Fafo-notater

Rapportsøk

Voksne innvandrere i norskopplæringen
Brukerundersøkelser i Basis og Helsefagarbeideropplæringen. Krafttak for norskopplæring – delrapport 4

Miriam Latif Sandbæk

Fafo-notat 2011:03

Nettutgave

Forskningstema: Offentlig integreringspolitikk og integreringstiltak

Formålet med det treårige prosjektet ”Krafttak for norskopplæring” har vært å rekruttere, motivere og styrke voksne innvandrere til å fullføre og bestå norskopplæringen i Oslo kommune. Målsettingene for satsingen er å øke rekrutteringen til, bedre kvaliteten på og øke antallet innvandrere som fullfører og består norskopplæringen. Fafo har evaluert satsingen, og det er en viktig målsetting at funn og vurderinger tilbakeføres til aktørene i og rundt skolene underveis.

Fafos evaluering startet medio 2009 og har pågått fram til høsten 2011. Vi har belyst blant annet følgende spørsmål:

    Arbeides det effektivt mot delmålene for hvert tiltak og nås disse?
    Hvilke faktorer fremmer eller hemmer måloppnåelsen i prosjektet?
    Har tiltakene tilsiktet virkning i forhold til hovedmålene?
    Hvordan jobbes det i organisasjonen med at tiltakene skal bli en del av skolens drift og innhold?

Utgitt: 2011 Id-nr.: 10124

Sluttrapport: Erfaringer med Krafttak for norskopplæring

Delrapport 1: Frafall fra norskopplæring i Oslo kommune. En analyse basert på SITS

Delrapport 2: Rapportering fra kvalitative intervjuer ved skolene som deltar

Delrapport 3: Lærere i Oslo voksenopplæring