Skip to main content
  • Guri Tyldum

Tilgang på brukererfaringer

En gjennomgang av muligheter og utfordringer for brukerundersøkelser blant deltakere i introduksjonsprogrammet

  • Fafo-notat 2018:25
  • Fafo-notat 2018:25

Brukermedvirkning står sentralt i norsk forvaltning, og i de fleste sektorer er det lagt til rette for at tjenester skal kunne videreutvikles basert på innspill fra brukere. For offentlige tjenester der brukerne har begrensede muligheter til å velge bort tjenester de ikke er fornøyd med, er det spesielt viktig å legge til rette for at brukernes stemmer slipper til. I dette notatet diskuterer vi ulike muligheter og løsninger for en brukerundersøkelse blant deltakere i introduksjonsprogrammet, og utarbeider noen anbefalinger for hvordan IMDi kan gå fram for å kartlegge og nyttiggjøre seg brukererfaringer på dette feltet.

  • Published: 21. December 2018
  • Ordering ID: 10290

Fafo researchers

Project

Commisioned by

  • IMDi