Inkluderende arbeidsliv

For at velferdsstaten skal kunne opprettholde gode velferdsordninger og velferdstjenester er det nødvendig å ha et godt fungerende arbeidsmarked med høy grad av arbeidsinkludering. En utfordring for den norske velferdsmodellen er at det i årene fremover blir relativt færre i yrkesaktiv alder, samtidig som det er høye forventninger til velferdstjenestenes omfang, kvalitet, og tilpasninger til den enkeltes behov. Fafo gjennomfører forskning om arbeidsinkludering. Det dreier seg både om å få grupper utenfor arbeidsmarkedet inn i arbeid, og om å få grupper i arbeid til å stå i jobb lenger. På dette feltet har vår forskning en viktig rolle i å identifisere nye faglige, organisatoriske og teknologiske muligheter innenfor tjenester, velferdsytelser og arbeidsinkludering.

Fafo har en rekke forskningsprosjekter som studerer sykefravær, uførepensjonering og tilrettelegging i arbeidslivet. Vi kartlegger og analyserer ulikhet og endring i bruk av   helserelaterte ytelser i ulike bransjer, sektorer og næringer, og ser på effektene av virksomheters arbeid med å redusere sykefravær, og forebygge og forhindre uførepensjonering.

Det å falle utenfor arbeidslivet i ung alder kan ha alvorlige konsekvenser både for den enkelte og for samfunnet. Vi er opptatt av å studere unges utenforskap fra ulike perspektiver. Her er NAV en sentral aktør, og vi forsker på de ytelsene NAV gir til unge og de tjenestene og tiltakene NAV forvalter for å hjelpe unge videre over i arbeid. Et annet sentralt tema er å øke kunnskapen om hva som kjennetegner unge som faller utenfor arbeidslivet, og hvordan faktorer ofte forbundet med sosial ulikhet virker inn på unges mulighet i arbeidsmarkedet. Dette kan inkludere faktorer som lav utdanning og/eller avbrutt skolegang, lite eller ingen arbeidserfaring, vanskelige familieforhold, innvandrerbakgrunn og helseproblemer.

Virksomheters seniorpolitikk, eldres yrkesdeltakelse og pensjoneringsadferd er et viktig forskningstema ved instituttet. Vi har bred metodisk og teoretisk kompetanse innen feltet, og et godt utbygd nasjonalt og internasjonale nettverk.

Fafo benytter ulike datakilder og metoder. Vi har ekspertise innen kvalitative metode, og gjennomfører casestudier, følgeforskning og aksjonsforskning. Vi har også lang erfaring i å utforme og analysere surveyundersøkelser rettet mot så vel arbeidsgivere som arbeidstakere, samt i tilrettelegging og analyse av registerdata og koblede survey- og registerdata.

Inkluderende arbeidsliv

Kontakt

Forskere

Doktorgradsstipendiat
Forskningsleder, professor
Forsker
Daglig leder
Forsker I
Forsker/Pensjonist
Inger Lise Skog Hansen, Ragnhild Steen Jensen og Tone Fløtten
Fafo-rapport 2020:02
Anne Hege Strand og Marianne Takvam Kindt
Fafo-notat 2019:24
Inger Lise Skog Hansen, Ragnhild Steen Jensen og Tone Fløtten
Fafo-notat 2019:21
Lise Lien, Jørgen Svalund og Leif E. Moland
Fafo-rapport 2018:46
Therese Saltkjel og Johan Røed Steen
Fafo-rapport 2017:28
Beret Bråten og Ragnhild Steen Jensen
Fafo-rapport 2016:25
Ragnhild Steen Jensen og Kristine Nergaard
Fafo-rapport 2017:25
Fafo-rapport 2017:03
Åsmund Hermansen
Fafo-report 2016:45
Tove Midtsundstad, Hanne Bogen og Åsmund Hermansen
Fafo-rapport 2016:41
Inger Lise Skog Hansen, Mark B. Taylor and Arne Backer Grønningsæter
Fafo-paper 2016:24
Magne Bråthen og Roy A. Nielsen
Fafo-rapport 2016:27
Fafo-rapport 2016:22
Roy A. Nielsen og Tove Midtsundstad
Fafo-notat 2016:12
Anne Inga Hilsen
Fafo-rapport 2016:21
Anne Inga Hilsen og Lise Lien
Fafo-notat 2015:09
Fafo-rapport 2015:57
Fafo-rapport 2015:49
Anne Hege Strand, Magne Bråthen og Arne Backer Grønningsæter
Fafo-rapport 2015:41
Anne Inga Hilsen og Sol Skinnarland
Fafo-rapport 2015:33
Anne Hege Strand og Roy A. Nielsen
Fafo-rapport 2015:29
Hanne Bogen og Lise Lien
Fafo-rapport 2015:12
Anne Inga Hilsen
Fafo-rapport 2015:03
Hanne Bogen, Lise Lien og Anne Inga Hilsen
Fafo-notat 2014:24
Anne Skevik Grødem, Roy A. Nielsen og Anne Hege Strand
Fafo-rapport 2014:37
Tove Midtsundstad og Roy A. Nielsen
Fafo-rapport 2014:45
Fafo-rapport 2014:30
Tove Midtsundstad og Roy A. Nielsen
Fafo-rapport 2013:12
Jørgen Svalund og Inger Lise Skog Hansen
Fafo-rapport 2013:54
Fafo-rapport 2013:18
Hanne Bogen og Anne Inga Hilsen
Fafo-rapport 2013:07
Tove Midtsundstad og Hanne Bogen
Fafo-rapport 2013:04
Fafo-notat 2013:05
Tove Midtsundstad, Roy A. Nielsen og Åsmund Hermansen
Fafo-notat 2013:01
Inger Lise Skog Hansen og Hilde Haualand
Fafo-rapport 2012:25
Jon M. Hippe, Tove Midtsundstad, Åsmund Arup Seip, Hanne Bogen og Gudmund Hernes
Fafo-rapport 2012:02
Kaja Reegård, Hanne Bogen og Inger Lise Skog Hansen
Fafo-rapport 2011:24
Åsmund Hermansen
Fafo-rapport 2011:23
Sissel C. Trygstad og Mona Bråten
Tove Midtsundstad og Hanne Bogen
Fafo-rapport 2011:10
Tove Midtsundstad og Hanne Bogen
Fafo-rapport 2011:08
Inger Lise Skog Hansen, Christer Hyggen og Bjørn Richard Nuland
Fafo-rapport 2009:40
Kaja Reegård, Inger Lise Skog Hansen og Roland Mandal
Fafo-rapport 2009:37
Fafo-rapport 2009:16
Mona Bråten, Rolf K. Andersen og Jørgen Svalund
Fafo-rapport 2008:20
Fafo-rapport 2008:16
Inger Lise Skog Hansen
Fafo-notat 2008:21
Knut Fossestøl, red.
Fafo-report 2007:42
Christer Hyggen
Fafo-rapport 2007:39
Fafo-rapport 2007:37
Hanne Bogen og Tove Midtsundstad
Fafo-rapport 2007:28
Fafo-rapport 2007:10
Dagfinn Hertzberg og Sol Skinnarland
Fafo-rapport 2007:06
Inger Lise Skog Hansen og Jørgen Svalund
Fafo-notat 2007:04
Fafo-rapport 2006
Tove Midtsundstad
Fafo-rapport 482
Leif E. Moland og Sol Skinnarland
Fafo-notat 2005:24
Fafo-notat 2005:11
Leif E. Moland
Fafo-notat 2005:06
Jon Anders Drøpping, Tove Midtsundstad og Tina Østberg
Fafo-notat 2005:05
Eivind Falkum
Fafo-notat 2004:35
Fafo-notat 2003:18
Tove Midtsundstad, Anne Britt Djuve og Jon Anders Drøpping
Fafo-notat 2003:13
Fafo-notat 2003:14
Fafo-notat 2002:13
Fafo-notat 2002:12
Fafo-notat 2001:01
Tove Midtsundstad og Espen Dahl
Fafo-notat 2000:20
Line Eldring og Jens B. Grøgaard
Fafo-rapport 205
Fafo-notat 1994:02
Fafo-notat 1994:01
Mary Visher og Tove Midtsundstad
Fafo-rapport 154
Hanne Bogen og Thore K. Karlsen
Fafo-rapport 096

Tove Midtsundstad og Åsmund Hermansen

The Effects of Retention Measures on Retirement Timing—Do Financial Crises Matter?

Frontiers in Sociology

Tove Midtsundstad og Roy A. Nielsen

Lifelong learning and the continued participation of older Norwegian adults in employment

European Journal of Education

Richard dejardin, Dorothy Sutherland Olsen og Tove Midtsundstad

Active ageing and older learners – skills, employability and continued learning

European Journal of Education

Å. Hermansen og T. Midtsundstad

The effect of retaining bonuses on delaying early retirement – financial incentives revisited

Nordic Journal of Working Life Studies

T. Midtsundstad and Roy A. Nielsen

Do workplace intervensions reduce disability rates?

Occupational Medicin

Åsmund Hermansen og Tove Midtsundstad

Retaining older workers - an anlysis of company syrveys from 2005 and 2010

International Journal of Manpower

Djuve, AB, Anniken Hagelund og H.Kavli

Dialogbasert sykefraværsoppfølging blant innvandrede arbeidstakere

Søkelys på arbeidslivet

A. I. Hilsen og T. Midtsundstad

Seniorpolitikk - behov for nytt kart og kompass?

Søkelys på arbeidslivet

T. Midtsundstad, Å. Hermansen and R. A. Nielsen

Effects of companies’ initiatives to reduce early retirement among older workers.

Nordic Journal of Working Life Studies

T. Midtsundstad, R. A. Nielsen and Å. Hermansen

Tilrettelegging og seniortiltak – påvirker det kommuneansattes sykefravær og tidligpensjonering?

Søkelys på arbeidslivet

Inger Lise Skog Hansen, Tone A. Andreassen and Nigel Meager

Employment of disabled people in Norway and the United Kingdom
Comparing two welfare regimes and why this is difficult

Scandinavian Journal of Disability Research

T. Midtsundstad

Virksomheten som sosialpolitisk aktør

Tidsskift for Velferdsforskning

Tove Midtsundstad og Hanne Bogen

Seniorgoder uten effekt?

T. Midtsundstad

Arbeidsmiljøet avgjør

LO Aktuelt

T. Midtsundstad

Hva skjer med uførepensjonen?

Magasinet for fagorganiserte

T. Midtsundstad

Flere syke og ledige

T. Midtsundstad

AFP hjelper de svakeste

T. Midtsundstad

En betydelig seniorutfordring i staten

SSPs nyhetsbrev

T. Midtsundstad

Inkluderende arbeidsliv på dansk

SSPs nyhetsbrev

J.A. Drøpping & T. Midtsundstad

IA-avtalen: Utfordringer i det videre arbeidet

BRIS Rehabiliteringsmagasinet

T. Midtsundstad

Sammensatte årsaker til tidligpensjonering

SSPs Nyhetsbrev 45+

J.A. Drøpping & T. Midtsundstad

IA-avtalen: Har inspirert til forebyggende arbeid

BRIS Rehabiliteringsmagasinet

J.A. Drøpping & T. Midtsundstad

IA-avtalen: Fortsatt lite kunnskap om tiltakenes effekter

Arbeidsmiljø

J.A. Drøpping & T. Midtsundstad

Inkluderende arbeidsliv på norsk

Tidsskriftet Velferd

T. Midtsundstad

Arbeidslivet - inkluderende og ekskluderende på samme tid

Orienterer (Aspekter fra 2010)

Terje Olsen, Cecilie Høj Anvik og Janne Paulsen Breimo

– De kan ha hull i CV-en for min del…
Unge, psykiske helseproblemer og inkludering i arbeidslivet

Poulson, O.M., Fridriksson, J.F., Tomasson, K., Midtsundstad, T.I., Mehlum, I.S., Hilsen, A.I., Nilsson, K., Albin, M..

Working environment and work retention

TemaNord

T. Midtsundstad and A. I. Hilsen

National Report Norway

Cecilie Høj Anvik, Terje Olsen, Lise Lien, Merethe Sollund og Thomas A. Hansen

Kunnskapsstatus for IA-avtalens delmål 2: Rekruttere og beholde personer med redusert funksjonsevne

A.I.Hilsen, T. Midtsundstad og T. Å. Langvik

Utredning om seniorer og omstilling

Wulf-Andersen, Trine, Reidun Follesø & Terje Olsen

Unge, udenforskab og social forandring

Prosjektleder: Anne Mette Ødegård
Prosjektslutt: 2020
Aktive prosjekter

Prosjektleder: Jon Rogstad
Prosjektslutt: 2020
Aktive prosjekter

Prosjektleder: Anne Hege Strand
Prosjektslutt: 2020
Aktive prosjekter

Prosjektleder: Anne Inga Hilsen
Prosjektslutt: 2020
Aktive prosjekter

Prosjektleder: Lise Lien
Prosjektslutt: 2020
Fullførte prosjekter

Prosjektleder: Lise Lien
Prosjektslutt: 2018
Fullførte prosjekter

Prosjektleder: Roy A. Nielsen
Prosjektslutt: 2016
Fullførte prosjekter

Prosjektleder: Anne Hege Strand
Prosjektslutt: 2015
Fullførte prosjekter

Prosjektleder: Anne Hege Strand
Prosjektslutt: 2014
Fullførte prosjekter