Bogen og Leif E. Moland
Arbeidslivssentrene som kompetansevirksomheter i en sammensatt tjenestekjede
Evaluering av trygdeetatens rolle i avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv. Erfaringer fra og utfordringer i 2003. Arbeidsnotat 4 fra Fafos følgeforskningsprosjekt
Fafo-notat 2003:27
Hanne Bogen
Evaluering av Trygdeetatens rolle i avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv
Erfaringer fra 2002 og utfordringer i 2003. Arbeidsnotat 3 fra Fafos følgeforskningsprosjekt
Fafo-notat 2003:20
Eivind Falkum
Trygdeetatens oppfatninger om Inkluderende arbeidsliv
Premisser for iverksetting av intensjonsavtalen i 2003. Arbeidsnotat 2 fra Fafos følgeforskningsprosjekt
Fafo-notat 2003:19
Eivind Falkum
Inkluderende organisasjonsformer
Noen refleksjoner om organisering av Inkluderende arbeidsliv. Arbeidsnotat 1 fra Fafos følgeforskningsprosjekt
Fafo-notat 2003:18
Tove Midtsundstad, Anne Britt Djuve og Jon Anders Drøpping
Inkluderende arbeidsliv på norsk
En beskrivelse av tiltak rettet mot eldre arbeidstakere og etniske minoriteter i Norge, med sideblikk til Nederland og Danmark
Fafo-notat 2003:13
Seniorpolitikk i staten
En foreløpig beskrivelse av tiltak, holdninger og noen erfaringer hos arbeidsgivere og arbeidstakere
Fafo-notat 2003:14
Tove Midtsundstad
AFP-pensjonisten: sliten – eller frisk og arbeidsfør?
En analyse av tidlig pensjonering og bruk av AFP i privat sektor
Fafo-rapport 385
Tove Midtsundstad
Vi har ikke bruk for deg lenger…
Tidligpensjonering og bruk av AFP blant ingeniører i privat sektor
Fafo-notat 2002:13
Tove Midtsundstad
Tidlig pensjonering i stat og skoleverk
En analyse av registerdata fra Statens pensjonskasse for 2000
Fafo-notat 2002:12
Tove Midtsundstad
Pensjonering i stat og skoleverk
Analyse av registerdata fra Statens Pensjonskasse 1996 og 1999
Fafo-notat 2001:01
Tove Midtsundstad og Espen Dahl
Fafo-notat 2000:20
Line Eldring og Jens B. Grøgaard
Fafo-rapport 205
Fafo-notat 1994:02
Fafo-notat 1994:01
Mary Visher og Tove Midtsundstad
Utgang fra arbeidslivet
En studie av eldre arbeidstakere, førtidspensjonering og AFP
Fafo-rapport 154
Hanne Bogen og Thore K. Karlsen
Arbeidsmarkedspolitikken i en brytningstid
Erfaringer med bruk av arbeidsmarkedstiltak
Fafo-rapport 096

Athina Avagianou, Nikos Kapitsinis, Ioannis Papageorgiou, Anne Hege Strand, Stelios Gialis

Being NEET in Youthspaces of the EU South
A Post-recession Regional Perspective
YOUNG | 2022 | Open access

Jan Tøssebro & Terje Olsen

Employment opportunities for people with intellectual disabilities | 2020

I: Roger J. Stancliffe, Michael L. Wehmeyer, Karrie A. Shogren & Brian H. Abery Choice, Preference, and Disability. Promoting Self-Determination Across the Lifespan.

Tove Midtsundstad og Åsmund Hermansen

The Effects of Retention Measures on Retirement Timing—Do Financial Crises Matter?
Frontiers in Sociology | 2019 | Last ned

Tove Midtsundstad

A review of the research literature on adult learning and employability
European Journal of Education | 2019 | Last ned/download

Tove Midtsundstad & Roy A. Nielsen

Lifelong learning and the continued participation of older Norwegian adults in employment
European Journal of Education | 2019

Richard dejardin, Dorothy Sutherland Olsen og Tove Midtsundstad

Active ageing and older learners – skills, employability and continued learning
European Journal of Education | 2019 | Les mer/read more

Å. Hermansen og T. Midtsundstad

The effect of retaining bonuses on delaying early retirement – financial incentives revisited
Nordic Journal of Working Life Studies | 2018 | Last ned/download

T. Midtsundstad

The Norwegian Unemployment-Disability Paradox | 2018 Employment Biographies and Social Protection in Europe | Les mer/read more

Hyggen, Christer, Lidija Kolouh-Söderlund, Terje Olsen & Jenny Tägtström

Young People at Risk. School Dropout and Labour Market Exclusion in the Nordic countries | 2018 | Les mer om boka / Read more at Edwar Elgar

T. Midtsundstad and Roy A. Nielsen

Do workplace intervensions reduce disability rates?
Occupational Medicin | 2016 | Last ned/download

T. Midtsundstad

Tiltak for å holde på eldre arbeidstakere | 2015 Norsk arbeidsliv i turbulente tider | Les mer/Read more

Åsmund Hermansen og Tove Midtsundstad

Retaining older workers - an anlysis of company syrveys from 2005 and 2010
International Journal of Manpower | 2015 | Last ned/Download

Djuve, AB, Anniken Hagelund og H.Kavli

Dialogbasert sykefraværsoppfølging blant innvandrede arbeidstakere
Søkelys på arbeidslivet | 2015

Olsen, Terje & Jenny Tägtström

NEET:s i Norden – vilka är de och vad görs? | 2014 | Les artikkelen

A. I. Hilsen og T. Midtsundstad

Seniorpolitikk - behov for nytt kart og kompass?
Søkelys på arbeidslivet | 2014 | Les mer / Read more

Tove Midtsundstad

Pengene eller livet? Eldres arbeidsmotivasjon og yrkesdeltakelse | 2012 Arbeidslinja. Arbeidsmotivasjonen og velferdsstaten | Les mer/Read more

T. Midtsundstad, Å. Hermansen and R. A. Nielsen

Effects of companies’ initiatives to reduce early retirement among older workers.
Nordic Journal of Working Life Studies | 2012 | Last ned/Download

T. Midtsundstad, R. A. Nielsen and Å. Hermansen

Tilrettelegging og seniortiltak – påvirker det kommuneansattes sykefravær og tidligpensjonering?
Søkelys på arbeidslivet | 2012 | Les mer/Read more

Inger Lise Skog Hansen, Tone A. Andreassen and Nigel Meager

Employment of disabled people in Norway and the United Kingdom
Comparing two welfare regimes and why this is difficult
Scandinavian Journal of Disability Research | 2011 | Les mer / Read more

T. Midtsundstad and H. Bogen

How the Worker Collective may Moderate Active Ageing Policy and its Outcomes
Labour, Education & Society | 2011 | Les mer/Read more

T. Midtsundstad

Virksomheten som sosialpolitisk aktør
Tidsskift for Velferdsforskning | 2008 | Les mer/Read more

T. Midtsundstad

Virksomhetenes sosiale ansvar | 2005 Nytt arbeidsliv. Medvirkning, inkludering og belønning. | Les mer/Read more

Anne Hege Strand & Jørgen Svalund

Vi trenger nye trygdeordninger til unge
KAI-kronikken
KAI-kronikk | 2022

T. Midtsundstad og J. M. Hippe

Seniorpolitikk etter pensjonsreformen | 2013 | Last ned/Download

A. I. Hilsen og T. Midtsundstad

Seniortiltakene – vet vi hva som virker? | 2012 | Last ned/Download

Tove Midtsundstad og Hanne Bogen

Seniorgoder uten effekt? | 2011

T. Midtsundstad

Arbeidsmiljøet avgjør
LO Aktuelt | 2010 | Last ned/Download

T. Midtsundstad

Det er på arbeidsplassen det må skje
LO Aktuelt | 2010 | Last ned/Download

T. Midtsundstad

Hva skjer med uførepensjonen?
Magasinet for fagorganiserte | 2008 | Last ned/Download

T. Midtsundstad

Flere syke og ledige | 2006

T. Midtsundstad

AFP hjelper de svakeste | 2005

T. Midtsundstad

En betydelig seniorutfordring i staten
SSPs nyhetsbrev | 2004

T. Midtsundstad

Inkluderende arbeidsliv på dansk
SSPs nyhetsbrev | 2004

T. Midtsundstad

Sammensatte årsaker til tidligpensjonering
SSPs Nyhetsbrev 45+ | 2003

J.A. Drøpping & T. Midtsundstad

Inkluderende arbeidsliv på norsk
Tidsskriftet Velferd | 2003

J.A. Drøpping & T. Midtsundstad

IA-avtalen: Har inspirert til forebyggende arbeid
BRIS Rehabiliteringsmagasinet | 2003

J.A. Drøpping & T. Midtsundstad

IA-avtalen: Utfordringer i det videre arbeidet
BRIS Rehabiliteringsmagasinet | 2003

T. Midtsundstad

Arbeidslivet - inkluderende og ekskluderende på samme tid
Orienterer (Aspekter fra 2010) | 2003

J.A. Drøpping & T. Midtsundstad

IA-avtalen: Fortsatt lite kunnskap om tiltakenes effekter
Arbeidsmiljø | 2003

T. Midtsundstad

Varisjon i avgangsmønster etter yrke og utdanningsnivå
Trygd & Pensjon | 2002

Terje Olsen, Cecilie Høj Anvik og Janne Paulsen Breimo

– De kan ha hull i CV-en for min del…
Unge, psykiske helseproblemer og inkludering i arbeidslivet | 2019 | Last ned pdf fra denne siden / Download PDF

Poulson, O.M., Fridriksson, J.F., Tomasson, K., Midtsundstad, T.I., Mehlum, I.S., Hilsen, A.I., Nilsson, K., Albin, M..

Working environment and work retention
TemaNord | 2017 | Last ned/download

T. Midtsundstad and A. I. Hilsen

National Report Norway | 2015 Understanding employment participation of older workers: Creating a knowledge base for future labour market challenges | Last ned/Download

A. I. Hilsen and T. Midtsundstad

Human resource management and interventions | 2015 Understanding employment participation of older workers: Creating a knowledge base for future labour market challenges | Last ned/Download

Cecilie Høj Anvik, Terje Olsen, Lise Lien, Merethe Sollund og Thomas A. Hansen

Kunnskapsstatus for IA-avtalens delmål 2: Rekruttere og beholde personer med redusert funksjonsevne | 2007 | Les mer

A.I.Hilsen, T. Midtsundstad og T. Å. Langvik

Utredning om seniorer og omstilling | 2006

I: A. I. Hilsen, T. Midtsundstad og T. Å. Langvik Utredning om seniorer og omstilling | Last ned/Download

T. Midtsundstad

Årsaker til førtidspensjonering i Norge | 2005 Forskerblikk på aldring og eldre | Last ned/Download

E. Dahl og T. Midtsundstad

Hvorfor går eldre arbeidstakere av før ordinær pensjonsalder? | 1995 Sysselsetting og arbeidsledighet. Konferanserapport.

Wulf-Andersen, Trine, Reidun Follesø & Terje Olsen

Unge, udenforskab og social forandring | 2016 | Les mer / Read more at Frydenlund