Fafo-notater

Rapportsøk

Gode grep i introduksjonsprogram for å gjøre overgangen til ordinært arbeid lettere
En gjennomgang av prosjekterfaringer 2003–2005

Monica Lund

Fafo-notat 2006:2

Nettutgave

Forskningstema: Migrasjon, Integrering for nyankomne flyktninger, Integrering og kompetanse , Offentlig integreringspolitikk og integreringstiltak

I perioden 2003 til 2005 har flere kommuner på bakgrunn av skriftlige søknader fått tildelt prosjektmidler fra Utlendingsdirektoratet (UDI) for å rette søkelys mot ulike sider ved introduksjonsprogrammet. En rekke prosjekter fikk støtte til å jobbe spesielt med overgangen fra introduksjonsprogram til ordinært arbeid. Hensikten med dette notatet er å trekke ut noen erfaringer fra disse prosjektene, slik at andre kommuner kan få en rask oversikt over hva som er forsøkt og hvilke erfaringer dette har gitt. Notatet bygger på en gjennomgang av et utvalg prosjektsøknader og rapporter fra prosjekter som har fått økonomisk støtte for å arbeide systematisk med å gjøre overgangen fra introduksjonsprogram til ordinært arbeid enklere. Notatet inneholder eksempler på arbeidsmåter som kan ha overføringsverdi til andre kommuner og er først og fremst myntet på førstelinjetjenesten.

Utgitt: 2006 Id-nr.: 791