Skip to main content
Jon M. Hippe, Henrik Hammer og Hans Gunnar Vøien

Nok pensjon?

Etter pensjonsreformen: effekter av ny folketrygd, AFP og tjenestepensjoner

  • Fafo-rapport 2018:17
  • Fafo-rapport 2018:17

Den utvidede pensjonsreformen har bygget om folketrygden, avtalefestet pensjon (AFP) og tjenestepensjoner. Reformen har pågått siden 2004, og kan med avtalen i 2018 om å legge om offentlig tjenestepensjon sies å være fullført. Rapporten analyserer virkningene av et endret pensjonssystem for sammensetning og nivå på framtidige pensjoner.

Det er store forskjeller i tilgang til pensjonsopptjening utover folketrygden. Offentlig ansatte og privat ansatte med AFP og god tjenestepensjon kommer særlig godt ut, mens en tredjedel av de privat ansatte har vesentlig dårligere tilgang til pensjonsopptjening.

De yngre årskullene vil måtte øke sine yrkeskarrierer med rundt fire år for å nå det samme nivået som generasjonene før dem. Ulik tilgang til private tillegg utover folketrygden vil gi store ulikheter i behovet for å øke yrkeskarrieren. Analysene i rapporten viser at yngre generasjoner kan forvente at perioden de vil ha som pensjonist ikke lenger vil øke hvis de ikke er villige til å reduserer ambisjonene om sitt pensjonsnivå.

  • Publisert: 7. juni 2018
  • Ordrenr. 20666

Fafo-forskere