Fafo-rapporter

Rapportsøk

Introduksjonsprogram og norskopplæring
Hva virker – for hvem?

Anne Britt Djuve, Hanne Cecilie Kavli, Erika Braanen Sterri og Beret Bråten

Fafo-rapport 2017:31

Nettutgave

Forskningstema: Migrasjon, Integrering for nyankomne flyktninger, Integrering og kompetanse , Offentlig integreringspolitikk og integreringstiltak

Prosjekt: Evaluering av introduksjonsordning og norskopplæring

Forskere på Fafo: Hanne Cecilie Kavli, Erika Braanen Sterri, Beret Bråten

Virker introduksjonsloven etter hensikten? I denne rapporten analyserer vi introduksjonsprogram og norskopplæring for nyankomne innvandrere. Vi dokumenterer store kommunale variasjoner i hvordan ordningene organiseres og implementeres – og at noen av disse variasjonene påvirker deltakernes resultater. Samtidig er de effektene vi kan dokumentere av tiltakene nokså beskjedne, og det er sentrale virkemidler som vi ikke kan dokumentere noen effekt av. Vi konkluderer med at programmet i for liten grad inneholder reelt kvalifiserende virkemidler.

Utgitt: 2017 Id-nr.: 20639

English summary