Skip to main content

Unge sosialhjelpsmottakere i storbyene


Prosjektet har som formål å identifisere hvilke faktorer eller sammenhenger som kan bidra til å forklare ulikheter i forekomsten av unge på sosialhjelp i Oslo, Trondheim, Bergen Stavanger og Kristiansand.

I tillegg til å se på forskjeller i sammensetningen av sosialhjelpsmottakere og strukturelle forhold som for eksempel det lokale arbeidsmarkedet og utdanningstilbud, er det også lagt opp til en undersøkelse av hvordan oppfølgingsarbeidet er organisert i de ulike byene.

Dette omfatter en kartlegging av hvordan samarbeidet mellom kommunale aktører, statlige aktører og det lokale næringslivet fungerer, og hvilke spesielle utfordringer som er knyttet til oppfølgingsarbeidet rettet mot de yngste.

For å besvare spørsmålene i prosjektet, legges det opp til å innhente data fra ulike datakilder som opplysninger hentet fra administrative kilder (registerdata), en spørreundersøkelse (web-survey) rettet mot NAV kontorene i storbyene, og kvalitative intervjuer med nøkkelinformanter.

Prosjektet utføres i samarbeid med NOVA. Oppdragsgiver er KS ved Program for storbyrettet forskning.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    februar 2015
  • Avsluttes:
    februar 2016

Oppdragsgiver

  • KS (Program for storbyrettet forskning)

Partnere