Fafo-notater

Rapportsøk

Evaluering av Bærum kommunes introduksjonsprogram for flyktninger

Anne Britt Djuve og Katrine Fangen

Fafo-notat 2002:11

Nettutgave

Forskningstema: Migrasjon, Integrering og kompetanse , Offentlig integreringspolitikk og integreringstiltak

I perioden 1998 til 2000 ble det gjennomført 16 lokale prøveprosjekter med alternativ inntektssikring for flyktninger. Prosjektene hadde som målsetting å utforme et kvalifiseringsopplegg som blant annet skulle vri inntektssikringen for flyktninger bort fra sosialhjelp og over på andre inntektskilder. Ett av disse prosjektene ble gjennomført av Bærum kommune. I dette notatet presenteres en evaluering av hvordan prosjektet i Bærum ble gjennomført, og hvilke resultater som ble oppnådd. Norsklæring, yrkesdeltakelse og deltakernes egne opplevelser av ulike sider ved kvalifiseringsprogrammet står sentralt i evalueringen.

Utgitt: 2002 Id-nr.: 685