Offentlig integreringspolitikk og integreringstiltak

Utforming av offentlig politikk på integreringsfeltet, samt hvordan ulike politiske virkemidler påvirker deltakelse og tilhørighet i det flerkulturelle Norge, står sentralt i Fafos forskning. Vi studerer målsetninger, gjennomførbarhet og effektivitet av tiltak, men også brukermedvirkning og brukererfaringer, og etiske implikasjoner av å anvende ulike virkemidler. Flere av våre prosjekter handler om hva som skjer i møtene mellom ulike deler av velferdsstaten og sårbare grupper som for eksempel flyktninger.

Et viktig integreringspolitisk prinsipp i Norge er at offentlige tjenester skal gi alle et likeverdig tilbud. Derfor har feltet integreringspolitikk forgreininger til hele Fafos tjenesteforskning.

Det har vært et særlig viktig tema innenfor Fafos forskning på barnehager, barnevern og utdanning. Fafo arbeider også med politikk og tiltak som er særskilt innrettet mot flyktninger eller innvandrere. Vi har for eksempel fulgt introduksjonsordningen fra prøveprosjektstadiet på 1990-tallet, og bidrar fortsatt med kunnskap om gjennomføring og resultater i introduksjonsprogrammet og opplæringen i norsk og samfunnsfag for nyankomne flyktninger.

Se også vår temaside for Integrering for nyankomne flyktninger.

Offentlig integreringspolitikk og integreringstiltak

Kontakt

Forskere

Forskningssjef
Forsker I
Forsker
Forsker I
Forsker II, bistilling
Forsker
Forsker
Forskningsassistent
Ragna Lillevik, Nerina Weiss og Lene Christin Holum
Barnefaglig kompetanse i utlendingsforvaltningen
En evaluering av utlendingsforvaltningens arbeid med barn og barnefaglig kompetanse
Fafo-rapport 2021:34
Fafo-notat 2020:06
Ragna Lillevik, Nerina Weiss, Hanne Kavli, Gitte Haugnæss og Morten Stenstadvold
Fafo-rapport 2020:03
Mathilde Bjørnset og Marianne Takvam Kindt
På rett hylle? Mentoring som en vei inn i arbeidslivet
En undersøkelse av IMDis mentor- og traineeordning
Fafo-rapport 2019:31
Anne Hege Strand og Marianne Takvam Kindt
Fafo-notat 2019:24
Anne Britt Djuve, Hanne Cecilie Kavli, Oddbjørn Raaum, Simen Markussen, Øystein M. Hernæs og Maria Laura Di Tommaso
Økonomiske insentiver i integreringsarbeidet
Forslag til modeller for pilotering og utprøving
Fafo-rapport 2019:29
Guri Tyldum
Tilgang på brukererfaringer
En gjennomgang av muligheter og utfordringer for brukerundersøkelser blant deltakere i introduksjonsprogrammet
Fafo-notat 2018:25
Ragnhild Steen Jensen og Anne Hege Strand
Likestilt arbeidsliv
Intervjuundersøkelse i tre virksomheter på Agder
Fafo-notat 2018:23
Ragna Lillevik og Guri Tyldum
En mulighet for kvalifisering
Brukerundersøkelse blant deltakere i introduksjonsprogrammet
Fafo-rapport 2018:35
Silje Sønsterudbråten og Mathilde Bjørnset
«It takes a village»
Evaluering av gruppeveiledning for foreldre som er bekymret for sine ungdommer
Fafo-rapport 2018:23
Ragna Lillevik og Silje Sønsterudbråten
På egne bein
Evaluering av et tiltak for innvandrere som vil starte egen bedrift
Fafo-rapport 2018:03
Anne Britt Djuve, Hanne Cecilie Kavli, Erika Braanen Sterri og Beret Bråten
Introduksjonsprogram og norskopplæring
Hva virker – for hvem?
Fafo-rapport 2017:31
Ragna Lillevik, Silje Sønsterudbråten og Guri Tyldum
Evaluering av tilrettelagt avdeling i asylmottak
Et tilbud til asylsøkere med helseproblemer
Fafo-rapport 2017:22
Beret Bråten, Josefine Jahreie og Ragna Lillevik
Innvandrerorganisasjoners rolle i integreringen
Sett gjennom en statlig tilskuddsordning
Fafo-rapport 2017:14
Nerina Weiss, Anne Britt Djuve, Wendy Hamelink og Huafeng Zhang
Opphold i asylmottak
Konsekvenser for levekår og integrering
Fafo-rapport 2017:07
Beret Bråten og Silje Sønsterudbråten
Veiledningserfaringer
Forsøk med veiledning (ICDP) av foreldre med radikaliseringsbekymringer og foreldre i asylmottak
Fafo-rapport 2017:02
Jon Horgen Friberg
Assimilering på norsk
Sosial mobilitet og kulturell tilpasning blant ungdom med innvandrerbakgrunn
Fafo-rapport 2016:43
Beret Bråten og Kristian Takvam Kindt
Med mandat til å hjelpe
Integreringsrådgivere ved norske utenriksstasjoner: Erfaringer og anbefalinger
Fafo-rapport 2016:11
Erika Braanen Sterri
Fafo-notat 2016:06
Anne Britt Djuve
Flyktninger – krise for den nordiske modellen?
Et diskusjonsnotat med utgangspunkt i NordMod2030
Fafo-notat 2016:02
Anne Britt Djuve og Hanne C. Kavli
Ti års erfaringer
En kunnskapsstatus om introduksjonsprogram og norskopplæring for innvandrere
Fafo-rapport 2015:26
Anne Britt Djuve, Hedda Haakestad og Erika Braanen Sterri
Rett til utdanning?
Grunnskoleopplæring og videregående opplæring som tiltak i introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere
Fafo-rapport 2014:34
Anne Britt Djuve og Anne Skevik Grødem (red.)
Innvandring og arbeidsmarkedsintegrering
NordMod2030. Delrapport 11
Fafo-rapport 2014:27
Lene Bore, Anne Britt Djuve og Kristian Rose Tronstad
Fafo-rapport 2013:11
Jon Horgen Friberg, Olav Elgvin og Anne Britt Djuve
Innvandrerne som skulle klare seg selv
Når EØS-avtalens frie flyt av arbeidskraft møter velferdsstatens bakkebyråkrati
Fafo-rapport 2013:31
Anne Skevik Grødem og Tove Mogstad Aspøy
Konkurranseutsatt kompetanse
Om NAVs arbeid med AMO-kurs for minoritetsspråklige
Fafo-rapport 2013:26
Miriam Latif Sandbæk og Anne Britt Djuve
Fortellinger om motivasjon
Hva er gode arbeidsmetoder i NAVs AMO-kurs for innvandrere?
Fafo-rapport 2012:27
Anne Britt Djuve
Introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere
Et integreringspolitisk paradigmeskifte? Doktoravhandling
Fafo-rapport 2011:19
Anne Britt Djuve og Kristian Rose Tronstad
Innvandrere i praksis
Om likeverdig tjenestetilbud i NAV
Fafo-rapport 2011:07
Anne Britt Djuve, Hanne C. Kavli og Anniken Hagelund
Kvinner i kvalifisering
Introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger med liten utdanning og store omsorgsoppgaver
Fafo-rapport 2011:02
Anne Britt Djuve
Erfaringer med Krafttak for norskopplæring
Krafttak for norskopplæring – sluttrapport
Fafo-notat 2011:25
Miriam Latif Sandbæk
Voksne innvandrere i norskopplæringen
Brukerundersøkelser i Basis og Helsefagarbeideropplæringen. Krafttak for norskopplæring – delrapport 4
Fafo-notat 2011:03
Marjan Nadim og Marianne Tveit
En fot innenfor?
Integrering og samfunnsdeltakelse blant kvinner som har innvandret til Norge gjennom ekteskap med en norsk mann
Fafo-rapport 2009:19
Anniken Hagelund, Hanne C. Kavli og Kaja Reegård
Jeg følte det var min dag
Om deltakere og deltakelse i statsborgerseremonier 2006–2008
Fafo-rapport 2009:18
Hanne Kavli, Anniken Hagelund, og Magne Bråthen
Med rett til å lære og plikt til å delta
En evaluering av introduksjonsordningen for nyankomne flyktninger og innvandrere
Fafo-rapport 2007:34
Anne Britt Djuve
Vi får jo to ekstra hender
Arbeidsgiveres syn på praksisplasser for ikke-vestlige innvandrere
Fafo-rapport 2007:26
Torunn Kvinge og Anne Britt Djuve
Bruk av arbeidsmarkedstiltak for ikke-vestlige innvandrere
Hvem deltar, og hvordan er sysselsettingseffektene?
Fafo-rapport 517
Monica Lund
Fafo-notat 2006:2
Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Kavli
De vil nok det samme
Samarbeid mellom flyktningtjenesten og Aetat lokal om introduksjonsordning for nyankomne innvandrere
Fafo-rapport 491
Hanne Cecilie Kavli
Hvordan gikk det etterpå?
En oppfølging av tidligere deltakere i forsøk med introduksjonsprogram gjennom telefonintervjuer og registerdata
Fafo-notat 2004:24
Monica Lund
Kvalifisering for alle
Utfordringer ved obligatorisk introduksjonsordning for nyankomne flyktninger
Fafo-rapport 414
Fafo-notat 2003:23
Tove Midtsundstad, Anne Britt Djuve og Jon Anders Drøpping
Inkluderende arbeidsliv på norsk
En beskrivelse av tiltak rettet mot eldre arbeidstakere og etniske minoriteter i Norge, med sideblikk til Nederland og Danmark
Fafo-notat 2003:13
Jon Anders Drøpping og Hanne Cecilie Kavli
Kurs for arbeid
Norskopplæring og yrkesdeltakelse blant ikke-vestlige flyktninger og innvandrere
Fafo-rapport 387
Fafo-notat 2002:11
Fafo-rapport 369
Anne Britt Djuve, Hanne Cecilie Kavli, Monica Lund og Tina Østberg
Fra sosialhjelp til lønnet kvalifisering
Resultater fra forsøk med heldags introduksjonsprogram for flyktninger
Fafo-rapport 364
Hanne Cecilie Kavli
En dråpe, men i hvilket hav?
Kontantstøttens konsekvenser for barnehagebruk blant etniske minoriteter
Fafo-rapport 349
Hanne Cecilie Kavli og Elin Svensen
Fafo-notat 2001:08
Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Kavli
Styring over eget liv
Levekår og flytteaktivitet blant flyktninger i lys av myndighetenes bosettingsarbeid
Fafo-rapport 345
Katrine Fangen og Anne Britt Djuve
Først til Mølla?
Evaluering av alternativ inntektssikring for flyktninger i Bærum kommune
Fafo-notat 2000:12
Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Pettersen
Nasjonale intensjoner – lokal virkelighet
Etterspørsel etter, og bruk av barnehager blant innvandrerforeldre i Bergen, Oslo og Trondheim
Fafo-notat 1998:05
Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Pettersen
Virker tvang?
Erfaringer med bruk av økonomiske sanksjoner i integreringsprogrammer for flyktninger
Fafo-rapport 234
Kåre Hagen
Innvandrere og sosialhjelp
Kunnskapsstatus og utfordringer for videre forskning
Fafo-notat 1997:07
Anne Britt Djuve og Kåre Hagen
Skaff meg en jobb!
Levekår blant flyktninger i Oslo
Fafo-rapport 184

Nerina Weiss & Nina Gren

Mission Impossible?
The Moral Discomfort among Swedish and Norwegian Welfare Bureaucrats Encountering Refugees
Nordic Welfare Research | 2021 | Open access

Jon Horgen Friberg

Does selective acculturation work?
Cultural orientations, educational aspirations and school effort among children of immigrants in Norway | 2019 | Åpen tilgang / Open access

Anniken Hagelund and Hanne Cecilie Kavli

Integration | 2017 | Les mer / Read more at e-elgar.com

Gunn Elisabeth Birkelund, Kristian Heggebø and Jon Rogstad

Additive or Multiplicative Disadvantage?
The Scarring Effects of Unemployment for Ethnic Minorities
European Sociological Review | 2016 | Sammendrag / Abstract

Friberg, J.H. & Olav Elgvin

Når velferdsstaten bryter tilliten ned: Somaliske innvandrere i møte med NAV
Tidsskrift for samfunnsforskning | 2016 | Lenke

Anne Britt Djuve og Hanne C. Kavli

Facilitating User Influence in Activation Programs. When Carers and Clerks meet Pawns and Queens.
Journal of Social Policy | 2015 | Nettutgave

Anne Britt Djuve, Anniken Hagelund og Hanne Kavli

Innvandrede kvinner i kvalifisering
Arbeidslinja når helsa skranter, utdanningen er lav og barna mange | 2012

I: Steinar Stjernø og Einar Øverbye (red.) Arbeidslinja. Arbeidsmotivasjon og velferdsstaten

Anniken Hagelund og Hanne C. Kavli

If work is out of sight. Activation and citizenship for new refugees
Journal of European Social Policy | 2011 | Nettutgave

Anne Britt Djuve

Nordiske erfaringer med arbeidsmarkedstiltak for innvandrere
Søkelys på arbeidslivet | 2008 | Les mer / Read more

Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Kavli

Velferdsstatens skreddere | 2007

Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Kavli

Integreringspolitikk i endring | 2007

Anne Britt Djuve

Introduksjonsordning for nyankomne innvandrere – integrering eller overgrep?
Søkelys på arbeidsmarkedet | 2003

Tone Fløtten

Den norske modellen i et oppvekstperspektiv | 2017 Oppvekstrapporten 2017 | Bufdirs side om rapporten

Anne Britt Djuve

Integrering i randsonen
Ikke-vestlige innvandrere i norsk arbeidsliv | 2006 | Last ned pdf / Download

Anne Britt Djuve

Hvem inkluderer innvandrere? | 2005

Anne Britt Djuve, Hanne Cecilie Kavli & Tina Østberg

Frivillig integrering? | 2001

Ragnhild Steen Jensen og Julia Orupabo

Evaluering av forsøket med moderat kvotering av innvandrere | 2010

Julia Orupabo, Ragnhild Steen Jensen og Aagoth Storvik

Midtveisevaluering av moderat kvotering av innvandrere med ikke-vestlig bakgrunn | 2009

Anne Britt Djuve og Hanne C. Kavli

Felles utfordringer – like løsninger?
Integrering i Danmark, Sverige og Norge | 2007 | Les mer / Read more

Anne Britt Djuve

Ung, farget og arbeidsledig? | 1997