Skip to main content

Nerina Weiss

Forsker

Nerina Weiss er forsker II på gruppa Global Studies. Hun har doktorgrad i sosialantropologi (2012) og har vært Marie Curie IE Fellow ved det danske forskningsinstituttet Dignity-Danish Institute against Torture.

Weiss har i en årrekke arbeidet med temaer knyttet opp mot migrasjon, vold og konflikt. Hun har lang feltarbeidserfaring fra Tyrkia, Norge, Danmark, Kypros og Østerrike. Hun har publisert bredt om kurdisk aktivisme og konflikten i Tyrkia. I de siste har hun vært spesielt opptatt av hva som skjer i møtene mellom sårbare eller marginaliserte grupper og velferdsstaten. Blant annet har hun skrevet flere artikler og bokkapitler om møtet mellom traumatiserte flyktninger og mottaksapparatet i Norge og Tyrkia, om barn med avslag og asylsystemet og kurdiske aktivisters mobilisering til krigene i Syria, Tyrkia og Irak.

Som antropolog har Weiss dyptgående kjennskap til kvalitative forskningsmetoder, herunder deltakende observasjon, diverse intervjutekniker og dokumentanalyse. Weiss er opptatt av forskningsetikk og har i flere prosjekter gjennomført kvalitative intervjuer med sårbare grupper, som torturofre og med barn og ungdom, blant annet med medfølgende asylbarn med avslag, om mobilisering og radikalisering og i hennes PhD om vold og konflikt i Øst Tyrkia.

Utdanning

PhD Social Anthropology, University of Oslo

Arbeidsområder

Violence and conflict, gender, political anthropology, migration, torture and social suffering, asylum, radicalization.


Aktive prosjekter

Effektevaluering av Jeg Vet – en læringsressurs om vold, overgrep, mobbing og barns rettigheter
I dette prosjektet vil vi måle effekten av læringsverktøyet Jeg Vet på barns kunnskap om vold, mobbing og/eller overgrep.
Utvikle likeverdige og virksomme tiltak mot vold og diskriminering
Målet med prosjektet er å styrke kunnskapsgrunnlaget om hensiktsmessig innretning av samfunnets innsatser mot vold, krenkelser og diskriminering, og gjennomføres på oppdrag for Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Prosjektet består av til sammen ti delprosjekter, og er et samarbeid mellom forskere fra Fafo, Nordlandsforskning og NOVA/OsloMet. Prosjektet gjennomføres i perioden 2022-2025
Aktivisme og dens moralske og kulturelle bakgrunn: alternativt statsborgerskap og kvinnenes rolle i Kurdistan og diasporaen
ALCITfem er et tverrfaglig forskningsprogram som er forankret i litteraturvitenskap, kulturantropologi, kjønnsstudier og sosiologi. Programmet undersøker hvordan kurderne, som mangler statlige strukturer og statlige institusjoner, har agert utenfor slike strukturer ved å bygge egne kulturelle og sosiale institusjoner i statene de er borgere av.
Kvoteflyktningeordningens fremtid: et nytt blikk på sårbarhet

Dette prosjektet utforsker endringer i politikken for gjenbosetting av kvoteflyktninger, spesielt knyttet til begrepet «sårbarhet», og hvordan disse endringene i politikken former prosessene der flyktninger velges ut for gjenbosetting,

Evaluering av Snakkemedbarn.no og Jeg Vet

Prosjektets overordnede målsetning er å evaluere implementeringsprosessen samt effekten av, og erfaringer med, to læringsressurser om vold og overgrep mot barn og unge: Snakke medbarn.no og Jeg Vet

Artikler og bokkapitler

Fullførte prosjekter

Evaluering av kvaliteten på asylintervju

Prosjektet har som overordnet mål å undersøke hvorvidt UDIs gjennomføring av asylintervju er i tråd med kravene som stilles til kvalitet. Prosjektet skal bidra med kunnskap, analyser og anbefalinger som kan brukes til å forbedre kvaliteten på intervjuernes arbeid i forbindelse med asylintervjuene.

Å høre barn i utvisningssaker

Prosjektet skal undersøke hvordan dagens regelverk og utlendingsmyndighetenes praksis ivaretar barns rett til å bli hørt i utvisningssaker som berører dem.

Barn og unges møte med utlendingsforvaltningen

Prosjektets overordnede målsetning er å bidra til bedre barnefaglig kompetanse i utlendingsforvaltningens ulike etater og bedre møter mellom barn og utlendingsforvaltningen.

Utredning om torturutsatte i asylprosedyren

Prosjektets overordnede målsetning er å utrede UDIs forpliktelser og anbefalt praksis overfor torturutusatte i asylprosedyren.

Kompetansekartlegging og karriereveiledning

Prosjektet undersøker hvordan tidlig kompetansekartlegging og karriereveiledning, to nylig innførte tiltak, kan bidra til at bosatte flyktninger gjør mer målrettede kvalifiserings- og karrierevalg, og at kommunen kan tilpasse sine tiltak for flyktninger bedre.

Med oppholdstillatelse men i mottak?

Formålet med dette prosjektet er å utforske sammenhengen mellom botid (ventetid) i mottak og senere integrering

Slippery Suffering? A comparative ethnography of the encounter between survivors of war and the Scandinavian welfare states

Målet er en komparativ antropologisk studie av møtet mellom traumatiserte flyktninger fra Midtøsten og de skandinaviske velferdsstatene.

Searching the unknown: Discourses and effects of preventing radicalization in Scandinavia

Med utgangspunkt i de skandinaviske landenes handlingsplaner mot radikalisering, vil dette forskningsprosjektet fokusere på forebyggende arbeid mot radikalisering og hvilken effekt disse har på individer og grupper som det forebyggende arbeidet er rettet mot.