Integrering og kompetanse

Integrering handler i stor grad om deltakelse i arbeidsliv og utdanning.  For mange voksne innvandrere er kompetansehevende tiltak avgjørende for å en vellykket integrering på arbeidsmarkedet. Ofte omtales innvandrere og barn av innvandreres utdanningsoppnåelse som et av de viktigste målene på vellykket integrering. Fra politisk hold er det å få innvandrere og etterkommere til å klare seg godt i det norske utdanningssystemet derfor et høyt prioritert område. 

Flere av Fafos prosjekter knyttet til kompetanseutvikling er koblet til integreringsfeltet, blant annet forskning på introduksjonsprogrammet for nyankomne flyktninger, og utdanningsutfall blant barn av innvandrere.

Integrering og kompetanse

Kontakt

Forskere

Forsker I
Doktorgradsstipendiat
Forsker
Forsker II, bistilling
Forskningssjef
Forsker
Hanne C. Kavli og Ragna Lillevik
Vi har nå holdt hjulene i gang
Kommunenes integreringsarbeid under koronautbruddet
Fafo-rapport 2020:16
Anne Britt Djuve, Hanne Cecilie Kavli, Oddbjørn Raaum, Simen Markussen, Øystein M. Hernæs og Maria Laura Di Tommaso
Økonomiske insentiver i integreringsarbeidet
Forslag til modeller for pilotering og utprøving
Fafo-rapport 2019:29
Anne Britt Djuve, Hanne Cecilie Kavli, Erika Braanen Sterri og Beret Bråten
Introduksjonsprogram og norskopplæring
Hva virker – for hvem?
Fafo-rapport 2017:31
Beret Bråten, Josefine Jahreie og Ragna Lillevik
Innvandrerorganisasjoners rolle i integreringen
Sett gjennom en statlig tilskuddsordning
Fafo-rapport 2017:14
Erika Braanen Sterri
Fafo-notat 2016:06
Anne Britt Djuve og Anne Skevik Grødem (red.)
Innvandring og arbeidsmarkedsintegrering
NordMod2030. Delrapport 11
Fafo-rapport 2014:27
Anne Britt Djuve
Introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere
Et integreringspolitisk paradigmeskifte? Doktoravhandling
Fafo-rapport 2011:19
Jon Horgen Friberg
Integrering av arbeidsinnvandrere
Integrering av arbeidsinnvandrere - Noen spørsmål og utfordringer i kjølvannet av EU-utvidelsen
Fafo-notat 2006:29
Monica Lund
Fafo-notat 2006:2
Fafo-notat 2002:11
Hanne Cecilie Kavli og Elin Svensen
Fafo-notat 2001:08