Skip to main content


Forskningstema

Migrasjon

Fafo har et av Norges største forskningsmiljøer for migrasjonsforskning. Vi forsker på de fleste deler av migrasjonsprosessen, fra migrasjonsbeslutningen og forhold i avsenderland og flyktningleirer, til møtet med asyl- og mottakssystemene eller arbeidsmarkedet i Europa. Dette gir Fafo en helhetlig tilnærming til migrasjonsfeltet som man finner i svært få forskningsmiljøer, i Norge så vel som internasjonalt.

Migrasjonsforskningen vår spenner med andre ord bredt. Mange av våre bidrag kan deles inn i følgende tema.

1. Migrasjonspolitikk, asyl- og mottak

I Norge står utformingen av asyl- og mottakssystemene sentralt for store deler av migrasjonspolitikken.

Fafo har gjennomført en rekke studier som ser på flykningenes møte med asylsystemet, inkludert forholdene for lengeværende barn, omsorgssituasjonen for enslige mindreårige, for personer med spesielle behov og konsekvenser av midlertidige tillatelser.

Europa engasjerer seg i økende grad i håndtering av flyktninger i nærområdene til konfliktområder. En uttalt målsetning med denne politikken, er å sikre at flest mulig blir i nærområdene, og ikke beveger seg videre til Europa.

Fafo har flere pågående forskningsprosjekter som ser på ulike aspekter av den internasjonale migrasjonspolitikken, hvordan denne utformes og hvilke konsekvenser politikken har for mobilitetsmønstre og for tredjeland.

2. Menneskehandel og migrantgrupper som er sårbare for utnytting

Sårbare migrantgrupper og deres utfordringer i møte med samfunnsinstitusjoner er et sentralt tema for Fafos forskning. Fafos forskere startet allerede i 2002 å løfte fram menneskehandel som et sentralt juridisk og politisk begrep, og pekte på behov for mer kunnskap om slik mobilitet.

Siden den gang har Fafos forskere levert sentrale bidrag til forståelsen av hvordan menneskehandel og utnytting av sårbare migranter foregår, hvilke behov de har for hjelp, og hvilke utfordringer man står ovenfor når man skal designe hjelpende tiltak for denne gruppen.

Fafos studier har kartlagt ulike former for menneskehandel, inkludert utnytting rettet mot prostitusjon, i arbeidslivet, for tigging, i ekteskap, og menneskehandel med barn. Vi har også gjennomført flere studier blant mennesker som oppholder seg i Norge uten lovlig opphold.

3. Retur og sirkulærmigrasjon

Beslutninger om retur er et tema som ofte blir oversett i studier av migrasjon og migrasjonssystemer. Fafos forskere har levert viktige bidrag om retur og sirkulærmigrasjon innenfor både menneskehandel, arbeidsmigrasjon og flyktningemobilitet.

4. Arbeidsmigrasjon

EUs østutvidelser i 2004 og 2007 har ført til en stor arbeidsinnvandring til Norge.  Svært mange har bosatt seg fast her i landet. I tillegg har det kommet et stort antall personer på korttidsopphold, som enten pendler eller er her på oppdrag for sin utenlandske arbeidsgiver.

Innvandringen gir norske bedrifter tilgang på etterspurt arbeidskraft, men fører også til problemer med lavlønnskonkurranse og økt arbeidsmarkedskriminalitet (a-krim).

Norge er gjennom EØS-avtalen del av EUs indre marked, med fri flyt av varer, tjenester, arbeid og kapital. Konsekvensene av arbeidsinnvandringen er en viktig årsak til at det er strid om EØS-avtalen i fagbevegelsen. Et stort innslag av utenlandsk arbeidskraft har skapt frykt for at det i deler av arbeidsmarkedet dannes a- og b-lag. Det kan skyldes lav lønn, problemer med språk og kultur og at noen arbeidsgivere ser seg tjent med utenlandsk arbeidskraft fordi denne anses som mer fleksibel.

Fafo har uført flere studier som ser på ulike migrantgruppers erfaringer, motivasjon og strategier når det gjelder arbeidsmigrasjon. Hovedvekten av studiene retter seg mot øst-vest-migrasjon inn til eller innenfor Europa, men arbeidsmigrasjon inngår ofte også som del av den internasjonale forskningen på levekår.

Fafo har også undersøkt arbeidsgivernes motivasjon for å bruke utenlandsk arbeidskraft. HMS-konsekvenser – blant annet som følge av språkproblemer eller manglende opplæring – har også vært tema.

Det er arbeidsinnvandrere fra Polen og Litauen som er de dominerende gruppene i Norge, og mange har fått seg jobb i byggebransjen. Denne bransjen var den første som ble omfattet av en allmenngjort tariffavtale, tilbake i 2007. Hvordan lønns- og arbeidsvilkår har blitt utsatt for press, og hvordan allmenngjøringsordningen har virket i bransjer med stor innvandring, er viktige forskningsområder for Fafo.  

Utviklingen har helt siden 2004 blitt fulgt tett av Fafo Østforum (lenke), hvor hovedaktivitetene er nyhetsformidling på nett og seminarer.

5. Migrasjon i flyktningepopulasjoner

Når flyktninger har klart å rømme unna de første umiddelbare farene, fortsetter de ofte å være forholdsvis mobile. De må ta en rekke valg, inkludert om de skal holde seg i det første trygge området de kom til, om de skal reise videre til andre leire, til urbane områder, eller videre til andre trygge tredjeland.

Slik sekundærmigrasjon som foretas av flyktninger som har ankommet et trygt ankomstland står sentralt for vår forskning.


Aktive prosjekter

Flytting etter bosetting - årsaker og konsekvenser (FLYTTKON)
Fafo og Oslo Economics gjennomfører et prosjekt som vil gi bedre innblikk i årsaker til og konsekvenser av sekundærflytting blant flyktninger bosatt i norske kommuner. Overordnet ønsker vi å belyse sammenhenger mellom flyktningers migrasjonsbeslutninger, styrt og spredt bosetting, og kommunenes integreringstiltak.
Beskyttelse av arbeidsinnvandreres rettigheter (BAR)

Prosjektet studerer norsk politikkutvikling og innsats for å bekjempe utnyttelse av arbeidsinnvandrere, herunder virkninger av økt tverretatlig samarbeid og kontrollvirksomhet i kampen mot menneskehandel, sosial dumping og arbeidslivskriminalitet. For å sette det norske eksemplet i perspektiv vil det bli gjort sammenligninger med andre nordiske land.

Kort programtid og midlertidige endringer i integreringsloven som følge av ankomst av fordrevne fra Ukraina
I integreringsloven fra 2021 legges det til rette for at man i større grad skal kunne differensiere programtid og programinnhold avhengig av hvor mye utdannelse flyktninger har med seg fra hjemlandet. Flyktninger som har fullført videregående opplæring i hjemlandet skal som hovedregel kun ha 6 måneders integrasjonsprogram, med mulighet for 6 måneders forlengelse.  Programinnholdet for denne gruppen skal imidlertid legge til rette for rask progresjon, og inneholde tilrettelagte arbeidsrettede eller utdanningsrettede elementer.
Nordisk integreringsarbeid
Fafo koordinerer et nordisk nettverk av forskere som jobber med integreringsarbeid i et bakkebyråkrati-perspektiv. Et fokus på hva som skjer på bakkenivå, i operasjonalisering av politikk til praksis og i samspill med konkrete individer, gir viktige bidrag til å forstå hvordan og hvorfor integreringsarbeidet fungerer og resultatene av integreringsarbeidet i de nordiske landene. Nettverket organiserer en workshop-serie designet for å fremme, utvikle og støtte forskningssamarbeid om integreringsarbeid i bakkebyråkrati-organisasjoner i de nordiske landene.
Kvoteflyktningeordningens fremtid: et nytt blikk på sårbarhet

Dette prosjektet utforsker endringer i politikken for gjenbosetting av kvoteflyktninger, spesielt knyttet til begrepet «sårbarhet», og hvordan disse endringene i politikken former prosessene der flyktninger velges ut for gjenbosetting,

Tillit blant flyktninger. Betydningen av velferdsstatlige institusjoner og aktører

Dette prosjektet vil undersøke hvordan institusjonell og sosial tillit utvikler seg over tid blant nyankomne flyktninger i Norge og Danmark. Vi retter søkelyset mot velferdsstatens institusjoner og spør: I hvilken grad har nyankomne flyktninger tillit til velferdsstatens ulike institusjoner og aktører, og hva bidrar til å bygge tilliten opp og til å bryte den ned?

The Children of Immigrants Longitudinal Study in Norway (CILS-NOR)

The Children of Immigrants Longitudinal Study in Norway is a long term research program designed to study social mobility and cultural adaptation among children of immigrants and their majority peers in the capital region of Norway.

Helseintro. En studie for å øke mulighetene i introduksjonsprogram for flyktninger med helseutfordringer

I prosjektet Helseintro er målet å frambringe kunnskap og kompetanse som vil bedre forholdene for flyktninger med helseproblemer i introduksjonsprogrammet, og deres sjanser til å lykkes i arbeidsmarkedet og samfunnet. Prosjektet er finansiert av Forskningsrådet og Fafo gjennomfører prosjektet i samarbeid med Norges arktiske universitet (UiT).

Følgeevaluering av standardiserte elementer i introduksjonsprogrammet

Ved inngangen til 2021 innføres en rekke standardiserte elementer i introduksjonsprogrammet for flyktninger. Noen er obligatoriske både for kommunene og for deltakerne – andre er frivillige å ta i bruk. Målet er at de standardiserte elementene skal gjøre det enklere for kommunene å planlegge, utforme og gjennomføre gode program.

Europa, flyktninger og migrasjon

I dette prosjektet, MARE, ser vi på Europas rolle i håndteringen av flyktninger i fire områder, Amman i Jordan, Bequaa-dalen i Libanon, Agades i Niger og Nakivale i Uganda.

Fafo-publikasjoner

Annen publisering

Fullførte prosjekter

Brukerundersøkelse blant deltakere i introduksjonsprogram
IMDi har siden 2020 gjennomført en nasjonal kvantitativ brukerundersøkelse blant deltakere i introduksjonsprogrammet.
Fylkeskommunenes nye rolle på integreringsfeltet
I den nye integreringsloven (2021) gis fylkeskommunen flere nye oppgaver. På områder der ansvarsfordelingen tidligere kunne være uklar har fylkeskommunen nå fått en tydeligere rolle. Et eksempel på dette er at 16–17-åringer ikke lenger har rett til opplæring etter integreringsloven – men kun etter opplæringsloven. Et annet er at fylkeskommunen har fått ansvar for opplæring i norsk og samfunnsfag for alle som går i videregående opplæring.
Evaluering av kvaliteten på asylintervju

Prosjektet har som overordnet mål å undersøke hvorvidt UDIs gjennomføring av asylintervju er i tråd med kravene som stilles til kvalitet. Prosjektet skal bidra med kunnskap, analyser og anbefalinger som kan brukes til å forbedre kvaliteten på intervjuernes arbeid i forbindelse med asylintervjuene.

Utredning om torturutsatte i asylprosedyren

Prosjektets overordnede målsetning er å utrede UDIs forpliktelser og anbefalt praksis overfor torturutusatte i asylprosedyren.

Estimering av menneskehandel i Norge, utprøving av metode

Prosjektet vil prøve ut en metode for å beregne omfanget av menneskehandel i Norge og bidra til bedre regionale og internasjonale estimater ved å delta i arbeidet til FNs kontor for narkotika og organisert kriminalitet (UNODC) med å utvikle Multiple Systems Estimation (MSE) i ulike land og regioner. Det finnes i dag ingen slike pålitelige beregninger av menneskehandel i Norge og det er stor etterspørsel etter pålitelig statistikk på området. MSE er en variant av såkalt fangst-gjenfangst, eller capture-recapture-metode, som UNODC har tilpasset data om menneskehandel.

Irregulære migranter i norske storbyer

Fafo skal undersøke hvilke muligheter og begrensninger kommunale myndigheter har for å påvirke situasjonen for migranter uten lovlig opphold, i fem norske storbyer.

Hvordan løser kommunene opplæring for flyktninger under pandemien?

Flyktningkonsulenter og norsklærere som jobber med introduksjonsprogrammet for flyktninger opplever at de har en krevende oppgave med å holde undervisningsvolum og ikke minst, kvalitet, oppe i disse dager. Kommunene skal sørge for at deltakere i introduksjonsprogram får et tilbud, og at deltakere i opplæring i norsk og samfunnskunnskap får opplæring selv om undervisningsstedet er stengt, med mindre det ikke er mulig å tilby opplæringen via digitale hjelpemidler eller på andre måter. Fafo skal undersøke hvordan kommunene blant annet tar i bruk digitale verktøy for å få til dette, og hvordan de under pandemien løser sitt opplæringsansvar ovenfor ulike deltakere i introduksjonsprogram og i opplæring i norsk og samfunnskunnskap.

Pilotering av økonomiske insentiver i integreringsarbeidet for flyktninger

Fafo og Frisch-senteret utformet i 2019 tre forslag til bruk av økonomiske insentiver i integreringsarbeidet for flyktninger og innvandrere.

Flyktninger og økonomisk utvikling

Det er per i dag registrert 68,5 millioner flyktninger rundt om i verden, hvorav 25,4 millioner av disse lever utenfor eget land. Siden den andre verdenskrig har flyktninger i stor grad blitt sett på som en gruppe som bør støttes ved å opprettholde deres grunnleggende behov, som tilgang til mat, husly, skole og helsetjenester, inntil de returnerer til sine hjemland. Slik støtte har primært blitt gitt gjennom FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) i egne leire opprettet for flyktninger. Denne modellen har påført vertsland en uforholdsmessig stor byrde samtidig som internasjonale donorer har vært misfornøyde med måtte finansiere støtten over lang tid, noe som har blitt normalen når det gjelder flyktningsituasjoner.

Utvikling av modeller for økonomiske insentiver i introduksjonsprogrammet
Prosjektet skal utvikle forslag til modeller for bruk av økonomiske insentiver som har til hensikt å bedre resultatene i introduksjonsordningenen og norskopplæring for nyankomne innvandrere. Arbeidet kan utløse opsjon på fase 2 og 3, som omfatter pilotering og utprøving av en eller flere av modellene.
Menneskehandel i arbeidslivet

I dette forskningsprosjektet vil Fafo bidra til økt kunnskap om forekomst av og innsats mot menneskehandel for utnytting i arbeidsforhold.

Brukerundersøkelse om introduksjonsordningen
I det videre arbeidet med å styrke integreringsarbeidet i Norge er det sentralt å videreutvikle og styrke kommunenes introduksjonsprogram.
Omsorg for enslige mindreårige asylsøkere i Norge

Stortinget har vedtatt at UDIs omsorgsansvar overfor enslige mindreårige i mottak skal lovfestes. Fafo har fått i oppdrag av UDI å se på hvordan de kan sikre forsvarlig omsorg for denne gruppen.

Levekårene til syriske flyktninger i Jordan (2017-2018)
Prosjektets formål var å bidra til økt kunnskap om syrere bosatt i Jordan — de aller fleste av dem flyktninger ankommet etter at den syriske borgerkrigen startet i 2011 — for å bedre grunnlaget for politikkutforming, spesielt på områder som utdanning og sysselsetting.
Vurdering av Litauens systemer for å håndtere økt tilstrømming av asylsøkere, integreringsarbeid og irregulær migrasjon
Fafo vil på oppdrag av KS gi en vurdering av Litauens asylprosedyrer, integreringsarbeide og håndtering av irregulær innvandring.
Sosioøkonomiske effekter av afghanske flyktninger i Pakistan

Det overordnede målet med prosjektet er en studie av sosioøkonomiske konsekvenser av afghanske flyktninger i Pakistan.

Evaluering av introduksjonsordning og norskopplæring

Hvordan kan introduksjonsordningen og norskundervisningen organiseres for å oppnå best mulige resultater?

When poverty meets affluence: Migrant street workers in Scandinavia

Prosjektet handler om tilreisende fattige fra Romania i de tre skandinaviske hovedstedene. Sentrale problemstillinger er organiseringen av migrasjonen, levekårskonsekvenser for migrantene selv og familiene hjemme, samt sårbarhet og utnytting. Prosjektet bygger videre på data innsamlet i et prosjekt finansiert av Rockwool Fondet, som ble lansert i juni 2015, men det skal også innhentes nye data. I tillegg skal mediedebatten og politikkutformingen i de skandinaviske landene analyseres.

Grunnskole- og videregående opplæring i Introduksjonsordningen

Prosjektet skal kartlegge regelverk for og bruk av grunnskoleopplæring og fag i videregående skole som del av introduksjonsprogrammet for voksne. Det skal gjennomføres en analyse av data fra nasjonalt introduksjonsregister, og kvalitative intervjuer med nøkkelpersoner i sentralforvaltningen og i fire kommuner.

Emerging patterns of East - West migration in Europe

Emerging patterns of East - West migration in Europe: New patterns of mobility in a changing political landscape

Migrasjonssurvey i Syria

Prosjektet er en oppfølging til det akademiske samarbeidet Fafo har innledet med Universitetet i Damaskus. Statistisk Sentralbyrå i Syria, Universitetet i Damaskus og Fafo skal gjennomføre en landsdekkende undersøkelse av intern migrasjon i Syria, for å avklare flyttestrømmer, volum og årsaker til intern migrasjon.

Norsk Migrasjonsforskningsnettverk, formidling

Forskningsformidliing og nettverksbygging i regi av forskernettverket Norsk migrasjonsforskning

Polish migrants in Oslo

Kartlegge arbeids- og levekår blant polske arbeidere i Oslo.

Når ofre for menneskehandel sier nei til hjelp

Selv om mange ofre for menneskehandel mottar assistanse gjennom spesielle programmer både i destinasjons- og opprinnelsesland, har det vært en økende trend at mange identifiserte ofre sier nei til den hjelpen de tilbys.

Bolig og integreringshensyn i bosetting av flyktninger

Dette prosjektet skal undersøke mulige positive resultater av en bedre samordning av bolig- og integreringshensyn ved bosetting av flyktninger.

Nordiske erfaringer med arbeidsmarkedintegrering av flyktninger og innvandrere

Norge, Sverige og Danmark har har innført introduksjonsordning for nyankomne. Ambisjonen med prosjektet er å sammenstille relevante arbeider i de tre landene for å belyse hvilke erfrainger de tre landene har med instroduksjonsordningen? Hvilke tiltak har landene anvendt for å motivere arbeidsgivere til å ta imot nyankomne? Hva kjennetegner arbeidsgivere som er positive til åp ta imot nyankomne?

Syria ‚Äì levekår for palestinske flyktninger i leirer

Prosjektet skal kartlegge levekår blant palestinske flyktninger som lever i leire eller leirlignende områder i Syria. En slik studie er ønsket av palestinske myndigheter for å komplettere de data man har om levekår for flyktninger som lever i de ulik e vertslandene i Midtøsten. Studien skal gjennomføres i felt av PCBS i Damaskus etter design av en tidligere leirstudie i Libanon og i Jordan.

Introduksjonsordningen - aetat og kommunene

Undersøkelse av samarbeidet mellom kommuner og Aetat om introduksjonsordning for nyankomne innvandrere. Bygger på kvantitative intervjuer med 150 kommuner og tilhørende Aetat lokal, samt dybdestudier i 8 utvalgte kommuner.

Kvinner med dårlig resultat av introduksjonsprogram

Fafo skal gjennomføre en undersøkelse om grupper av kvinner med dårlige resultater av introduksjonsprogrammet i et utvalg kommuner. Gjennom kartlegging og analyse av kvinnenes programtilbud og gjennomstrømming, skal det utarbeides forslag til tiltak.

Styringsverktøy for introduksjonsordningen

Fafo skal beskrive et styringsverktøy for introduksjonsordningen og lage en kort guide til verktøyet, samt presentere verktøyet og guiden på et seminar for ansatte i kommunen.