Skip to main content

Fafo-frokost med rapportlansering

Tilrettelegging for asylsøkere med helseproblemer

onsdag 25. oktober 2017

kl. 08:30–09:45

Fafo, Borggata 2B, Oslo

Last ned forskernes presentasjon på seminarets nettside.

Fafo har evaluert et tilbud for asylsøkere som trenger oppfølging ut over det som tilbys i ordinære mottak. Dette kan være personer med fysiske funksjonsnedsettelser, alvorlig somatisk eller psykisk sykdom eller utviklingshemninger.

I 2005 ble det opprettet fire tilrettelagte avdelinger (TA) for denne gruppen asylsøkere. Når TA fungerer, bidrar tilbudet til at asylsøkere får tilgang til nødvendige tjenester, og til omsorg for mennesker som er alene med sykdommen sin. Likevel er det ikke alle beboere på TA som får den hjelpen de trenger.

I evalueringen pekes det på flere utfordringer og forbedringspunkter i dagens ordning. På dette lanseringsseminaret diskuterte vi hvordan tilrettelagte avdelinger kan bli et bedre tilbud til personer med svært ulike behov.

Program

Velkommen ved Silje Sønsterudbråten, Fafo

Presentasjon av ny rapport ved Guri Tyldum og Ragna Lillevik, Fafo. Lysark (pdf)

Kommentarer ved

Tor Einar Svendsen, Setermoen mottak AS

Atle Berge, UDI Regionkontor Vest

Marianne Jakobsen, Nasjonalt kunnskapssenter for vold og traumatisk stress (NKVTS)

Spørsmål fra salen

Møteleder: Silje Sønsterudbråten, Fafo

Publikasjon

20630Lillevik, Ragna, Silje Sønsterudbråten og Guri Tyldum (2017) Fafo-rapporten "Evaluering av tilrettelagt avdeling i asylmottak. Et tilbud til asylsøkere med helseproblemer". Fafo-rapport 2014:22. Nettutgave (pdf 1570 kB)

Rapporten er forfattet på oppdrag fra Utlendingsdirektoratet (UDI).

 

 

 

 

Annet relevant prosjekt

udi logo tekstOmsorg for enslige mindreårige asylsøkere i Norge. Fafo skal på oppdrag fra UDI se på hvordan man kan sikre forsvarlig omsorg for enslige mindreårige. Mange mottak fylles med ungdom som ser mørkt på framtiden. Dette er en krevende situasjon, og det er vanskelig å si hva som er god omsorg for denne gruppen. Fafos Guri Tyldum og Silje Sønsterudbråten skal gjennomføre prosjektet sammen med Magne Raundalen.

 

Andre relevante publikasjoner:

Bråten, Beret, Josefine Jahreie og Ragna Lillevik (2017), Innvandrerorganisasjoners rolle i integreringen. Sett gjennom en statlig tilskuddsordning. Fafo-rapport 2017:14. Nettutgave (pdf 4519kB)

Weiss, Nerina, Anne Britt Djuve, Wendy Hamelink og Huafeng Zhang (2017), Opphold i asylmottak. Konsekvenser for levekår og integrering. Fafo-rapport 2017:07. Nettutgave (pdf 810kB)

Bråten, Beret og Silje Sønsterudbråten (2017), Veiledningserfaringer. Forsøk med veiledning (ICDP) av foreldre med radikaliseringsbekymringer og foreldre i asylmottak. Fafo-rapport 2017:02. Nettutgave (pdf 1561kB)

Djuve, Anne Britt og Hanne C. Kavli (2015), Ti års erfaringer. En kunnskapsstatus om introduksjonsprogram og norskopplæring for innvandrere. Fafo-rapport 2015:26. Nettutgave (pdf 546kB)

Djuve, Anne Britt og Kristian Rose Tronstad (2011), Innvandrere i praksis. Om likeverdig tjenestetilbud i NAV. Fafo-rapport 2011:07. Nettutgave (pdf 517kB)

Djuve, Anne Britt, Hanne C. Kavli og Anniken Hagelund (2011), Kvinner i kvalifisering. Introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger med liten utdanning og store omsorgsoppgaver. Fafo-rapport 2011:02. Nettutgave (pdf 1.85mb)

Øien, Cecilie and Silje Sønsterudbråten (2011), No way in, no way out? A study of living conditions of irregular migrants in Norway. Fafo-report 2011:03. Nettutgave (pdf 655kb)

 

Temasider

Det flerkulturelle samfunn

Integreringstiltak for innvandrere