Skip to main content
  • Roy A. Nielsen

Pensjonsuttak før fylte 67 år

Tidligpensjonering og bruk av AFP innen KS’ tariffområde 2002–2015

  • Fafo-rapport 2017:03
  • Fafo-rapport 2017:03

Rapporten gir en oversikt over tidligpensjoneringen blant ansatte i alderen 50–67 år innen KS’ tariffområde for perioden 2002–2015. Analysene bygger på et omfattende registerdatamateriale fra KLP (Kommunal Landspensjonskasse) og SPK (Statens Pensjonskasse). Rapporten beskriver endringer i forventet pensjoneringsalder, pensjoneringsrater og bruk av ulike tidligpensjonsordninger etter alder, kjønn og yrke. Separate analyser av tidligpensjonerings-mønsteret i kommuner, fylkeskommuner og i skoleverket inngår også.

Vedlegg: Forventet pensjonsalder innen KS’ tariffområde

  • Published: 1. February 2017
  • Ordering ID: 20611

Fafo researchers

Project

Commisioned by

  • Pensjonskontoret