Fafo-notater

Rapportsøk

Overføringsflyktninger: Bosettingskommuner og integrering. Forprosjekt

Anne Britt Djuve

Fafo-notat 2002:08

Nettutgave

Forskningstema: Integrering og kompetanse , Offentlig integreringspolitikk og integreringstiltak

Dette notatet presenterer resultatene fra et forprosjekt om bosettingsmønster og integrering av overføringsflyktninger. Utgangspunktet for prosjektet var data som tyder på at overføringsflyktninger har en vanskeligere integreringskarriere enn andre flyktningekategorier, og at det derfor kan være grunn til å ta spesielle hensyn ved bosetting og integrering av disse. I forprosjektet er følgende problemstillinger belyst: Hva kjennetegner kommuner som bosetter overføringsflyktninger, sammenliknet med kommuner som bosetter andre flyktningekategorier? Er det forskjeller i kommunenes sentralitet, arbeidsledighetsnivå og erfaring med integreringsarbeid? Er det forskjeller i flyttemønstre mellom de ulike flyttekategoriene? Avslutningsvis er det også kort presentert data for yrkesdeltakelse og uføretrygding, for å gi en indikasjon på forskjeller i integreringsgrad etter flyktningestatus.

Utgitt: 2002 Id-nr.: 682