Skip to main content


Research area:

The multi-cultural society

Immigration has existed in Norway for many centuries. According to Statistics Norway (Statistisk sentralbyrå), immigrants, who stem from 200 countries, presently make up 14 per cent of the overall population.

The term ‘modern period of immigration’ refers to immigration that began in the 1960s. Immigrants seeking work, the majority of whom were men from Pakistan, formed the first wave.

The authorities implemented a so-called immigration stop in 1975 with the idea that immigration should be limited and controlled. Political opinions of how well the authorities have succeeded in these ambitions are varied.

The second wave, which lasted from 1975 to 1989, consisted largely of immigrants, many of them children and women, seeking family reunification, which explains why the number of immigrants increased despite the so-called immigration stop implemented of 1975.

The third phase of immigration, 1989 – 2004, was characterized by an increase of asylum seekers. During this time, the situation became more complex with more people trying to immigrate for a variety of reasons. An increase in people seeking work followed the 2004 EU expansion. Employment based immigration became once again a major part of migration to Norway.

In parallel with discussions on the nature and extent of immigration, a debate is taking place regarding the degree to which immigrants should become a part of the society in which they live. The balance between equal rights on the one hand and the right to be different on the other hand informs tensions regarding both goals and means in immigration politics.

Changes in the makeup of the population have ushered in considerable political challenges for the authorities, which include, among others: questions pertaining to duties the new citizens should have: and the manner in which to secure support for the welfare state’s economic and ideological foundations.

The challenge inherent in integration revolves around the balance between the right to equality as it is anchored in the politics of equal rights and the acknowledgement of differences in the practice of cultural and religious activities

The notion of assimilation, in the sense of the pressure to conform, is often used in contrast to the concepts of inclusion and integration. Nonetheless, the discussion includes the notion of degree of difference, in the sense of how great differences can be before society is unable to handle the consequences that may arise. In the same vein, one should address the question of the need for common sets of rules of behavior in central societal arenas.

Integration politics are focused on securing equal access to society’s central arenas, such as schools and the labor market. Consequently, authorities are concerned with legal frameworks for the regulation of labor markets and other activities in order to secure diversity and equal rights.

In addition, the authorities have implemented an introduction program for new arrivals with the intention of providing the information and socialization skills needed to secure a good life in Norway. As education is seen as a very important factor, considerable governmental resources are allocated to the acquisition of language skills such that as many as possible can take part in education.

One source of recurring tension in immigration politics stems from the fact that different parts of society have divergent visions. For example, while the goal of equality regarding salary and career opportunities is not controversial, the situation is different regarding religious and cultural topics, where the recognition of the right to break with the majority norm is strong. It is thus difficult to make a case for one and only one goal for integration politics.

A final consideration regards the fact that integration institutions are national in character whereas immigrant groups are by definition characterized by their global or international nature. Many new citizens find themselves in a situation in Norway where they experience several frames of reference at the same time. Some of them are connected to people and institutions in Norway, while they are also connected to other countries, societies and ethnic groups.


Ongoing projects

Attitudes toward vaccination - a qualitative study
Det skal i dette prosjektet innhentes kunnskap om holdninger til vaksinasjon i tre grupper: Personer som er 65 år eller eldre, gravide og helsepersonell som selv er involvert i vaksinering. Dette for å kunne forstå mer av denne delen av den voksne befolkningens holdninger til vaksinasjon og hva som påvirker kunnskap og holdninger.
Secondary migration among refugees - causes and consequences
Fafo og Oslo Economics gjennomfører et prosjekt som vil gi bedre innblikk i årsaker til og konsekvenser av sekundærflytting blant flyktninger bosatt i norske kommuner. Overordnet ønsker vi å belyse sammenhenger mellom flyktningers migrasjonsbeslutninger, styrt og spredt bosetting, og kommunenes integreringstiltak.
Nordic Street-Level Integration Work
Fafo koordinerer et nordisk nettverk av forskere som jobber med integreringsarbeid i et bakkebyråkrati-perspektiv. Et fokus på hva som skjer på bakkenivå, i operasjonalisering av politikk til praksis og i samspill med konkrete individer, gir viktige bidrag til å forstå hvordan og hvorfor integreringsarbeidet fungerer og resultatene av integreringsarbeidet i de nordiske landene. Nettverket organiserer en workshop-serie designet for å fremme, utvikle og støtte forskningssamarbeid om integreringsarbeid i bakkebyråkrati-organisasjoner i de nordiske landene.
Food aid in Norway

Fafo og Institutt for samfunnsforskning undersøke hva som kjennetegner det norske matutdelingstilbudet.

Violence and abuse against elderly migrants

Eldre innvandrere har over lengre tid har gått under radaren når det gjelder utsatthet for vold eller overgrep. Forekomsten av vold generelt mot den eldre befolkningen (65 år+), er målt til mellom 6,8 – 9,2 prosent. (Sandmoe et al., 2017). I rundt 80 prosent av tilfellene er det utøver en person som offeret har en nær relasjon til, og de som rammes er spesielt sårbare eldre som i liten grad har noen å melde fra til.

Parental restrictions and social control in adolescence: Consequences in the transition to adulthood
Dette prosjektet tar utgangspunkt i CILS-surveyen blant ungdom i Oslo og Akershus fra 2016, der et betydelig antall innenfor enkelte innvandrergrupper rapporterte om strenge foreldrerestriksjoner i sine sosial liv. Nå skal vi følge opp de samme ungdommene på terskelen til voksenlivet, for å se hvordan det går med dem med tanke på utdanning, arbeid og familie.

Fafo publications

Articles and book chapters

Other publications

Completed projects

Fylkeskommunenes nye rolle på integreringsfeltet
I den nye integreringsloven (2021) gis fylkeskommunen flere nye oppgaver. På områder der ansvarsfordelingen tidligere kunne være uklar har fylkeskommunen nå fått en tydeligere rolle. Et eksempel på dette er at 16–17-åringer ikke lenger har rett til opplæring etter integreringsloven – men kun etter opplæringsloven. Et annet er at fylkeskommunen har fått ansvar for opplæring i norsk og samfunnsfag for alle som går i videregående opplæring.
Ethnic diversity in the labor market

I dette prosjektet skal vi kartlegge arbeidsgiveres holdninger til etnisk mangfold i arbeidslivet. Til grunn for utlysningen ligger et premiss om at arbeidsgiveres holdninger og evne til å håndtere mangfold blant sine ansatte er en sentral betingelse for et inkluderende arbeidsliv.

Knowledge building: Measures fighting negative social control and forced marriages

Dette er et todelt prosjekt, der vi 1) skal gjøre en følgeevaluering av et relativt nylig igangsatt tiltak med bruk av frivillige mentorer til unge utsatt for negativ sosial kontroll, æresrelatert vold og/eller tvangsekteskap - og der den unge har brutt med sin familie. Og 2) skal kartlegge frivillige organisasjoners prosjekter mot negativ sosial kontroll og tvangsekteskap. Her skal vi også undersøke hvordan tiltakene vurderes av organisasjonen selv, og i noen grad av de som bruker tiltakene. Et viktig spørsmål er om brukernes vurdering av tiltakene stemmer overens med de ambisjoner myndigheter, organisasjoner og frivillige har.

Effects of training for newly arrived immigrant pupils

I dag er det stor variasjon i hvilke opplæringstilbud som møter elever med kort botid i Norge. Den forskningen som er gjort så langt, er ikke tydelig om hvilke tilbud som virker best.

Competence mapping and career guidance

Prosjektet undersøker hvordan tidlig kompetansekartlegging og karriereveiledning, to nylig innførte tiltak, kan bidra til at bosatte flyktninger gjør mer målrettede kvalifiserings- og karrierevalg, og at kommunen kan tilpasse sine tiltak for flyktninger bedre.

Professional recruitment is equal to recruitment - a survey of recruitment practices in companies in the state diversity network

Prosjektet, som utføres på oppdrag av IMDi, handler om rekruttering til offentlig sektor.

Attitudes towards gender equality, discrimination and hate speech

Et målrettet arbeid for å sikre et likestilt og inkluderende samfunn for alle, uavhengig av kjønn, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsevne eller seksuell orientering, står sentralt i det norske likestillingsarbeidet.

Muslim Politics and Governance of Islam: Interactions of Structure and Culture in Multi-religious Europe

This project addresses how Muslim political thought in Europe is affected by societal structures, and, conversely, how the development of societal structures in Europe is affected by Muslim politics and activism.

School and high school as part of the Introductory Program

Prosjektet skal kartlegge regelverk for og bruk av grunnskoleopplæring og fag i videregående skole som del av introduksjonsprogrammet for voksne. Det skal gjennomføres en analyse av data fra nasjonalt introduksjonsregister, og kvalitative intervjuer med nøkkelpersoner i sentralforvaltningen og i fire kommuner.

Videre analyse av etablert datamateriale om familiepraksis og likestilling i innvandrende familier

Prosjektet er en videreføring av rapporten "Familiepraksis og likestilling i innvandrede familier" som ble finansiert av Barne-, likestillings - og inkluderingsdepartementet.