Skip to main content


Research area:

Inclusion of immigrants

A total number of 31 145 persons applied for asylum in Norway in 2015, representing a huge increase from the 11 000 who applied for asylum in 2014. This development follows a decade that has witnessed the largest growth of immigrants in modern times.

As of January 1, 2015, the number of immigrants living in Norway totalled 669 378. People seeking employment opportunities comprised the largest group driving the growth of immigrants during the decade but immigration for the purpose of the family reunion was also an important factor. Refugee immigration has until recently remained more stable. Asylum seekers who obtain refugee status have a low return rate and several refugee groups grow over time. Refugees and family reunion immigrants experience – not surprisingly - more difficulties gaining access to employment.

Research on efforts to integrate refugees has been in focus at Fafo since the mid- 1990s. We have followed the introduction scheme from its inception as a trial project over into its implementation as official policy. In addition, we have carried out evaluations of the policy.

Our research interests are centred on the feasibility and effectiveness of different plans, as well as client participation and client experiences. We have also examined the ethical implications of the use of obligatory schemes of qualification and economic sanctions regarding a group that has few alternative sources of sustenance.

We have also completed a number of projects connected to NAV’s (Norwegian Labour and Welfare Administration) role in integration efforts, both as a partner in the introduction project and as an independent actor for whom immigrants are a steadily more important client group. In the present situation, knowledge about how to ease the influx of refugees into the labour market is more important than ever. 

Universalism and equality of services are important principles for the Norwegian welfare state.  A substantial part of research on the welfare state’s services for immigrants, therefore, revolves around the ordinary range of services that is offered to the population at large. While we already have mentioned NAV, all other service areas employ ‘mainstreaming’ as an underlying principle: services should be appropriate to both immigrants and citizens such that both groups receive an equal service provision. Equality is however not a simple concept that can easily be implemented, and our research points out that realization of political goals is often difficult for first-line service providers.

‘Mainstreaming’ implies that the area of research on integration branches out into the whole area of research on social services. This area of research has been an important theme in Fafo’s research on daycare, child protection and education.


Ongoing projects

Kort programtid og midlertidige endringer i integreringsloven som følge av ankomst av fordrevne fra Ukraina
I integreringsloven fra 2021 legges det til rette for at man i større grad skal kunne differensiere programtid og programinnhold avhengig av hvor mye utdannelse flyktninger har med seg fra hjemlandet. Flyktninger som har fullført videregående opplæring i hjemlandet skal som hovedregel kun ha 6 måneders integrasjonsprogram, med mulighet for 6 måneders forlengelse.  Programinnholdet for denne gruppen skal imidlertid legge til rette for rask progresjon, og inneholde tilrettelagte arbeidsrettede eller utdanningsrettede elementer.
Nordic Street-Level Integration Work
Fafo koordinerer et nordisk nettverk av forskere som jobber med integreringsarbeid i et bakkebyråkrati-perspektiv. Et fokus på hva som skjer på bakkenivå, i operasjonalisering av politikk til praksis og i samspill med konkrete individer, gir viktige bidrag til å forstå hvordan og hvorfor integreringsarbeidet fungerer og resultatene av integreringsarbeidet i de nordiske landene. Nettverket organiserer en workshop-serie designet for å fremme, utvikle og støtte forskningssamarbeid om integreringsarbeid i bakkebyråkrati-organisasjoner i de nordiske landene.
Food aid in Norway

Fafo og Institutt for samfunnsforskning undersøke hva som kjennetegner det norske matutdelingstilbudet.

Voluntary associations as information providers during Covid-19

Prosjektet skal evaluere ekstraordinære tilskudd til informasjonstiltak for innvandrerbefolkningen i regi av frivillige organisasjoner, og drøfte sivilsamfunnets rolle i forbindelse med covid-19-pandemien. Gjennomføres i samarbeid mellom Fafo og Folkehelseinstituttet.

National Correspondent EUROFOUND

Eurofound er et treparts EU-organ som har som formål å produsere kunnskap som kan bidra til utvikling av arbeidslivs- og velferdspolitikk i EU-landene (i tillegg til Norge). Fafo er, i samarbeid med Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI), nasjonal korrespondent for Norge. Arbeidet finansieres av Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

Trust among refugees. The impact of welfare state institutions

Dette prosjektet vil undersøke hvordan institusjonell og sosial tillit utvikler seg over tid blant nyankomne flyktninger i Norge og Danmark. Vi retter søkelyset mot velferdsstatens institusjoner og spør: I hvilken grad har nyankomne flyktninger tillit til velferdsstatens ulike institusjoner og aktører, og hva bidrar til å bygge tilliten opp og til å bryte den ned?

Parental restrictions and social control in adolescence: Consequences in the transition to adulthood
Dette prosjektet tar utgangspunkt i CILS-surveyen blant ungdom i Oslo og Akershus fra 2016, der et betydelig antall innenfor enkelte innvandrergrupper rapporterte om strenge foreldrerestriksjoner i sine sosial liv. Nå skal vi følge opp de samme ungdommene på terskelen til voksenlivet, for å se hvordan det går med dem med tanke på utdanning, arbeid og familie.
HealthIntro - a study to increase the successful participation of refugees with health problems in the integration program

I prosjektet Helseintro er målet å frambringe kunnskap og kompetanse som vil bedre forholdene for flyktninger med helseproblemer i introduksjonsprogrammet, og deres sjanser til å lykkes i arbeidsmarkedet og samfunnet. Prosjektet er finansiert av Forskningsrådet og Fafo gjennomfører prosjektet i samarbeid med Norges arktiske universitet (UiT).

Evaluation of the new standardized elements in Norwegian introductory programs for refugees

Ved inngangen til 2021 innføres en rekke standardiserte elementer i introduksjonsprogrammet for flyktninger. Noen er obligatoriske både for kommunene og for deltakerne – andre er frivillige å ta i bruk. Målet er at de standardiserte elementene skal gjøre det enklere for kommunene å planlegge, utforme og gjennomføre gode program.

Fafo publications

Articles and book chapters

Completed projects

Career Guidance for Newly-Arrived Migrants: Cooperation between Municipalities and Career Centres

Nyankomne flyktninger og innvandrere har rett og plikt til å få karriereveiledning kort tid etter bosetting. Hvordan kan fylkeskommunale karrieresentre og kommuner samarbeide om denne formen for karriereveiledning på en måte de selv anser som vellykket?

Brukerundersøkelse blant deltakere i introduksjonsprogram
IMDi har siden 2020 gjennomført en nasjonal kvantitativ brukerundersøkelse blant deltakere i introduksjonsprogrammet.
Fylkeskommunenes nye rolle på integreringsfeltet
I den nye integreringsloven (2021) gis fylkeskommunen flere nye oppgaver. På områder der ansvarsfordelingen tidligere kunne være uklar har fylkeskommunen nå fått en tydeligere rolle. Et eksempel på dette er at 16–17-åringer ikke lenger har rett til opplæring etter integreringsloven – men kun etter opplæringsloven. Et annet er at fylkeskommunen har fått ansvar for opplæring i norsk og samfunnsfag for alle som går i videregående opplæring.
Career guidance for newly arrived refugees and immigrants

Etter ny integreringslov har flyktninger og innvandrere rett og/eller plikt til å gjennomføre karriereveiledning når de kommer til Norge. I dette prosjektet undersøker vi hvordan tilbud om karriereveiledning er organisert, hvilke styrker og svakheter som finnes i dagens modeller og hvordan tilbudet kan utvikles videre slik at det treffer behovene blant nyankomne flyktninger og innvandrere best mulig.

Evaluating the quality of asylum interviews

Prosjektet har som overordnet mål å undersøke hvorvidt UDIs gjennomføring av asylintervju er i tråd med kravene som stilles til kvalitet. Prosjektet skal bidra med kunnskap, analyser og anbefalinger som kan brukes til å forbedre kvaliteten på intervjuernes arbeid i forbindelse med asylintervjuene.

To hear children in deportation cases

Prosjektet skal undersøke hvordan dagens regelverk og utlendingsmyndighetenes praksis ivaretar barns rett til å bli hørt i utvisningssaker som berører dem.

Children and youth in immigration

Prosjektets overordnede målsetning er å bidra til bedre barnefaglig kompetanse i utlendingsforvaltningens ulike etater og bedre møter mellom barn og utlendingsforvaltningen.

Torturesurvivors in asylum

Prosjektets overordnede målsetning er å utrede UDIs forpliktelser og anbefalt praksis overfor torturutusatte i asylprosedyren.

Irregular migrants in Norwegian cities

Fafo skal undersøke hvilke muligheter og begrensninger kommunale myndigheter har for å påvirke situasjonen for migranter uten lovlig opphold, i fem norske storbyer.

Effects of training for newly arrived immigrant pupils

I dag er det stor variasjon i hvilke opplæringstilbud som møter elever med kort botid i Norge. Den forskningen som er gjort så langt, er ikke tydelig om hvilke tilbud som virker best.

Measures for permanent employment - summary and review of research
I dette prosjektet skal det lages en kunnskapsoppsummering om forskning på offentlige tiltak som kan bidra til å bedre den varige tilknytningen til arbeidsmarkedet for innvandrere. Vi oppsummerer forskning fra Europa og Canada.
Knowledge of the Norwegian language among migrant workers
Hva slags behov for språkopplæring har arbeidstakere født i utlandet? Og hva slags tilbud gis?
Young people in deprived city living areas

Prosjektet skal med utgangspunkt i de unges egne opplevelser og erfaringer undersøke hva som fremmer og hemmer sosial inkludering av unge med innvandrerbakgrunn som vokser opp i utsatte boområder i ulike norske byer.

Increased diversity in working life through use of mentor programme
Et overordnet mål i integreringspolitikken er å sikre at personer med minoritetsbakgrunn tilføres tilstrekkelige kvalifikasjoner slik at de kan delta i arbeidslivet. Deltakelse i arbeidslivet er avgjørende for selvrealisering, identitet og lønnsinntekt for den enkelte, og høy yrkesdeltakelse er en økonomisk forutsetning for den norske samfunns- og velferdsmodellen.
Employers' understanding of language requirements and language tests
Arbeidsgiverne er krumtappen når det gjelder å iverksette politiske idealer om et Inkluderende Arbeidsliv (IA). Mens politiske målsettinger kan vedtas, legger den enkelte arbeidsgivers vurderinger og beslutninger føringer på hvem som får slippe innenfor bedriftenes porter og hvem som får klatre i karrierestigene: det er arbeidsgiverne og ikke velferdsstaten som bestemmer hvem som skal ansettes i hver enkelt rekrutteringsprosess.
Development of models for economic incentives in the introductory programme
Prosjektet skal utvikle forslag til modeller for bruk av økonomiske insentiver som har til hensikt å bedre resultatene i introduksjonsordningenen og norskopplæring for nyankomne innvandrere. Arbeidet kan utløse opsjon på fase 2 og 3, som omfatter pilotering og utprøving av en eller flere av modellene.
User survey on the introduction scheme
I det videre arbeidet med å styrke integreringsarbeidet i Norge er det sentralt å videreutvikle og styrke kommunenes introduksjonsprogram.
Evaluation of the program for financial support to immigrant entrepreneurs

I 2014 innførte regjeringen en ny ordning rettet mot etablereropplæring for innvandrere.

Innvandrerorganisasjoners rolle og potensial i lokalt integreringsarbeid

Det bevilges hvert år over statsbudsjettet midler til innvandrerorganisasjoner og frivillig virksomhet. Disse midlene fordeles lokalt i 20 utvalgte kommuner.

Inclusion and diversity in REMA 1000

I dette prosjektet skal vi undersøke vilkårene for mangfold og inkludering i REMA 1000.

Evaluation of integration counselors

Integreringsrådgivere har vært utplassert på norske utenriksstasjoner siden 2008. Vi skal i dette prosjektet undersøke hvordan ordningen fungerer.

Evaluation of the introductory programme and Norwegian language training

Hvordan kan introduksjonsordningen og norskundervisningen organiseres for å oppnå best mulige resultater?