Skip to main content

Inger Lise Skog Hansen og Terje Olsen

Når velferdstjenestene ikke strekker til: Oppfølging av personer med rus- og psykiske helseproblemer

 

Mange som opplever utenforskap i det norske samfunnet, har lange karrierer i ulike deler av hjelpeapparatet, uten at dette har ført til en bedre livssituasjon. Hva er det som gjør at velferdsstaten noen ganger ikke strekker til, og – heller enn å bidra til bedre levekår – ender med å opprettholde ulikhet og lukke inn vanskeligstilte brukere i marginale posisjoner? I dette kapitlet drøfter vi helse- og velferdstjenester rettet mot personer med kombinerte rus- og psykiske helseproblemer.

Ulikhetens drivere og dilemmaer    Tone Fløtten, Hanne Cecilie Kavli og Sissel Trygstad (Red.)    Oslo    Universitetsforlaget

Hansen, I. L. S. & Olsen, T. (2023). 12. Når velferdstjenestene ikke strekker til: Oppfølging av personer med rus- og psykiske helseproblemer. I T. Fløtten, H. C. Kavli & S. C. Trygstad (Red.) Ulikhetens drivere og dilemmaer. Universitetsforlaget. (s. 211–225). https://doi.org/10.18261/9788215065403-23-12