Skip to main content

Markus Roos Breines

Forsker
To english version

Markus Roos Breines er forsker ved Fafo med migrasjon, integrasjon og kompetanse som hovedområder. Breines jobber for tiden med flere prosjekter om yrkesfaglig utdanning i Norge.

Han har jobbet med en rekke samfunnsvitenskapelige temaer. Breines har tidligere ledet og deltatt i forskningsprosjekter i Storbritannia og flere land i Afrika, og har bred erfaring med å bruke innovative kvalitative metoder. Han har blant annet forsket på fjernundervisning i Sør-Afrika, bruk av chatbots i undervisning i Skottland, og bruk av ny medisinsk teknologi for å redusere barnedødlighet i Etiopia.

Breines har publisert en rekke artikler i internasjonal tidsskrifter og gitt ut en bok om migrasjon og klasserelasjoner i Etiopia. Han er assisterende redaktør for tidsskriftet Transactions of the Institute of British Geographers og sitter i styret for Norwegian Forum for Global Health Research.

Arbeidsområder

Utdanning, digital utdanning, mobilitet/immobilitet, sosiale klasser, ulikheter.

Aktive prosjekter

Kvalitativ studie om holdninger til vaksine og vaksinasjon
Det skal i dette prosjektet innhentes kunnskap om holdninger til vaksinasjon i tre grupper: Personer som er 65 år eller eldre, gravide og helsepersonell som selv er involvert i vaksinering. Dette for å kunne forstå mer av denne delen av den voksne befolkningens holdninger til vaksinasjon og hva som påvirker kunnskap og holdninger.
Oppfølging av enslige mindreårige flyktninger (EMOPP)
Fafo skal forske på oppfølging av enslige mindreårige flyktninger etter bosetting.
Muliggjørende miljøer for reduksjon av ikke-smittsomme sykdommer i Etiopia (ENABLE)
Fafo deltar i et «Ethical Advisory Board» for ENABLE, et prosjekt finansiert av Horizon Europe.
Fagskoleutdanning på nett: muligheter og begrensninger
Dette prosjektet utforsker mulighetene og utfordringene ved nettbasert fagskoleutdanning, med søkelys på tekniske fag samt helse- og velferdsfag.
Evaluering av Stine Sofie-senteret

På oppdrag fra Bufdir skal Fafo gjennomføre en evaluering av det statlige tilskuddet til Stine Sofie-senteret

School4Work

School4Work er et NFR-finansiert samarbeidsprosjekt mellom OsloMet Institutt for yrkesfaglærerutdanning, Fafo, Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB), Oslo kommune og Viken fylkeskommune. Prosjektet handler om yrkesfagelevers overgang fra opplæring i skole til læretid i bedrift. Det skal frambringe kunnskap om forhold som påvirker overgangen, med særlig vekt på yrkesfaglærerne kan bidra med. Fafo deltar i to arbeidspakker, én om hva yrkesfaglærere gjør for å forberede elever på læretida og én om arbeidsgivernes beslutninger om å tilby læreplass, og leder den sistnevnte.

Skills2Capabilites

Fafo deltar i et større forskningsprosjekt kalt Skills2Capabilities som er finansiert gjennom EUs Horizon Europe program. Skills2Capabilities er et samarbeid mellom forskningsinstitusjoner i åtte europeiske land. Prosjektet dreier seg om hvordan kompetanseutviklingssystemene i europeiske land kan bli bedre til å utvikle relevant kompetanse og unngå kompetansegap i et arbeidsmarked preget av hyppigere endringer i teknologi og arbeidsformer

Utvikle likeverdige og virksomme tiltak mot vold og diskriminering
Målet med prosjektet er å styrke kunnskapsgrunnlaget om hensiktsmessig innretning av samfunnets innsatser mot vold, krenkelser og diskriminering, og gjennomføres på oppdrag for Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Prosjektet består av til sammen ti delprosjekter, og er et samarbeid mellom forskere fra Fafo, Nordlandsforskning og NOVA/OsloMet. Prosjektet gjennomføres i perioden 2022-2025

Fullførte prosjekter