Skip to main content

Beskyttelse av arbeidsinnvandreres rettigheter (BAR)

Prosjektet studerer norsk politikkutvikling og innsats for å bekjempe utnyttelse av arbeidsinnvandrere, herunder virkninger av økt tverretatlig samarbeid og kontrollvirksomhet i kampen mot menneskehandel, sosial dumping og arbeidslivskriminalitet. For å sette det norske eksemplet i perspektiv vil det bli gjort sammenligninger med andre nordiske land.

Et utgangspunkt for studien er antakelsen om at de nordiske velferdsstatene er like i sin tilnærming til arbeidsmarkedspolitikken, men at Norge ser ut til å henge etter sammenlignet med Finlands betydelig høyere antall etterforskninger og domfellelser for utnyttelse av migranter.

Prosjektet vil også se nyere politikkutvikling i lys av et internasjonalt menneskerettighetsperspektiv, og vie særlig oppmerksomhet til FNs konvensjon for beskyttelse av rettighetene til alle migrasjonsarbeidere og medlemmer av deres familier.