Skip to main content

Å høre barn i utvisningssaker


Prosjektet skal undersøke hvordan dagens regelverk og utlendingsmyndighetenes praksis ivaretar barns rett til å bli hørt i utvisningssaker som berører dem.

Hvordan kan utlendingsforvaltningen best ivaretar barns rett til å bli hørt i utvisningssaker som berører dem? Dette prosjektet skal bidra med kunnskap, analyser og anbefalinger som kan brukes til å vurdere hvordan norske myndigheter på beste måte kan legge til rette for høring av barn i slike utvisningssaker ved å utforme formålstjenlige og godt egnete ordninger. Oppdraget består i å redegjøre for regelverk og evaluere dagens praksis i Norge, innhente kunnskap om praksis i andre land, og komme med anbefalinger til fremtidig norsk praksis på feltet.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    august 2021
  • Avsluttes:
    mai 2022

Oppdragsgiver

  • Utlendingsdirektoratet