Integrering og kompetanse

Integrering handler i stor grad om deltakelse i arbeidsliv og utdanning.  For mange voksne innvandrere er kompetansehevende tiltak avgjørende for å en vellykket integrering på arbeidsmarkedet. Ofte omtales innvandrere og barn av innvandreres utdanningsoppnåelse som et av de viktigste målene på vellykket integrering. Fra politisk hold er det å få innvandrere og etterkommere til å klare seg godt i det norske utdanningssystemet derfor et høyt prioritert område. 

Flere av Fafos prosjekter knyttet til kompetanseutvikling er koblet til integreringsfeltet, blant annet forskning på introduksjonsprogrammet for nyankomne flyktninger, og utdanningsutfall blant barn av innvandrere.

Integrering og kompetanse

Kontakt

Forskere

Forsker I
Forskningsleder, professor
Doktorgradsstipendiat
Doktorgradsstipendiat
Forsker
Hanne C. Kavli og Ragna Lillevik
Fafo-rapport 2020:16
Anne Britt Djuve, Hanne Cecilie Kavli, Erika Braanen Sterri og Beret Bråten
Fafo-rapport 2017:31
Fafo-rapport 2011:19

Prosjektleder: Guri Tyldum
Prosjektslutt: 2018
Fullførte prosjekter

Prosjektleder: Hanne Cecilie Kavli
Prosjektslutt: 2017
Fullførte prosjekter
Prosjektslutt: 2014
Fullførte prosjekter