Skip to main content

Nordisk konferanse

Arbeidsmiljøets betydning for å holde på eldre arbeidstakere

tirsdag 20. juni 2017

kl. 08:30–12:30

Fafo, Borggata 2B, Oslo

Hva påvirker pensjoneringsatferden i Norge og Norden? Fafo har i samarbeid med Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) og nordiske partnere samlet kunnskap om  arbeidsmiljøets betydning for eldres yrkesaktivitet.

Resultatene legges fram på en konferanse på Fafo den 20. juni. Målet er å øke den fellesnordiske forskningsinnsatsen på området, og derigjennom bidra til å bedre betingelsene for en bærekraftig forlengelse av eldres yrkeskarriere. I prosjektet beskrives derfor også områder hvor det mangler kunnskap.

Prosjektet er et samarbeid mellom partnere fra Danmark, Sverige, Island og Norge. Det er finansiert av Nordisk ministerråd. Konferansen arrangeres i samarbeid med NIVA Education (Nordic Institute for Advanced Training in Occupational Health). Det holdes liknende nasjonale konferanser ("Nordic Tour") i de andre deltakerlandene.

Program

08.30 Registrering og frokost

09.00 Velkommen ved Tone Fløtten, Fafo 

09.05 NIVA velkommen og informasjon om prosjektet ved Reeta Nieminen. Lysark (pdf)

09.20 Det nordiske perspektivet ved Tove Midtsundstad, Fafo og Ingrid Sivesind Mehlum, STAMI. Lysark fra Otto Melchior Poulsen (pdf)

10.05 Det norske perspektivet ved Tove Midtsundstad, Fafo og Ingrid Sivesind Mehlum, STAMI. Lysark (pdf)

10.50 Kaffepause

11.10 Kommentarer til det nordiske perspektivet ved Bjørn Halvorsen, tidligere spesialrådgiver i Arbeids- og sosialdepartementet. Lysark (pdf)

11.40 Kommentarer til det norske perspektivet ved Roger Moen, Senter for seniorpolitikk. Lysark (pdf)

12.10 Speakers corner Representanter fra partene ved
Olav Kvam, Spekter og Tove Helvik, Norsk Tjenestemannslag

12.20 Diskusjon

12.30 Slutt

Møteleder: Anne Inga Hilsen, Fafo

Om prosjektet

Fire nordiske forskningsmiljøer har på oppdrag fra Nordisk ministerråd undersøkt hvilken betydning arbeidsmiljøet – i samspill med andre faktorer – har for å holde på eldre arbeidstakere på arbeidsmarkedet. Forskningsresultatene er ment som kunnskapsgrunnlag for politiske initiativ.

Publikasjoner

På konferansedagen offentliggjøres en prosjektpublikasjon med et nasjonalt perspektiv:

I løpet av 2017 kommer det en prosjektpublikasjon med et nordisk komparativ perspektiv

 • "The impact of the working environment on work retention of older workers" /
  "Arbejdsmiljøets betydning for fastholdelse af ældre arbejdstagere"

  Denmark: Otto Melchior Poulsen (project leader)
  Iceland: Kristinn Tómasson, Johann Fridrik Fridriksson
  Norway: Anne Inga Hilsen, Ingrid Sivesind Mehlum, Tove Midtsundstad
  Sweden: Maria Albin, Kerstin Nilsson

  Utgis av: Nordisk ministerråd / Nordic Council of Ministers.

Andre relevante publikasjoner:

T. Midtsundstad and A. I. Hilsen (2015). National Report Norway. In: Hasselhorn HM, Apt W (2015). Understanding employment participation of older workers: Creating a knowledge base for future labour market challenges. Research Report. Federal Ministry of Labour and Social Affairs (BMAS) and Federal Institute for Occupational Safety and Health (BAuA). BMAS/ BAuA, Berlin.

Hilsen, A. I. and T. Midtsundstad (2015). Domain: Human resource management and interventions, In: Hasselhorn HM, Apt W (2015), Understanding employment participation of older workers: Creating a knowledge base for future labour market challanges. Research Report. Federal Ministry of Labour and Social Affairs (BMAS) and Federal Institute for Occupational Safety and Health (BAuA). BMAS/ BAuA, Berlin.

Aagestad, Cecilie, Tore Tynes, Tome Sterud, Håkon A. Johannessen, Hans Magne Gravseth, Eva K. Løvseth, Jose Hernán Alfonso og Steinar Aasnæss (2015), Faktabok om arbeidsmiljø og helse 2015. Status og utviklingstrekk. STAMI-rapport, Årg. 16, Nr 3 (2015). STAMI / NOA (Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og -helse)

Temaside

Virksomheters seniorpolitikk, eldres yrkesdeltakelse og pensjoneringsadferd er et viktig forskningstema på Fafo. Gruppa har bred metodisk og teoretisk kompetanse innen feltet, og et godt utbygd nasjonalt og internasjonale nettverk. Les mer på temasiden Seniorpolitikk

Konferanser i Danmark, Sverige og Island

Nordic Tour"Nordic Tour" er en serie med en-dags konferanser i Danmark, Sverige, Norge og Island. Målet er å gi nasjonale aktører mulighet til å sammenligne sine egne lands posisjon og strategier med lignende praksis og perspektiver i andre nordiske land. Hvert av seminarene fungerer som en selvstendig enhet.

I 2017 er temaet "How to Sustain an Aging Workforce? The Impact of the Working Environment". Konferanser arrangeres 6. juni i Danmark, 8. juni i Sverige,  20. juni i Norge og 21. juni på Island.

Les mer om program og påmelding for alle fire arrangement (engelsk tekst)

 niva education

 

 

 

stami

 

 

 

 

 

 

 

 

Fafo logo