Fafo-notater

Rapportsøk

Skattefavorisert pensjonssparing
Arbeidsgiver- eller arbeidstakerinnskudd?

Geir Veland

Fafo-notat 2006:20

Nettutgave

Forskningstema: Pensjon

Etter opphevelsen av skattefavoriseringen av individuelle pensjonsavtaler (IPA), kan pensjonssparing med inntektsfradrag nå kun skje innenfor rammen av kollektive pensjonsinnretninger. I innskuddspensjonsloven er det åpnet for at arbeidstakere kan betale innskudd i denne typen pensjonsordning, begrenset til 4 prosent av inntekten. Selvstendig næringsdrivende tillates også å spare inntil 4 prosent av beregnet personinntekt i en innskuddsbasert ordning. For sistnevnte er skattereglene endret, ved at betalte innskudd gis fullt fradrag i beregnet personinntekt.

Notatet har to hovedproblemstillinger:

1. Hvilke økonomiske insentiver har endringene i skattereglene for maksimal pensjonssparing med inntektsfradrag for arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende?

2. I hvilken grad har arbeidstakere insentiver til selv å betale innskudd i innskuddsbaserte tjenestepensjonsordninger og således «spleise» med arbeidsgiver?

Utgitt: 2006 Id-nr.: 10010