Skip to main content

Searching the unknown: Discourses and effects of preventing radicalization in Scandinavia


Med utgangspunkt i de skandinaviske landenes handlingsplaner mot radikalisering, vil dette forskningsprosjektet fokusere på forebyggende arbeid mot radikalisering og hvilken effekt disse har på individer og grupper som det forebyggende arbeidet er rettet mot. 

Felles for de tre landene er ansvaret det sivile samfunn ilegges for å oppdage og forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme. Vi ønsker å se nærmere på hvordan kategorier av potensielt «sårbare» individer og grupper skapes – innenfor de lokale historiske og sosiale kontekster.


Videre vil vi se på hvordan usikkerhet og ambivalens knyttet til hva radikalisering innebærer virker inn på nivåene av tillit både mellom grupper, så vel som innen ulike grupper. Diskurser rundt radikalisering vil knytte prosjektets to hovedområder sammen:

  1. Diskurser og ideer rundt radikalisering og utforming av potensielle målgrupper
  2. Virkninger av utformingen av målgrupper, på både individ- og gruppenivå.


Gjennom komparative etnografiske feltarbeid utført i ulike delprosjekt, vil vår forskning forhåpentligvis kunne bidra til et bedre forebyggingsarbeid.

Forskere

Tidligere ansatt

Jon Pedersen

Fafo

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    september 2014
  • Avsluttes:
    august 2018

Oppdragsgiver

  • NFR (SAMRISK II)