Skip to main content

Terje Olsen

Forskningsleder
To english version

  Utdanning

  Fil.dr., Uppsala Universitet, Sociologiska Institutionen

  Arbeidsområder

  Terje Olsen har lang erfaring som forsker. Han har ledet og deltatt i en rekke forskningsprosjekter om velferdsstatens organisering og virkemåter. Han har arbeidet med forskning om kompetanse­utvikling, inkluderende arbeidsliv, forskning om nedsatt funksjonsevne, unge i risiko for langvarig utenforskap, rettsbeskyttelse og sikkerhet for særlig utsatte grupper i befolkningen.

  Terje Olsen er redaktør for tidsskriftet Nordisk välfärdsforskning | Nordic Welfare Research.

   

  Stikkord: Velferdsstat, funksjonshemming, rettssikkerhet, marginalisering, inkluderende arbeidsliv, unge i risiko for langvarig utenforskap.

  Aktive prosjekter

  Redaktør for tidsskriftet Nordisk välfärdsforskning. Nordic Welfare Research
  Nordisk välfärdsforskning er et vitenskapelig tidsskrift med to tematiske utgivelser årlig.
  Helsekonsekvenser av mikroaggresjon

  Mikroaggresjon refererer til summen av hverdagslige bemerkninger, nedsettende kommentarer og negative påminnelser om å være annerledes. Funksjonshemmede rammes av dette, men omfanget er ikke kjent. Prosjektet skal utvikle et kunnskapsgrunnlag om mikroaggresjon som rammer unge med nedsatt funksjonsevne eller kroniske sykdommer i Norge. Dette er ikke undersøkt tidligere. Internasjonale studier har vist sammenhenger mellom mikroaggresjon og redusert psykisk helse og sosial deltakelse. Målet er å kartlegge uttrykk og former for mikroaggresjon, og studere eventuelle konsekvenser for den enkelte og for samfunnet.

  Evaluering av FOR ALLE

  Prosjektet er en forskningsbasert evaluering av Sparebankstiftelsen SR-Banks satsning FOR ALLE! Evalueringen skal gi kunnskap om i hvilken grad gavemidler når målgruppen, og hva som eventuelt kjennetegner de prosjektene som har god måloppnåelse.

  Utvikle likeverdige og virksomme tiltak mot vold og diskriminering

  Målet med prosjektet er å styrke kunnskapsgrunnlaget om hensiktsmessig innretning av samfunnets innsatser mot vold, krenkelser og diskriminering, og gjennomføres på oppdrag for Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Prosjektet består av til sammen ti delprosjekter, og er et samarbeid mellom forskere fra Fafo, Nordlandsforskning og NOVA/OsloMet. Prosjektet gjennomføres i 2022-2025.

  Rettssikkerhet for personer med kombinasjonsinntekter

  I dette prosjektet vil vi undersøke hvordan NAV sikrer forutsigbarhet og likebehandling i sin saksbehandling når de treffer vedtak på områder som de sjeldnere er i berøring med. Vi vil gjøre dette gjennom å bruke vedtak om sykepenger, pleiepenger og foreldrepenger til personer som kombinerer inntekt som arbeidstakere, frilansere og selvstendig næringsdrivende som case. Formålet er å belyse hvilke utfordringer som oppstår for veiledere og saksbehandlere i NAV i møtet med denne gruppen av brukere, i prosessen fra brukerens første kontakt med NAV til endelig vedtak fattes.

  Nye grep for utviklingshemmedes muligheter og medvirkning i arbeid

  Innovasjonsprosjekt. Stavanger kommune vil finne nye og hensiktsmessige måter å skape rom for selvbestemmelse, valgmuligheter, og medvirkning i arbeids- og aktivitetstilbudet til utviklingshemmede.

  Matutdeling i regi av frivillige organisasjoner og andre relevante aktører

  Fafo og Institutt for samfunnsforskning undersøke hva som kjennetegner det norske matutdelingstilbudet.

  Likeverdige tiltak for et mangfoldig samfunn

  Mangfoldet i den norske befolkning har fått økende oppmerksomhet i utviklingen av offentlig politikk og tjenester de siste tiårene. Et mangfoldsperspektiv innebærer en erkjennelse av at risiko for vold og diskriminering, krenkelsenes form og retning, samt utsatte og utøveres hjelpebehov, kan variere mellom og innad i grupper – basert på konstellasjoner av og interseksjonelt samspill mellom en rekke ulikhets- og maktdimensjoner, som kjønn, alder, sosial bakgrunn, etnisitet, religion, funksjonsevne, seksuell orientering m.m.

  Senter for bolig- og velferdsforskning (BOVEL)

  Fafo er en av partnerne i BOVEL – Senter for bolig- og velferdsforskning. Senteret ledes av Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet. I partnerskapet deltar de øvrige SVA-instituttene ved Oslo Met, Arbeidsforskningsisntituttet (AFI), Forbruksforskningsinstituttet SIFO og By- og regionforskningsinstituttet NIBR. I tillegg til Fafo er også Frischsenteret, Institutt for samfunnsforskning, VID vitenskapelige høgskole, Nord Universitet og Nordlandsforskning partnere i senteret.

  Annen publisering

  Fullførte prosjekter

  Sammen om bolig

  Innovasjonsprosjektet er et samarbeid mellom seks bydeler i Oslo: Alna, Gamle Oslo, Grorud, Grünerløkka, St. Hanshaugen og Stovner.

  Bistand til evaluering av levekårsprosjekt i Oslo kommune

  Prosjektet er en evaluering av tre konsepter som er iverksatt i forbindelse med Oslo kommunens levekårsprosjekt 2018–2019.

  Evaluering av Barnehjernevernet
  Oslo kommune og byrådets satsing Barnehjernevernet har som mål å forebygge, oppdage og tilby hjelp til barn og unge som opplever omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep.
  Følgeevaluering av TryggEst

  Følgestudie av Bufdirs pilotprosjekt TryggEst.

  Spesialistutdanning for leger i allmennmedisin

  Spesialistutdanningen for leger i allmennmedisin (ALIS) har nylig blitt endret. I dette prosjektet evalueres ulike modeller for organisering av utdanningen.

  Levekårsundersøkelse: levekår og nevromangfold (Nevroliv)

  Vi trenger bedre kunnskap om levekår til unge med nevrodiagnoser i Norge.

  Er utlysningspraksis i kommunene en barriere mot heltidskultur

  Prosjektet skal undersøke prosessene som leder til stillingsutlysninger i helse- og omsorgssektoren i kommunene, særlig deltidsstillinger

  Opplæring og læringsutbytte i Kirkens SOS' krisetelefon
  Studien skal bidra til å støtte opp under Kirkens SOS' krisetelefontjenestes kvalitets- og opplæringsarbeid. Hovedvekten i studien vil være på de frivilliges læringsutbytte og i hvilken grad de opplever at innføringskurset er nyttig for arbeidet den frivillige skal utføre i telefon- og chattetjensten. Studien skal også belyse opplevde fordeler og ulemper med digitale kurs versus opplæringskurs med fysisk oppmøte.
  Tilgjengelige kunstnerskap?

  På oppdrag for Kulturrådet skal Fafo i samarbeid med NTNU identifisere drivkrefter/barrierer som støtter opp om og forhindrer at personer med funksjonsnedsettelser skal kunne virke som profesjonelle kunstnere i Norge og identifisere erfaringer personer med funksjonsnedsettelse har med å virke som kunstnere og hva som oppleves som drivkrefter og barrierer.