Skip to main content

Senter for bolig- og velferdsforskning (BOVEL)

To english version

To english version

Fafo er en av partnerne i BOVEL – Senter for bolig- og velferdsforskning. Senteret ledes av Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet. I partnerskapet deltar de øvrige SVA-instituttene ved Oslo Met, Arbeidsforskningsisntituttet (AFI), Forbruksforskningsinstituttet SIFO og By- og regionforskningsinstituttet NIBR. I tillegg til Fafo er også Frischsenteret, Institutt for samfunnsforskning, VID vitenskapelige høgskole, Nord Universitet og Nordlandsforskning partnere i senteret.

BOVEL er initiert av Kommunal- og distriktsdepartementet, og senteret mottar finansiering i treårsperioden 2022- 2024. Det er en opsjon for eventuell videre finansiering av senteret i fem år. Ambisjonen med sentret er å skape et knutepunkt for bolig- og velferdsforskning i Norge, og bidra til å styrke forskningen om bolig- og velferdsspørsmål.

Boligdimensjonen er viktig innenfor mange av Fafos forskningsområder. Instituttet har gjennomført en rekke prosjekter om bolig som grunnleggende levekårsfaktor, studier av utsatte grupper på boligmarkedet, ulike boligsosiale innsatser, bostedsløshet og boligtilbud for personer med psykisk helse og rusproblemer.  Som del av BOVEL skal Fafo bidra til mer kunnskap om utsatte grupper på boligmarkedet, hvordan bosituasjon og boforhold har betydning for levekår og andre velferdsområder, og om bolig for personer med omfattende psykisk helse og rusproblemer.

Ekstern publisering og formidling

Arrangementer

  • Torsdag 8. februar 2024, kl. 14.00–15.30

    Hva med arbeidsinnvandrerne i et presset boligmarked?

    Seminar i regi av Fafo Østforum og BOVEL – Senter for bolig- og velferdsforskning
  • Fredag 13. oktober 2023 kl. 10:00– 12:00

    Bostedsløshet – menneskene bak tallene

    Lanseringsseminar