Skip to main content
Geir Veland, Jon M. Hippe, Pål Lillevold, Dag Svege og Hans Gunnar Vøien

Ny tjenestepensjon i kommunal sektor?

En analyse av kjønns- og likestillingseffekter ved overgang til en påslagsmodell

  • Fafo-rapport 2017:10
  • Fafo-rapport 2017:10

Omlegging fra en brutto tjenestepensjonsordning til en påslagsmodell vil endre innretningen av offentlig tjenestepensjon grunnleggende. I denne rapporten analyseres kjønns- og likestillingseffekter ved omlegging til en påslagsmodell. Det gjøres ved å studere endringer i yrkeskarrieren til lærere, sykepleiere og ansatte i kommunesektoren for øvrig. Dernest beregnes pensjonsnivåer ved ulike uttaksaldre for disse tre gruppene, både for kvinner og menn.

Analysen viser at mange vil komme godt ut ved 67 år, også kvinner, ved omlegging til en påslagsmodell. En mulighet for å komme dårligere ut oppstår imidlertid ved forutsetning om pensjonsuttak ved 62 år og ved særaldersgrense på 65 år. Dette gjelder både menn og kvinner. I den grad kvinner i større grad enn menn vil ønske å gå av tidlig, kan det gi en særlig kjønnforskjell.

Selv om mange vil komme bedre ut av en omlegging, er det likevel et spørsmål hvordan man vil forholde seg til at en liten gruppe kommer dårligere ut. Denne utfordringen gjelder ikke bare kvinner i offentlig sektor, den gjelder også mennene.

  • Publisert: 18. mai 2017
  • Ordrenr. 20618