Skip to main content


Forskningstema

Nye økonomier

Suksessen til fremvoksende økonomier som Kina, Brasil, Russland, India og Tyrkia endrer selve strukturene og dynamikken i internasjonale relasjoner. Gjennom utstrakt feltarbeid og prosjekter knyttet til politisk dialog ser vi at den kunnskapen Fafo har om nasjonale forhold er grunnleggende for å forstå utvikling, utenrikspolitiske prioriteringer, hvordan fremvoksende økonomier velger å delta i det internasjonale samfunnet, deres spesifikke interesser og hvordan dette gjenspeiler seg i maktdynamiske forhold.

Fafo har samlet kunnskap gjennom empiribasert forskning og politisk dialog i mer enn tjue år. Som et institutt for anvendt forskning har vi alltid fokusert på hvordan vi best mulig kan bidra til at policy-relevant forskning danner grunnlaget for konstruktivt norsk samarbeid mellom fremvoksende økonomier.

Vi søker å forstå hvordan maktbalansene endrer seg og hvilke muligheter og utfordringer som oppstår i kjølvannet av endringene.

Gjennom å tilegne oss grunnleggende kunnskap om forholdene og utviklingen i og mellom de fremvoksende økonomiene, samt om deres forhold til resten av verden, søker vi å bedre forstå konsekvensene av en ny verden.

Ved å studere de sosiale grunnstrukturene samt institusjonaliseringen av disse, søker vi å finne ut mer om hvordan folk og institusjoner forholder seg til hverandre i forskjellige økonomiske og politiske situasjoner.

Fafo har et kontor i Kina. Vi har også etablert tett samarbeid med sentrale forskningsinstitusjoner samt politiske tenketanker i Brasil, India og Tyrkia innenfor en rekke forskningsområder.

Videre har vi godt etablerte nettverk og aktiviteter i land med fremvoksende økonomier, først og fremst i Midtøsten og i Afrika.


Aktive prosjekter

Fullførte prosjekter

Methodology training and technical support for CASTED, phase I

The project aims to explore new survey methods and provide training and technical support to CASTED (Chinese Academy of Science and Technology for Development).

Levekår i Baltikum (NORBALT II)

NORBALT II er et regionalt levekårsprosjekt som består i en oppfølging av levekårsundersøkelsene i Baltikum fra 1994.