Skip to main content

Fylkeskommunenes nye rolle på integreringsfeltet


I den nye integreringsloven (2021) gis fylkeskommunen flere nye oppgaver. På områder der ansvarsfordelingen tidligere kunne være uklar har fylkeskommunen nå fått en tydeligere rolle. Et eksempel på dette er at 16–17-åringer ikke lenger har rett til opplæring etter integreringsloven – men kun etter opplæringsloven. Et annet er at fylkeskommunen har fått ansvar for opplæring i norsk og samfunnsfag for alle som går i videregående opplæring.

I dette del-prosjektet av prosjektet «Integreringsloven – nye områder og grep» følger vi implementeringen av disse endringene i norske kommuner og fylkeskommuner, og spør om man oppnår målet om at flere skal få formell kvalifisering gjennom introduksjonsprogrammet.

Vi har fulgt endringsprosessen i fire kommuner fra 2021 og analyserer registerdata og surveydata for alle kommuner som bosetter flyktninger.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    mai 2023
  • Avsluttes:
    november 2023

Oppdragsgiver

  • Kunnskapsdepartementet