Skip to main content
  • Geir Veland

Pensjonsordninger for ledende ansatte i selskaper med statlig eierskap

  • Fafo-notat 2015:08
  • Fafo-notat 2015:08

Statens retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i foretak og selskaper med statlig eierandel, ble endret i februar 2015 og erstatter retningslinjene fra 2011. Retningslinjene er gjeldende for selskaper der staten har en direkte eierandel, og de omfatter ulike godtgjørelsesordninger (lønnsrelaterte ytelser, herunder pensjon), opsjoner, aksjeprogrammer og sluttvederlag. Dette notatet gjennomgår pensjonsordningene for ledende ansatte og for lønn over 12 G (grunnbeløpet i folketrygden) i 17 selskaper med statlig eierskap. Notatet reiser og svarer på disse spørsmålene:

  • Hvilke pensjonsordninger for ledende ansatte med lønn over 12 G har selskaper hvor staten har direkte eierandel i dag?
  • Hvilke endringer har selskapene gjort i sine pensjonsordninger?
  • Hvordan har eller vil selskapene tilpasse seg de nye retningslinjene for lederlønn (når det gjelder pensjon)?
  • Published: 24. September 2015
  • Ordering ID: 10219

Fafo researchers