Skip to main content

  • Jon Horgen Friberg & Erika Braanen Sterri

Mangfold og ulikhet i det nye Norge: Innvandrernes barn på terskelen til voksenlivet

 

Vil sosial ulikhet i framtidens Norge følge etniske skillelinjer? Det kommer an på hvordan det går med innvandrernes barn når de blir voksne.

I dette kapittelet beskriver vi situasjonen for ulike grupper ungdom på to tidspunkter ved hjelp av sammenkoblede survey- og registerdata. Vi undersøker forskjeller i oppvekstsvilkår, framtidsambisjoner og familierelasjoner ved 16-årsalder – deretter andel som fullførte videregående skole, er tatt opp i høyere utdanning, står utenfor både arbeid og utdanning og har mottatt sosialhjelp, fem år senere.

Mens mange barn av innvandrere opplever rask sosial mobilitet, har noen grupper høyere risiko for negative utfall i tidlig voksenliv.

  • Ulikhetens drivere og dilemmaer    
  • Tone Fløtten, Hanne Cecilie Kavli og Sissel Trygstad (Red.)    
  • Oslo    
  • Universitetsforlaget

Friberg, J. H., & Sterri, E. B. 16. Mangfold og ulikhet i det nye Norge: Innvandrernes barn på terskelen til voksenlivet. I Ulikhetens drivere og dilemmaer (s. 276–293). https://doi.org/10.18261/9788215065403-23-16