Skip to main content

Ida Kjeøy

Forsker (permisjon)
To english version

Ida Kjeøy forsker på innvandring, integrering, migrasjon og kompetanse. Hun har master i sosiologi fra Universitetet i Oslo, hvor hun skrev om migrasjonsønsker blant vestafrikanere.

Hun har vært prosjektleder for Fafos evaluering av frivillighetens rolle som informasjonsformidler til innvandrerbefolkningen under covid-19, og er for tiden engasjert i flere forskningsprosjekter om ukrainske og andre flyktninger i Norge og Europa

Ida kan både kvalitative og kvantitative metoder, og har erfaring med å gjennomføre intervjuer med sårbare grupper.

Ida har tidligere jobbet med å utvikle norsk minoritetspolitikk i Kommunal- og distriktsdepartementet. Derfra har hun blant annet erfaring som oppdragsgiver for forskning og med å bygge opp forskningsprogrammer i samarbeid med Norges Forskningsråd.

Fra 2008 til 2015 hadde hun ulike stillinger på Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter, blant knyttet til undervisning og forskningsformidling.

Utdanning

Mastergrad i sosiologi, Universitetet i Oslo

Arbeidsområder


Aktive prosjekter

Kort programtid og midlertidige endringer i integreringsloven som følge av ankomst av fordrevne fra Ukraina
I integreringsloven fra 2021 legges det til rette for at man i større grad skal kunne differensiere programtid og programinnhold avhengig av hvor mye utdannelse flyktninger har med seg fra hjemlandet. Flyktninger som har fullført videregående opplæring i hjemlandet skal som hovedregel kun ha 6 måneders integrasjonsprogram, med mulighet for 6 måneders forlengelse.  Programinnholdet for denne gruppen skal imidlertid legge til rette for rask progresjon, og inneholde tilrettelagte arbeidsrettede eller utdanningsrettede elementer.
Sekundærmigrasjon og fremtidsmuligheter blant ukrainske flyktninger i Europa
I dette prosjektet ser vi på ukrainske flyktningers planer om og erfaringer med migrasjon i Europa i lys av forholdene de lever under; tilgang på jobber, velferdsgoder og -tjenester, sosiale nettverk og lokal tilknytning. Vi spør hvordan dette påvirker flyktningenes vurderinger av hvor i Europa de reiser og om de vurderer å reise videre etter å ha søkt beskyttelse i ett land. Prosjektet er finansiert av UDI, og bygger videre på forskningsrådsprosjektet MARE, om europeisk migrasjonspolitikk og sekundærmigrasjon blant flyktninger.
Frivilligheten som informasjonsformidlere til innvandrerbefolkningen under covid-19

Prosjektet skal evaluere ekstraordinære tilskudd til informasjonstiltak for innvandrerbefolkningen i regi av frivillige organisasjoner, og drøfte sivilsamfunnets rolle i forbindelse med covid-19-pandemien. Gjennomføres i samarbeid mellom Fafo og Folkehelseinstituttet.

Norsk-rumensk initiativ for kvalitet i utdanning - NOROC

Prosjektet tar sikte på å forbedre kvaliteten på utdanning, spesielt i rurale områder, i fem distrikter i Romania. Prosjektet har som mål å bekjempe skolefrafall og legge til rette for overgang fra grunnskole til ungdomsskole og fra ungdomsskole til videregående opplæring for 650 barn.

Følgeevaluering av standardiserte elementer i introduksjonsprogrammet

Ved inngangen til 2021 innføres en rekke standardiserte elementer i introduksjonsprogrammet for flyktninger. Noen er obligatoriske både for kommunene og for deltakerne – andre er frivillige å ta i bruk. Målet er at de standardiserte elementene skal gjøre det enklere for kommunene å planlegge, utforme og gjennomføre gode program.

Fullførte prosjekter

Brukerundersøkelse blant deltakere i introduksjonsprogram
IMDi har siden 2020 gjennomført en nasjonal kvantitativ brukerundersøkelse blant deltakere i introduksjonsprogrammet.
Kunnskapsoversikt om høyt fravær i skolen

Fafo skal lage en kunnskapsoversikt over høyt fravær i skolen. Oversikten vil si noe om årsaker til høyt fravær, fraværets utbredelse og endring over tid, og om tiltak som fungerer når det gjelder å redusere fravær.