Skip to main content

Menneskehandel i arbeidslivet


I dette forskningsprosjektet vil Fafo bidra til økt kunnskap om forekomst av og innsats mot menneskehandel for utnytting i arbeidsforhold.

Kunnskapen skal sette kommunene i stand til å utvikle og iverksette mer effektive virkemidler innenfor kommunale tjenesteområder, både for å forebygge menneskehandel og å kunne gi bistand og beskyttelse til antatte ofre. Prosjektet utføres på oppdrag av Oslo kommune ved Byrådsavdeling for Eldre, helse og arbeid og er finansiert gjennom KS Program for storbyrettet forskning. Undersøkelsen har tre hovedmål:

  1. Klargjøre kommunenes roller og virkemidler og samarbeid med andre aktører
  2. Innhente kunnskap om ofrenes bistandsbehov, omfang av menneskehandel, etterforskning og straffeforfølgelse
  3. Bidra til begrepsavklaring av ulike utnyttelsesformer (sosial dumping, arbeidslivskriminalitet og menneskehandel)

Disse temaene vil belyses gjennom et kvalitativt undersøkelsesopplegg og intervjuer med aktører som er involvert i arbeid mot menneskehandel i arbeidslivet.

Det operasjonelle arbeidet mot menneskehandel inkluderer avdekking, bistand og beskyttelse til ofre og etterforskning og straffeforfølgelse av personer og nettverk som står bak slik utnytting.

Det er en utfordring på dette feltet at disse ulike områdene omfatter til dels svært ulike aktører og reguleres av ulike deler av lovverket, og ikke minst at institusjonelle aktører kan ha ulik begrepsforståelse og -anvendelse. En viktig del av prosjektet er derfor å kartlegge ulike begrepsanvendelser og å diskutere avgrensningen av menneskehandel opp mot andre former for arbeidslivskriminalitet, sosial dumping og så videre.

Videre vil prosjektet kartlegge hvilke aktører som gjør hva på dette feltet og hvordan de inngår/kan inngå i et samarbeid med kommunene. Intervjuene vil gjennomføres i Oslo og Bergen.

Vi vil identifisere både problemer og tilnærminger som er spesifikke for hver av byene, samt felles utfordringer og muligheter.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    august 2018
  • Avsluttes:
    desember 2020

Oppdragsgiver

  • Oslo kommune

Bærekraftsmål