Skip to main content

  • Ragna Lillevik og Guri Tyldum

Norsk innvandringspolitikk som ulikhetsdriver

 

Personer med flyktningbakgrunn står i større grad utenfor arbeidslivet enn andre nordmenn, og de er overrepresentert blant husholdninger med lav inntekt over tid (Strøm, Lysen & Kvalø, 2022). Norge fører en aktiv integreringspolitikk for at flyktninger skal ha like muligheter som andre i befolkningen. Samtidig har Norge, som andre europeiske land, de siste tiårene strammet inn flyktningers rettigheter av innvandringspolitiske hensyn. Skaper dette mer ulikhet mellom flyktninger og befolkningen ellers? Vi drøfter hvordan fire innvandringspolitiske endringer har ført til at eksisterende forskjeller forsterkes og nye oppstår, samt hvilke utilsiktede virkninger innstrammingene kan ha for integreringsarbeidet og ulikheten i Norge.

  • Ulikhetens drivere og dilemmaer    
  • Tone Fløtten, Hanne Cecilie Kavli og Sissel Trygstad (Red.)    
  • Oslo    
  • Universitetsforlaget

Lillevik, R. & Tyldum, G. (2023). Norsk innvandringspolitikk som ulikhetsdriver. I T. Fløtten, H. C. Kavli & S. C. Trygstad (Red.) Ulikhetens drivere og dilemmaer. Universitetsforlaget. (s. 294–310). https://doi.org/10.18261/9788215065403-23-17